Interpretacje do przepisu
art. 16a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


356/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.272.2018.1.AJ
     ∟Kwestia zakresu podlegania opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu przychodów z nieruchomości (o których mowa w art. 24b ustawy o CIT).

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.439.2018.2.MP
     ∟Korekta podatku naliczonego od zakładów w obcych środkach trwałych.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2018.1.AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości rynkowej składników majątku (budynków) wprowadzonych po raz drugi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowania 2,5% liniowej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji ww. składników majątku.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1348/14-1/ANK
     ∟Art. 15b – leasing finansowy

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1349/14-1/ANK
     ∟Art. 15b – leasing finansowy

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.247.2018.1.AK
     ∟Czy po otrzymaniu pisma od Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgłaszającego sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania Spółka mogła przyjąć budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią gospodarczo-magazynową do użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i rozpocząć jego amortyzację poczynając od 1 stycznia 2016 r.?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2018.1.AW
     ∟Nakłady ponoszone zarówno na gruntach gminy, jak i na gruntach należących do Wnioskodawcy będą wydatkami poniesionymi na składnik majątku podlegający amortyzacji.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1189/14-1/DP
     ∟Czy art. 15b ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku? W przypadku uznania, że przepis art. 15b ustawy o CIT znajdzie zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku, czy zastosowanie znajdzie art. 15b ust. 7 ustawy o CIT czy też art. 15b ust. 6 ustawy o CIT w zw. z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.156.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia momentu uwzględnienia zwiększonej wartości początkowej środka trwałego w podstawie opodatkowania na podstawie art. 24b updop, ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 24b updop w przypadku ulepszenia środków trwałych oraz zaliczenia do tej podstawy wartości nabytych i wytworzonych elementów infrastruktury technicznej.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-532/14/18-S/MC
     ∟Korekta odpisów amortyzacyjnych.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.63.2018.1.AJ
     ∟Kwestia opodatkowania w trybie art. 24b ust. 1 updop przychodów związanych z własnością budynków o przewidywanym okresie używania nie dłuższym niż rok oraz zwolnienia przedmiotowego dochodów FIZAN opodatkowanych na zasadach ogólnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 updop.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.29.2018.1.JS
     ∟w zakresie uznania Nakładów na obiekty jako inwestycje w obcych środkach trwałych oraz zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2018.1.AK
     ∟Czy Wynagrodzenie za Sukces może stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, tj. koszt zwiększający wartość początkową prototypu linii technologicznej wytworzonego w ramach Projektu, i wówczas będzie podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.389.2017.3.MM
     ∟w zakresie: Czy dokonując sprzedaży Spółka powinna przy obliczaniu podatku dochodowego ująć wszystkie wydatki stanowiące koszty, w tym kwotę zakupu zapłaconą Sprzedającemu oraz kwoty należne do banku a także komorników?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.289.2017.1.AS
     ∟w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów montażu zasilania i opłaty za przyłącze energetyczne, które służy do dostawy prądu wykorzystywanego do celów budowy szwalni i po jej zakończeniu zostanie zdemontowane (pytanie nr 1) oraz opłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (pytanie nr 2)

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.321.2017.2.ZK
     ∟Czy Wnioskodawca po przyjęciu do użytkowania budowli, tj. przyłącza kanalizacji deszczowej, będzie miał prawo zaliczania od dnia 1 stycznia 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych naliczonych od całości wartości początkowej ww. środka trwałego o nazwie przyłącze, według stopy procentowej w wysokości 4,5% (cztery i pół procenta), które to przyłącze będzie także wybudowane na nieruchomościach nie będących własnością Spółki?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2017.1.AW
     ∟Poniesiona przez Wnioskodawcę opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia zwiększa wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wydatki wymienione w pkt od a do h dotyczące inwestycji przebudowy i rozbudowy Szpitala o nowy budynek szpitalny wraz z lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów LPR na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zwiększają wartość początkową wytwarzanych środków trwałych.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.312.2017.1.MJ
     ∟Czy w związku z planowanym otrzymaniem części samodzielnych lokali w związku z wystąpieniem ze Spółki, Wnioskodawca jest uprawniony przyjąć wydatki, poniesione przez Spółkę w okresie, gdy pozostawał jej wspólnikiem, na wytworzenie tych lokali, jako wartość początkową środka trwałego w razie wynajmu tych lokali, i dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.274.2017.1.KK
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych dotyczących zwrotu nakładów poniesionych na wynajmowaną nieruchomość, ustalenia wartości początkowej środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2017.1.JF
     ∟W zakresie uznania sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem nabycia Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.205.2017.2.ZK
     ∟Do jakiego momentu czasowego należy cofnąć się z korektą naliczeń amortyzacji opartej o aktualizację wiarygodnie określonej wartości aktywów majątku trwałego? Czy w sytuacji opisanej powyżej, ze względu na rozłożone nakłady w czasie - możliwe (konieczne) było zastosowanie cen rynkowych dla ujawnionych składników majątkowych, co gwarantowało zachowanie prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem dochodowym (w podstawie dla prawidłowej amortyzacji), bowiem określona treść w art. 4 ust. 1 p. 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi podstawę tego opodatkowania do wartości stanowiącej podstawę dla obliczenia amortyzacji? Czy ujawnione składniki majątku Wnioskodawca mógł wycenić wg wartości rynkowej, ustalonej przy udziale biegłych na dzień ujawnienia?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.180.2017.1.AG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu przez Wnioskodawcę kosztów modernizacji Salonów przeprowadzonej przez Agentów, będących najemcami lokali oraz nie umorzonych inwestycji w obcym środku trwałym na dzień rozwiązania umów najmu jako straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.271.2017.1.BD
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę poprzez przekazanie środków finansowych na współfinansowanie budowy zbiornika retencyjnego na nieruchomości Gminy oraz stacji podnoszenia ciśnienia, będą dla Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów, a nadto czy wydatki te, jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, będą potrącalne w dacie ich poniesienia?

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.182.2017.2.AK
     ∟Umowa leasingu przedsiębiorstwa

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.210.2017.1.AW
     ∟Brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poczynionych dotychczas na nieruchomości nakładów oraz od nakładów, które Wnioskodawca poczyni po ustanowieniu nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości, polegającego na uprawnieniu do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.124.2017.1.AT
     ∟w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków, związanych z przebudową układu komunikacyjnego dróg publicznych.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.141.2017.1.MC
     ∟amortyzacja środków trwałych

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.140.2017.1.MC
     ∟amortyzacja środków trwałych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41245 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj