Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zyski osób prawnych

 

zyski osób prawnych 35 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.210.2018.1.AG
     ∟Brak kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych przychodów związanych ze sprzedażą produktów w formie plików zapisanych na fizycznym nośniku danych lub formie plików do pobrania za pośrednictwem internetu a także przychodów związanych z udzieleniem licencji na dostosowanie i/lub dystrybucję tych plików.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-956/13-3/2017/WM
     ∟Czy w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki, której Wnioskodawca jest udziałowcem, uchwały o przekształceniu tejże Spółki w spółkę osobową – spółkę jawną, będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych od wartości kapitału zapasowego powstałego z zysków wypracowanych przez Spółkę z o. o. w latach ubiegłych, a przekazanych na ten kapitał na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników i w konsekwencji do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od środków zgromadzonych na tym kapitale?

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-30/16-5/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych akcji jako przychód (dochód) z udziału w zyskach osób prawnych - art. 10 ust. 1 ustawy oraz zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych akcji - art. 22 ust. 4 ustawy.

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-256/16-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego przez udziałowców z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów (dot. obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika) oraz powstania przychodu podatkowego na podstawie art. 14a ustawy.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-472/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-463/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wartości ewentualnych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wartości innych niż zyski w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-229/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodu z tytułu umorzenia udziałów wspólnikowi spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-227/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodu z tytułu umorzenia udziałów wspólnikowi spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-211/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodu z tytułu umorzenia udziałów wspólnikowi spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-210/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodu z tytułu umorzenia udziałów wspólnikowi spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-206/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2015.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-105/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków , wypracuje Zyski oraz wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski.

2012.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-338/12/HS
     ∟Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcję posiadaną przez wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

2012.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-315/12/AK
     ∟Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcję posiadaną przez wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

2012.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1413/11-4/AG
     ∟Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym można uznać, że zespoły składników majątkowych wydzielone ze spółki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym wystąpi następstwo prawne w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej i nie wystąpi dochód wspólników spółki dzielonej z tytułu dochodu w zyskach osób prawnych?

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-741/11/AZb
     ∟Czy dopłata do zysku kontrahenta (spółki zależnej) dokonywana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy stanowi czynność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług?

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-737/11/AZb
     ∟czy dopłata do zysku kontrahenta (spółki zależnej) dokonywana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy stanowi czynność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług

2011.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-743/11/AZb
     ∟Czy dopłata do zysku dokonywana przez X na podstawie Umowy, jako czynność niepodlegająca podatkowi od towarów i usług, może zostać dokonana na podstawie noty kredytowej wystawionej przez X?

2010.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-946/09-6/JB
     ∟zastosowanie art.20 i art.22 ustawy, w odniesieniu do wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego

2008.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-865/08-2/JB
     ∟W niniejszej sprawie, zastosowanie będą miały postanowienia umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (zwanej dalej: umową), a w szczególności przepisy art. 10 ust. 1 i ust. 2 umowy. Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Polsce osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech mogą być opodatkowane w Niemczech. Jednakże, w myśl postanowień art. 10 ust. 2 tej umowy dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Polsce, gdzie spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem polskim

2007.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-191/07-2/JK
     ∟Powstanie przychodu po stronie wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2007.09.27 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - II US pb IB / 415 - 31 / 128a/33 / 07 / KSz
     ∟czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowąlub jawną, niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy z dniem przekształcenia zysk ten staje się u wspólników przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego spółka - jako płatnik zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obowiązana będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?Stan faktyczny Z wniosku o interpretację wynika, że Spółka z o. o. ... wypracowany zysk, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, który nie uległ podział...

2007.09.25 - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald - AD-423/22/07
     ∟Czy w związku z uchyleniem przepisu art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2007 roku, Podatnik może odliczać kwotę nieodliczonego do dnia 31.12.2006r. zryczałtowanego podatku od dywidend zgodnie z zasadami określonymi w ustawie przed zmianą bez ram czasowych, aż do jej całkowitego rozliczenia? W dniu 29.06.2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie objętej zapytaniem - czy w związku z uchyleniem przepisu art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2007 roku, Spółka może odliczać kwotę nieodliczonego do dnia 31.12.2006r. zryczałtowanego podatku od dywidend z...

2007.05.28 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD*/4060-25/07
     ∟Czy w związku z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, po stroinie wspólników powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, gdy zysk nie zostanie wypłacony udziałowcom w postaci dywidendy?

2007.02.20 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4060-103/06
     ∟Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tzn. czy z dniem przekształcenia zysk ten staje się u wspólników przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu, od którego Spółka obowiązana jest pobrać, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy podatkowej, zryczałtowany podatek? W podaniu Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są osoby fizyczne, zamierza przekształcić się w spółkę komandytową w trybie przewidzianym w przepisie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks...

2006.05.30 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/DP1/423-12/06/K
     ∟Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje pozostawienie zysku wypracowanego przez Spółkę z o.o. i zakumulowanego na kapitale zapasowym w przypadku planowanego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

2005.09.16 - Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy - US.PD/423-40/ER/05
     ∟dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania zysku netto Spółki za 2004r. przeznaczonego na fundusz rezerwowy (zapasowy). Pismem z dnia 1 sierpnia 2005r., Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004r., który "Zgromadzenie Wspólników wyłączyło do podziału i w całości przeznaczyło na zwiększenie funduszu rezerwowego (zapasowego)". Zgodnie z wyjaśnieniem Spółki, uchwała w tym zakresie jest zgodna z um...

2005.06.29 - Urząd Skarbowy w Bytomiu - IPD1/415-15/05
     ∟Czy z chwilą przekształcenia spółki zo.o. w spółkę jawną po stronie udziałowca , wspólnika powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochód osiągany corocznie przez spółkę zo.o. przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy i kapitał ten pozostanie kapitałem rezerwowym w spółce jawnej? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podjęła działania zmierzające do jej przekształcenia w spółkę jawną. Zgodnie z podejmowanymi przez wspólników uchwałami o podziale zysków, dochód osiągany corocznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialności...

2005.06.22 - Urząd Skarbowy w Zawierciu - PDI-423/4/AK/2005
     ∟Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004 rok, który uchwałą nie zostanie przeznaczony na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Gmina tylko na Fundusz Rezerwowy.

2005.06.06 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-72/CIT/05
     ∟Czy obowiązujące od 1 stycznia 2005r. zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma zastosowanie do wypłaconej w 2005r. dywidendy, przysługującej wspólnikowi za 2003r.? Z przedstawionego w piśmie z dnia 29.03.2005r. stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął w 2003r. zysk, który na podstawie stosownej uchwały został przeznaczony do podziału między wspólników. Jak wskazuje Spółka, wypłata dywidendy ma nastąpić dopiero w bieżącym, tj. 2005r. Wnioskująca podkreśla, iż 99% udziałów w jej kapitale należy do f...

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj