Interpretacje do przepisu
art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


752/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.295.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży aktywów spółki

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.260.2018.4.DK
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, planowane zbycie udziału w Nieruchomości (tj. sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu ze stosownym udziałem w prawie własności naniesień na tym gruncie w postaci budynku biurowego i budowli wskazanych we wniosku) nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych dla którejkolwiek ze stron Transakcji?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.463.2018.2.ISK
     ∟Brak uznania Transakcji sprzedaży Aktywów za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania tej Transakcji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych Aktywów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.101.2018.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.435.2018.4.KBR
     ∟Nieuznanie nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowanie do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1176/14-4/MN
     ∟przeniesienie składników majątkowych z działalności męża do działalności Wnioskodawczyni nie jest neutralne na gruncie ustawy o VAT z uwagi na istniejącą wspólność majątkową małżeńską, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągników siodłowych, naczep i notebooka , brak obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej nabycie składników majątkowych od męża zgodnie z art. 89b ustawy o VAT

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.396.2018.2.AR
     ∟Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących wyświadczenie usługi.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.248.2018.5.BB
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, planowana sprzedaż Nieruchomości (tj. sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu wraz z prawem własności wskazanych we wniosku naniesień na tym gruncie stanowiących środki trwałe Sprzedającego) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych dla którejkolwiek ze stron Transakcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.374.2018.5.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.522.2018.3.OS
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa/Prawo do odliczenia.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.556.2018.3.MJ
     ∟braku podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek niezabudowanych nr 1365/2, 1365/3 i 1365/4 oraz udziału w działkach nr 1365/1 i 1365/6, które to działki stanowią współwłasność małżeńską, ustalenia podstawy opodatkowania dla sprzedawanych działek niezabudowanych nr 1365/2, 1365/3 i 1365/4 oraz udziału w działkach nr 1365/1 i 1365/6, które to działki stanowią współwłasność małżeńską

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.440.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.412.2018.1.JF
     ∟rozliczenia pakietów medycznych przekazanych pracownikom

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.459.2018.1.KT
     ∟Brak opodatkowania na terytorium kraju transakcji związanych z przemieszczeniem towarów z Niemiec do magazynu w Polsce oraz rozpoznanie i opodatkowanie na terytorium kraju transakcji związanych z przemieszczeniem towarów z Polski do magazynu w Niemczech jako WDT i eksportu.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.461.2018.1.MC
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla eksportu towarów.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.283.2018.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przeprowadzaną Inwestycją oraz w zakresie korekty deklaracji.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.464.2018.4.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - czy przedmiotem Transakcji będą składniki majątkowe stanowiące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, - czy dostawa Budynku, Części budynku łącznika oraz wiaty śmietnika, szlabanu wjazdowego, pylonu i placu wyłożonego kostką brukową wraz z prawem użytkowania wieczystego Gruntu, na którym są posadowione będzie podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej (23%), - Czy Nabywca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanej od Sprzedającego faktury dokumentującej sprzedaż Budynku, Części budynku łącznika oraz wiaty śmietnika, szlabanu wjazdowego, pylonu i placu wyłożonego kostką brukową wraz z prawem użytkowania wieczystego Gruntu, na którym są posadowione.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.81.2018.3.MZ
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Budynku, Części budynku łącznika oraz wiaty śmietnika, szlabanu wjazdowego, pylonu i placu wyłożonego kostką brukową wraz z prawem użytkowania wieczystego Gruntu, na którym są posadowione na podstawie umowy sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej (23%)?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.349.2018.1.AKO
     ∟Brak opodatkowania transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.388.2018.2.PR
     ∟Stawka podatku w wysokości 0% dla eksportu towarów

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.284.2018.3.PR
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do eksportu towarów na terytorium Rosji.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.95.2018.2.KM
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do eksportu towarów na terytorium Rosji.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.116.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na Inwestycję.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.118.2018.1.MN
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi polegającej na zobowiązaniu się do zaprzestania poszukiwania nabywców nieruchomości i sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za określoną cenę, za którą będzie przysługiwać wynagrodzenie.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.78.2018.1.MP
     ∟Czy podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT z tytułu czynności rozliczenia nakładów w obce środki trwałe będzie niezamortyzowana wartość nakładów (wartość księgowa netto) wynikająca z ksiąg Spółki na dzień rozwiązania umowy wynajmu (dzierżawy) ?

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.40.2018.1.KR
     ∟W sytuacji, gdzie kwota wskazana w wyroku Sądu za bezumowne korzystanie z nieruchomości Wnioskodawcy będzie kwotą obejmującą całość świadczenia, to dla ustalenia podstawy opodatkowania otrzymaną kwotę należy traktować jako kwotę brutto zawierającą podatek VAT.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.609.2017.2.IT
     ∟VAT - w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.65.2018.1.KOM
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości zabudowanej budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tej nieruchomości

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.525.2017.1.KC
     ∟Wnioskodawca prawidłowo ustala podstawę opodatkowania VAT dla Usług TV, w ramach Pakietu, przyjmując ceny brutto za te usługi wynikające z umów, jako podstawę do ustalenia podstawy opodatkowania. Zatem Wnioskodawca należność, którą określił za Usługę TV w Pakiecie z TV traktuje jako kwotę brutto, to znaczy kwotę zawierającą „w sobie” podatek VAT, który powinien być wyliczony metodą w „stu”.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.654.2017.1.BS
     ∟VAT - w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku oraz dokumentowania usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj