Interpretacje do przepisu
art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7039/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.605.2017.9.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.383.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania wnoszonego majątku do spółki cywilnej za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy oraz określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesionego do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.432.2018.2.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz nieuznania za działalność gospodarczą objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym komplementariusza spółki.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.469.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania przeniesienia do spółki przejmującej wydzielonego zespołu składników majątkowych.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.476.2018.1.SM
     ∟Rozliczenia związane z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.485.2018.3.JO
     ∟Uznanie Oddziałów PUBLIC RELATIONS i WYNAJEM za ZCP, wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia w drodze podziału przez wydzielenie na nową spółkę Oddziału WYNAJEM jako ZCP.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.300.2018.2.AD
     ∟Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.655.2018.1.AD
     ∟Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia oraz określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.526.2018.1.KBR
     ∟uznanie wydzielanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku zastosowania przepisów ustawy o VAT do ww. czynności

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.623.2018.2.MW
     ∟Korekta odliczonego podatku naliczonego przez spółkę komandytową lub Wnioskodawcę.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.650.2018.1.AGW
     ∟Brak wyłączenia od opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej oraz jej zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.652.2018.1.PS
     ∟Brak opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.539.2018.2.JO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości wraz z Budynkiem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.772.2018.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do nowotworzonej spółki komandytowej aportem przedsiębiorstwa z wyłączeniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.348.2018.2.EB
     ∟Wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.146.2018.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży Działu Handlowego Spółki.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.526.2018.3.JO
     ∟Ppodatkowanie zbywanych składników majątku będących przedmiotem sprzedaży oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Kontrahenta z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę dokumentującej sprzedaż składników majątku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.441.2018.1.AG
     ∟Wyłączenie od opodatkowania transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.605.2018.2.PRP
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.274.2018.6.JF
     ∟1. Czy transakcja wniesienia Ośrodka w formie wkładu niepieniężnego do powiązanej z Wnioskodawcą spółki w zamian za jej udziały, stanowiła będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT? 2. Czy transakcja, której przedmiotem będzie wniesienie C. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT jako transakcja, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.583.2018.3.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności darowizny przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.506.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.631.2018.2.JSZ
     ∟podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT i brak zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT dla sprzedaży Nieruchomości, prawo Kupującego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości oraz zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.514.2018.1.PC
     ∟opodatkowania dostawy nieruchomości

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.614.2018.2.AD
     ∟Brak opodatkowania czynności przekazania na rzecz żony kliniki urody i nieruchomości (apartamentu).

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.207.2018.2.MAZ
     ∟Wyłączenie z opodatkowania, w trybie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, sprzedaży CRB.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.573.2018.4.AD
     ∟Brak opodatkowania czynności zbycia zakładu w drodze aportu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.572.2018.4.AD
     ∟Brak opodatkowania czynności zbycia zakładu w drodze aportu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj