Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej

 

zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej 6 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2008.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-400/08-2/EK
     ∟1) Czy prawidłowym i w pełni zabezpieczającym Spółkę przed odpowiedzialnością wynikającą z art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej będzie – wystąpienie przez Spółkę, za zgodą zbywającego (tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej) z wnioskiem o wydanie Zaświadczeń, do wszystkich wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, właściwych ze względu na miejsce wykonywania działalności – zgłoszone przez wspólników Spółki Cywilnej na formularzu NIP-2?2) Czy organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany będzie wydać Spółce wnioskowane Zaświadczenie, jeśli we wniosku, o którym mowa w pytaniu nr 1 powyżej, Spółka wskaże, że na terenie jednostki samorządu terytorialnego, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest on kierowany – podatnik (Spółka Cywilna) lub podatnicy (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej), zgodnie ze zgłoszeniem NIP-2, wykonuje/ą działalność gospodarczą?3) Czy organ podatkowy, o którym mowa powyżej, uprawniony będzie do wydania postanowienia o odmowie wydania Zaświadczenia, powołując się na fakt, iż podatnik (Spółka Cywilna) lub podatnicy (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej) nie figurują w prowadzonej przez ten organ ewidencji podatkowej?4) Czy postanowienie, o którym mowa w powyższym punkcie będzie dla Spółki tak samo skutecznym zabezpieczeniem przed konsekwencjami wynikającymi z art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej jak Zaświadczenie?5) Czy w przypadku określonym w pytaniu nr 3, jeśli po jakimś czasie, np. w wyniku przeprowadzonej kontroli przez organy podatkowe okaże się, że Zbywca (tj. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej) nie dopełnił obowiązku zgłoszenia posiadanych nieruchomości lub budowli do opodatkowania i właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą jego zobowiązanie podatkowe za okres sprzed nabycia przez Spółkę środków trwałych, o których mowa we wstępie, to pomimo posiadania wspomnianego postanowienia Spółka będzie ponosiła solidarną ze Zbywcą odpowiedzialność za opisane zobowiązanie?

2007.05.31 - Izba Celna w Łodzi - 360000-PA-9118-1/2007/AG
     ∟Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego wniosku o wydanie banderol.

2005.07.27 - Urząd Skarbowy w Elblągu - PD2/415-28/05
     ∟Czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w spółce cywilnej, ewentualnie z dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej czy wykonywanej przez podatnika umowy o pracę, umowę - zlecenie)?

2005.06.03 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZI/423/214/MJ/05
     ∟Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?

2004.07.15 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US -72/ROP 3/423 - 213/ MG
     ∟Czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekwencji, czy Bank odpowiadać będzie solidarnie z podatnikiem (inwestorem) za powstałe zobowiązanie z tytułu utraconego prawa do ulgi na budowę budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem oraz inne zaległości podatkowe?

2004.06.16 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1MUS-1471/DP/423/127/2004/MK
     ∟Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki ...

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj