Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kurs waluty

 

kurs waluty 449 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1651/13/BG
     ∟w zakresie ustalenia kursu waluty, który należy przyjąć do przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1519/13/BG
     ∟w zakresie ustalenia kursu waluty, który należy przyjąć do przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych

2013.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-130/13-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote pobranego podatku u źródła.

2013.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-473/13-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie stosowania kursu do przeliczenia przychodów wyrażonych w walutach obcych.

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-384/12-2/MC
     ∟Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Spółka może kontynuować w 2013 r. dla celów podatkowych powyższą metodę wyceny na rachunku walutowym posiadanym w banku krajowym, czyli kurs kupna banku z którego usług korzysta w przypadku otrzymania należności, a kurs historyczny (FIFO) dla rozchodu waluty z tegoż rachunku tytułem zapłaty zobowiązań?

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-603/12/MK
     ∟Czy przy obliczaniu różnic kursowych zrealizowanych w wyniku otrzymania należności lub spłaty zobowiązań Wnioskodawca powinien posługiwać się kursami walut obcych faktycznie zastosowanymi przez bank obsługujący Wnioskodawcę, czy też powinien stosować kursy średnie ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni robocze poprzedzające wykonanie ww. operacji bankowych?

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-599/12/MK
     ∟Czy w zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Spółka może dla celów podatkowych stosować do wyceny operacji na rachunku walutowym kurs kupna w przypadku otrzymania należności, a kurs historyczny do rozchodu waluty tytułem zapłaty zobowiązań?

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-580a/12/MK
     ∟Czy w sytuacjach przedstawionych w punktach 6 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dojdzie do powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych różnic kursowych, które wpływają na przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-580/12/MK
     ∟W związku z nowelizacją z dniem 1.01.2012 roku art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jaki kurs waluty powinien zostać zastosowany w sytuacjach przedstawionych w punktach 1-6 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych przy wpływie waluty na konto walutowe i wypływie waluty z konta walutowego?

2012.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-600/12/MS
     ∟Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty?

2012.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-599/12/MS
     ∟Czy w przypadku operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na WER) Spółka dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych powinna stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR (EUR na PLN)?

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-157/12-6/IR
     ∟Czy w sytuacjach przedstawionych w punktach 6 i 7 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dojdzie do powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych różnic kursowych, które wpływają na przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?

2012.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-193/12/SD
     ∟Spółka ma wątpliwości po jakim kursie powinna przeliczyć faktury wystawione w EUR dokumentujące przedmiotowe zakupy?

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-618/09/11-S/DS
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym:różnice kursowe powstające na kwocie brutto transakcji należy w całości alokować do kwoty netto transakcji, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, różnice kursowe od tej części należności, która odpowiada wartości podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych.

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-248/11/AM
     ∟Czy różnice kursowe oraz przychody i koszty powstałe w wyniku neutralizacji różnic kursowych stanowią odpowiednio przychód lub koszt podatkowy w zależności od – adekwatnie – dodatniej bądź ujemnej ich wartości?

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-11/10/11-S/DS
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-11/10/11-S-1/DS
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?

2011.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-8/11/BG
     ∟Jaki kurs waluty (z jakiego dnia) należy zastosować do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote? (pytanie oznaczonego we wniosku jako nr 3 - stan faktyczny)

2011.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-12/11/BG
     ∟Jaki kurs waluty (z jakiego dnia) należy zastosować do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote?(pytanie oznaczonego we wniosku jako nr 3 – zdarzenie przyszłe)

2011.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-288/10-4/DS
     ∟1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy).W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca.2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.

2010.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1050/10/ASz
     ∟określenia kwoty netto za usługę transportową i podatku VAT w przypadku ustalenia przez strony transakcji wartości usługi w Euro oraz kursu, który strony ustaliły do przeliczenia stawki na walutę polską

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-133/10-3/MC
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym powstające różnice w płatnościach będą stanowiły odpowiednio przychody i koszty podatkowe czy też będą to różnice neutralne podatkowo?

2010.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-269/10-5/EK
     ∟Czy zgodna z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przyjęta przez Spółkę metoda uwzględniania różnic kursowych przy ustalaniu wartości początkowej nabytych lokali?

2010.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-91/10/BG
     ∟Czy można przyjąć, że kwoty różnic kursowych związanych z powyżej opisanymi operacjami finansowymi pomiędzy powiązanymi Spółkami (zwrotem podatku VAT) są jedynie kwotami bilansowymi i nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od dochodów osób prawnych ? (stan faktyczny)

2010.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-49/10-3/EK
     ∟Czy w związku z wypłatą wspólnikowi Spółki dywidendy w walucie obcej (euro) w kwocie stanowiącej równowartość kwoty dywidendy w polskich złotych określonych w Uchwale, powstają różnice kursowe?

2010.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1644/09/AK
     ∟Czy powstałe różnice kursowe wynikające ze zmiany kursów walut od należności lub zobowiązania podatkowego VAT ustalonego w EUR, rozliczanego z Urzędem Podatkowy mającym siedzibę w Państwie Unii Europejskiej stanowią przychód lub koszt podatkowy? (stan faktyczny)

2010.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-772b/09/DK
     ∟Czy Spółka, dla celów odpowiedniego rozliczenia Końcowej Całorocznej Korekty Cen (i - odpowiednio -Śródrocznej Korekty Cen) powinna dokonać przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących zastosowaniem kursu wymiany walut dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2010.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1493/09/MO
     ∟Czy różnica pomiędzy wartością podatku VAT wykazaną w polskich złotych na fakturze a wartością rzeczywiście otrzymaną od kontrahenta stanowi przychód lub odpowiednio koszt podatkowy Spółki?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1470/09/AK
     ∟- dokonanie przewalutowania pożyczek przy zastosowaniu kursu EUR wskazanego w aneksie,- ustalanie różnic kursowych przy zastosowaniu kursu EUR wskazanego w aneksie oraz kursu z dnia zwrotu konkretnej pożyczki, jako faktycznie zastosowanego kursu waluty w momencie zwrotu pożyczek,

2010.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1415/09-2/EWW
     ∟Sposób przeliczenia kursu waluty obcej na fakturze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj