Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaliczka na poczet ceny

 

zaliczka na poczet ceny 108 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2018.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-486/15/18-S/BK
     ∟Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.281.2018.1.BK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do wydatku na podstawie umowy deweloperskiej ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-130/15/18-S/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1263.2016.2.JK2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.Czy w związku z planowanym przekazaniem pracownikom Wnioskodawcy elektronicznych kart rabatowych, z których pracownicy jak i członkowie ich rodzin będą mogli dokonywać zakupu paliw z rabatem, rabaty te będą stanowiły dla pracowników i członków ich rodzin przychód jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których to Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych będzie neutralne podatkowo?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-121/16-2/EB
     ∟Czy przedstawiony wyżej stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, polegające na „otrzymaniu zaliczek”, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-105/15-3/AM
     ∟Czy przychód należy rozpoznać w dacie wykonania robót potwierdzonego protokołem wykonania robót?

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-130/15/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1181/14/AW
     ∟Termin wystawienia faktury dokumentującej otrzymane wadium oraz faktury dokumentującej oddanie przedmiotu w dzierżawę.

2015.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1153/14-2/AM
     ∟Czy płatności zarachowywane i otrzymywane przez A. zgodnie z Harmonogramem Płatności, na podstawie Świadectwa Zakończenia Etapu Realizacji - w zakresie, w jakim nie odzwierciedlają faktycznego zaangażowania A. w prace objęte danym Etapem Realizacji - stanowią płatności, o których mowa art. 12 ust. 4 pkt 1 updop? Czy przy strukturze kontraktu przedstawionej w stanie faktycznym, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w trakcie realizacji kontraktu dochodzi odrębnie do świadczenia przez niego usług, a także do odrębnych dostaw towarów na rzecz poszczególnych Spółek Celowych, a rzeczą dostarczaną Spółkom Celowym w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop jest kompletne urządzenie zamówione na podstawie umowy podwykonawczej przez daną Spółkę Celową (a nie poszczególne elementy, które dopiero w efekcie finalnym tworzą kompletne urządzenie)?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1312/14/AW
     ∟Prawo do korekty faktury dokumentującej otrzymane wadium do zera oraz do korekty deklaracji za okres, w którym Wnioskodawca uzyska potwierdzenie odbioru przez oferenta faktury korygującej w sytuacji odstąpienia oferenta od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-889/14/MO
     ∟Czy płatności, które Spółka otrzyma po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie będą stanowić przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-773/14/MO
     ∟Czy płatności, które Spółka otrzymała po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie stanowią przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2014.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-563/14/MN
     ∟1. Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, w części przeznaczonej na spłatę zaciągniętego wraz z żoną kredytu mieszkaniowego oraz w części przeznaczonej na zapłatę należności na rzecz dewelopera i wykończenie zakupionego lokalu mieszkalnego, będzie wolna od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy kwota uzyskana tytułem ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty Wnioskodawcy wydatkowana na zapłatę należności na rzecz dewelopera w części przypadającej na cenę nabycia udziału w części wspólnej nieruchomości, w tym udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej garaż wielostanowiskowy z prawem wyłącznego korzystania z jednego miejsca parkingowego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy? 3. Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży tej nieruchomości, która została już wydana na zapłatę części należności na rzecz dewelopera, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy?

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1087/13-4/SM
     ∟rozliczenie dostawy wyrobów stalowych (odwrotne obciążenie), od których pobrano opodatkowane zaliczki

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-586/13/SD
     ∟Czy płatności otrzymane przez Wnioskodawcę od Zamawiającego dokonywane w etapach określonych w Harmonogramie do momentu odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Kontraktu mogą zostać uznane za należności pobrane na poczet dostaw towarów i usług (zaliczki), które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i nie stanowią przychodów podatkowych stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT?

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1189/13/SD
     ∟Czy przychód w wysokości ceny należnej z tytułu zbycia Wierzytelności powinien zostać rozpoznany przez Spółkę w momencie jej zbycia, na podstawie art. 12 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)?

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1027/13/SD
     ∟Czy płatności które Wnioskodawca otrzyma dotyczące tych etapów Kontraktu, które nie są związane z wykonaniem jakichkolwiek robót budowlanych, dostawą urządzeń, czy też świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego przez Wnioskodawcę i nie wiążą się z poniesieniem przez Wnioskodawcę bezpośrednich kosztów dotyczących realizacji tych etapów, gdyż dotyczą zakresu prac, których wykonanie i zakończenie nastąpi w ramach realizacji kolejnych etapów Harmonogramu (dotyczy to etapów 2, 3, 4, 5, 7 i 8), będą mogły zostać uznane za należności pobrane na poczet dostaw towarów i usług (zaliczki), które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i będą s...

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1026/13/SD
     ∟Czy płatności otrzymane przez Wnioskodawcę dotyczące tych etapów Kontraktu, które nie są związane z wykonaniem jakichkolwiek robót budowlanych, dostawą urządzeń, czy też świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego przez Wnioskodawcę i nie wiążą się z poniesieniem przez Wnioskodawcę bezpośrednich kosztów dotyczących realizacji tych etapów, gdyż dotyczą zakresu prac, których wykonanie i zakończenie nastąpi w ramach realizacji kolejnych etapów Harmonogramu (dotyczy to etapów 2, 3, 4, 5, 7 i 8), mogą zostać uznane za należności pobrane na poczet dostaw towarów i usług (zaliczki), które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i nie stanowiąc...

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1025/13/SD
     ∟Czy płatności które Wnioskodawca otrzyma od Zamawiającego dokonywane w etapach określonych w Harmonogramie do momentu odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Kontraktu będą mogły zostać uznane za należności pobrane na poczet dostaw towarów i usług (zaliczki), które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i nie będą stanowić przychodów podatkowych stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT?

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-957/12-3/SJ
     ∟Czy Centrum Kultury ma obowiązek odprowadzić podatek od towarów i usług z tytułu zatrzymania wniesionego wadium przez wykonawcę?

2012.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-306/12-4/ASZ
     ∟Czy kwota 20.000 zł, o którą zostało obniżone roszczenia Wnioskodawcy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i kwota ta nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu?

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-545/11-4/EK
     ∟Czy wpłaconą kwotę zaliczki nie należy uznać za przychód, nie wystawiać faktury i nie uwzględnić w obliczeniu dochodu z tego powodu, że świadczenie nie jest określane w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru lub wykonanej usługi?

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-894/11/AK
     ∟Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zaliczek na dostawy, pobranych przez właściciela na cele osobiste, pobranych przez właściciela na cele prowadzonej działalności, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-193/11-2/DS
     ∟Kiedy powstałby obowiązek podatkowy od osób prawnych w przypadku wystawienia faktury VAT?

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-510/11/KG
     ∟Zaliczka, jako „obrót” winna być zaewidencjonowana w dniu jej pobrania.

2011.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-517/11-2/MN
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywanych zaliczek w związku z budową domu z bali.

2011.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-506/11-4/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu uznania wpłaconego wadium za zaliczkę oraz w zakresie opodatkowania wpłaconego wadium w momencie rezygnacji przez kontrahenta z transakcji.

2011.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1667/10/AK
     ∟Czy przychody z tytułu sprzedaży mebli należy ujawnić w dacie wydania towarów z magazynu?

2011.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1225/10/EK
     ∟Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracją.

2011.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1444/09/11-S/EN
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien był dokonać na fakturze końcowej rozliczenia podatku VAT przy uwzględnieniu, że otrzymane zaliczki nie obejmują 100% cenny brutto wyrażonej w walucie obcej (Euro), a podatek VAT na fakturach zaliczkowych został przeliczony według średnich kursów Euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający otrzymanie zaliczek i wystawienie faktur zaliczkowych?

1 2 3 4

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj