Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmniejszenie podatku należnego

 

zmniejszenie podatku należnego 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2019.1.AW
     ∟- Ustalenie kursu przeliczania przychodów i kosztów zapłaconych lub uzyskanych w Senegalu na złote polskie zgodnie z art. 20 ust. 8 updop. - Brak prawa do odliczenia podatku zapłaconego w Senegalu od podatku należnego obliczonego od łącznych dochodów osiągniętych przez Spółkę w roku podatkowym z uwagi na brzmienie art. 22b updop.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.371.2019.1.KB
     ∟Zasadność wystawiania faktur korygujących, określenie podstawy opodatkowania na wystawianych fakturach korygujących oraz dokonanie korekty podatku należnego na podstawie wystawianych faktur korygujących.

2018.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.602.2018.1.AK
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.470.2018.2.KB
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego wynikającego z wystawionej faktury korygującej.

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-331/16-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktur korygujących.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-195/13/15-S/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z „ulgi za złe długi” w sytuacji gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło Wnioskodawcy odszkodowanie.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-910/15-4/AO
     ∟W zakresie możliwości zmniejszenia obrotu oraz kwot podatku należnego zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę bez oryginału paragonu fiskalnego.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-727/15-2/MN
     ∟Prawidłowe postępowanie w sytuacji, gdy Spółka skorzystała z ulgi na złe długi, po czym zobowiązana została nakazem sądowym do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z faktur pierwotnych.

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1129/10/15-S/AK
     ∟Podatek od towarów usług w zakresie skorygowania przez wierzyciela podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności i w rezultacie dokonania stosownej korekty podatku przez dłużnika.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-782/15-2/MPe
     ∟W zakresie rozliczania faktur korygujących.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-199/15-2/MPe
     ∟Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o pobraniu faktury z programu, z którego korzysta odbiorca, będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta, uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano potwierdzenie, jeżeli otrzymano je przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres. Uzyskanie potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-720/14-2/MN
     ∟Korekta podatku należnego oraz podstawy opodatkowania. Potwierdzenie odbioru faktury przez kontrahenta – przelew bankowy, oświadczenie, kompensata, przyjęcie porozumienie. Termin korekty podatku należnego.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1375/13/DM
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nawet jeśli Towary są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto?2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabyci...

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-499/13-4/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży.

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-499/13-3/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego.

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-499/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat parkingowych.

2013.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-482/13-5/NS
     ∟Brak możliwości skorzystania z ulgi na złe długi.

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-474/13-4/MN
     ∟W jakim trybie (na jakich zasadach) oraz według jakich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Spółka powinna dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu świadczenia usług na rzecz Kontrahenta w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a które posiadają termin płatności określony na fakturach lub w umowach na dzień przypadający przed 4 sierpnia 2012 r. i po dniu 4 sierpnia 2012 r. – w szczególności w świetle nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących tzw. ulgi na złe długi, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r.?

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-290/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego.

2013.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-269/13-5/MN
     ∟W zakresie rozliczenia podatku należnego oraz podatku w związku z wystawieniem faktur oznaczonych „pro forma” lub „faktura pro forma”.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-195/13-5/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie skuteczności doręczenia zawiadomienia o zamiarze skorzystania z „ulgi za złe długi”.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-195/13-4/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z „ulgi za złe długi” w sytuacji gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło Wnioskodawcy odszkodowanie.

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-182/13-2/MN
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, że nie jest on zobligowany do korekty podatku VAT naliczonego, wykazanego przez Wierzyciela w zawiadomieniach o zamiarze skorygowania podatku VAT?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-49/13-2/DG
     ∟W zakresie terminu rozliczenia wystawionych wewnętrznych faktur korygujących.

2013.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1132/12-4/MN
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, że nie jest on zobligowany do korekty podatku VAT naliczonego, wykazanego przez Wierzyciela w zawiadomieniach o zamiarze skorygowania podatku VAT?

2013.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1145/12/WN
     ∟uznanie czy wobec zbycia całości posiadanych przez prezesa Spółki z o.o. udziałów w spółce dłużnika, możliwa jest korekta podatku należnego w stosunku do nieściągalnych wierzytelności powstałych w okresie istnienia powiązań kapitałowych

2013.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-919/12-4/MG
     ∟Wnioskodawca nie może dokonać korekty podatku należnego z tytułu zastosowania tzw. „ulgi za złe długi” od należności nieściągalnej poprzez złożenie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za miesiąc luty 2011 r., ponieważ od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

2013.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-890/12-2/MG
     ∟W przypadku gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki, o których mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni będzie mogła skorygować podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika.

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-844/12-4/MG
     ∟Czy wierzytelność wynikająca z faktury jest wierzytelnością nieściągalną i przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1129/10/12-S/AK
     ∟1. Czy z uwagi na zawarcie układu z wierzycielami skutkującego modyfikacją treści umowy pomiędzy podatnikiem. a wierzycielem w zakresie częściowego wygaśnięcia wierzytelności i odroczenia zapłaty pozostałej części wierzytelności, wierzyciel jest nadal uprawniony do dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89 a ustawy o podatku od towarów i usług, a dłużnik jest zobowiązany do przyjęcia tej korekty i dokonania stosownych korekt swojego podatku?2. Ww. przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy wierzytelności podatnika z tytułu powiększenia podatku należnego za okres w którym podatnik dokonał odliczenia (przed ogłoszeniem upadłości) zgodnie z art. 89 h ustawy o podatku od towarów i usług są wierzytelnościami powstałymi przed ogłos...

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj