Interpretacje do przepisu
§ 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1 2

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-935/15-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wynajęcia lokalu użytkowego przeznaczonego do odsprzedaży.

2015.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1384/14-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1275/14-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1130/14-2/KS
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych protetycznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest ujmować te środki w spisie z natury zgodnie z paragrafem 27, 28 ww. rozporządzenia?

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-842/14-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku ujmowania w spisie z natury wskazanych we wniosku środków medycznych wykorzystywanych do świadczenia usług dentystycznych.

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-938/14/JS
     ∟możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z najmem i użytkowaniem urządzeń vendingowych oraz ich wykupem.

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-658/14/JS
     ∟możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z najmem i użytkowaniem urządzeń vendingowych oraz ich wykupem.

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-606/14/ZK
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy należy ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-613/14/BK
     ∟w zakresie obowiązku ujęcia w spisie z natury wskazanych we wniosku środków medycznych zużywanych podczas świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-247/14-5/MD
     ∟Koszty uzyskania przychodów – korekta w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-414/14/JS
     ∟obowiązek korygowania (pomniejszenia) kosztów uzyskania przychodów o wartość towarów i wyposażenia będących przedmiotem darowizny.

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-413/14/JS
     ∟obowiązek korygowania (pomniejszenia) kosztów uzyskania przychodów o wartość towarów i wyposażenia będących przedmiotem darowizny.

2014.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1154/13/JS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na zakup zużytych palet drewnianych, udokumentowanych dowodem wewnętrznym, w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2014.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1042a/13/DP
     ∟Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki o numerze 40/7 i 40/9 – w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej – będzie stanowiło źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy zbycie w ramach działalności gospodarczej nieruchomości stanowiącej działki o numerze 40/7 i 40/9 będzie stanowiło dla Wnioskodawcy dochód do opodatkowania –pomniejszony o poniesione wydatki w tym koszty nabycia – od całej wartości ze sprzedaży czy tylko od 50% wartości, którą Wnioskodawca posiada w związku z dokonanym podziałem wspólnym majątku?

2014.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1042b/13/DP
     ∟Czy zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki o numerze 40/7 i 40/9 – po likwidacji działalności gospodarczej – będzie stanowiło źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-503/13-3/MD
     ∟Czy zbywca powinien skorygować (pomniejszyć) koszty uzyskania przychodów o wartość darowanych towarów, środków trwałych oraz wyposażenia?

2013.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-298/13-4/IM
     ∟Czy wykazanie stanu zerowego remanentu końcowego i pozostawienie w kosztach uzyskania przekazanych małżonkowi towarów i wyposażenia przez Wnioskodawczynię jest prawidłowe?

2013.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-610/12-6/KO
     ∟Czy Zbywca powinien skorygować koszty uzyskania przychodu o wartość darowanych towarów handlowych i wydatków na nabycie albo wytworzenie środków trwałych, a także wydatków na nabycie wyposażenia?

2012.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-52a/12/DP
     ∟Teza: Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawca zobowiązany jest ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2012.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-53/12/DP
     ∟Zakres ewidencjonowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2012.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-256/11-6/MD
     ∟1. Czy darczyńca ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodu w związku z darowaniem środków trwałych i wyposażenia?2. Czy prawidłowa jest korekta – zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych odniesionych wcześniej w koszty uzyskania przychodu?

2012.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-256/11-5/MD
     ∟1. Czy darczyńca ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodu w związku z darowaniem środków trwałych i wyposażenia?2. Czy prawidłowa jest korekta – zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych odniesionych wcześniej w koszty uzyskania przychodu?

2011.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-169/11-5/AG
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek dokonania jakiejkolwiek korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa?

2011.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-168/11-2/AG
     ∟Jakie wartości winny przyjąć: wartość początkowa i umorzenie środków trwałych, wartość wyposażenia oraz wartość remanentu wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny?

2011.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-19/11-3/KS
     ∟1. Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowana z PUP jest kosztem podatkowym oraz czy dokonane zakupy są kosztem uzyskania przychodu?2. Czy zlecenie druku oraz zakup papieru można zaliczyć do kolumny 10 w KPiR?

2011.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1327/10-6/AO
     ∟Jak należy ewidencjonować sprzedawany w tym trybie towar jako zakup w księdze podatkowej?

2009.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-58/09/PSZ
     ∟Towar handlowy otrzymany w formie darowizny.

2009.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-889/08-5/IM
     ∟Czy wydatek na zakup nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu na moment ich zbycia na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zakupiona nieruchomość powinna być zakwalifikowana jako towar handlowy i uwzględniona w spisie remanentowym a tym samym wydatek na zakup nieruchomości stanowiłby koszt uzyskania przychodu na moment zakupu nieruchomości?

2007.09.19 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - D-1/415-47/07
     ∟Kwestia ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu materiałów biurowych, książek tematycznych.

2007.01.10 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/355/Z/K/06
     ∟Jak wynika ze złożonego wniosku Wasza firma (Spółka Jawna, której jest Pan współwłaścicielem) zamówiła w Tajwanie maszyny, mające służyć jako towar handlowy. Po przywiezieniu w miesiącu grudniu 2006r. i rozpakowaniu maszyn okazało się, że są to inne maszyny niż przez Was zamówione. Sprawy związane z reklamacją potrwają miesiąc lub dłużej, w związku z czym pyta Pan o sposób ujęcia zdarzenia gospodarczego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tj. ujęcia w kosztach zakupu oraz ujęcia przedmiotowych maszyn na remanencie końcowym. Według Pana:- nabycie maszyn winno być wprowadzone do kosztów zakupu w wartości wynikającej z dokumentów ...

1 2

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj