Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nadzór budowlany

 

nadzór budowlany 28 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.214.2019.2.IP
     ∟Opodatkowanie udostępnienia Spółce infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadań nr 4 i 5 w ramach umowy dzierżawy, prawo do pełnego odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji w zakresie zadań nr 4 i 5, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadań nr 4 i 5 w ramach Inwestycji, prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nadzorem budowlanym w ramach zadania nr 7.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.732.2018.2.MT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.382.2018.1.EJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi nadzoru budowlanego, sporządzania kosztorysów inwestorskich, pełniącego kierownika budowy

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.302.2018.1.OA
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.255.2018.2.MH
     ∟zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.293.2017.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.804.2016.1.MD
     ∟ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT jednostek budżetowych gminy obejmie jednostki organizacyjne funkcjonujące na zasadach, o których mowa w art. 33a i 33b ustawy o samorządzie powiatowym tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.790.2016.1.MS
     ∟Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT obejmie jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach Powiatu, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.101.2016.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku podjęcia wspólnego rozliczania podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w tym z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.666.2016.1.MN
     ∟Zasada „centralizacji” rozliczeń nie obejmuje działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.76.2016.2.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych obejmuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.593.2016.1.MD
     ∟ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych będzie również obejmować działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-3/4512-1-32/16-4/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako jednostka budżetowa powiatu podlega „centralizacji” rozliczeń powiatowych jednostek budżetowych w zakresie VAT.

2013.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1282/12/KT
     ∟Prawo do korzystania w 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego w związku ze świadczeniem usług nadzoru budowlanego.

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-586/09/12-S/MC
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć koszty poniesione z tytułu umowy o świadczenie usług polegających na nadzorowaniu inwestycji w przedstawionym powyżej stanie faktycznym bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-347/11-4/KS
     ∟W przedmiotowej sprawie data zawiadomienia o zakończeniu budowy ma decydujące znaczenie dla określenia momentu, od którego należy liczyć bieg pięcioletniego okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym ustalenia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży wybudowanego budynku mieszkalnego.

2011.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-91/11-4/KS
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z działalnością deweloperską wymienionych jako koszty bezpośrednio związane z przychodami wymienionym.

2011.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1820/10/MO
     ∟Czy koszty usuwania skutków zdarzenia, które zostały zakwalifikowane do strat nadzwyczajnych i zaksięgowanie na koncie 776 a nie zostały objęte odszkodowaniem mogą dla Spółki stanowić koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2010.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-638/10-2/SM
     ∟Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług na rzecz lidera konsorcjum usług nadzoru prac budowlanych (brak stałego miejsca prowadzenia działalności).

2010.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-512/10-5/KS
     ∟Czy koszty finansowania procesu deweloperskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (w tym koszty odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych, wycen na rzecz banków itp.), ponoszone przez Spółkę będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-512/10-4/KS
     ∟Czy koszty finansowania procesu deweloperskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (w tym koszty odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych, wycen na rzecz banków itp.), ponoszone przez Spółkę będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-512/10-2/KS
     ∟Czy koszty nabycia nieruchomości, koszty przygotowania terenu nieruchomości pod inwestycję, koszty prac architektonicznych i budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty usług świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie, w tym usług wsparcia w poszukiwaniu oraz nabywaniu nieruchomości, usług zarządzania inwestycją, usług nadzoru nad stroną administracyjną i prawną projektu, nadzoru nad przygotowaniem oraz realizacją budżetu przedsięwzięcia inwestycyjnego (tj. koszty usług poniesione w ramach realizacji etapu pierwszego i drugiego inwestycji), a także opłaty sądowe i notarialne związane z inwestycją, wydatki na ochronę mienia, koszty obsługi prawnej realizowanej inwestycji (np. przygotowanie umów), będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-512-10-3/KS
     ∟Czy koszty nabycia nieruchomości, koszty przygotowania terenu nieruchomości pod inwestycję, koszty prac architektonicznych i budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty usług świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie, w tym usług wsparcia w poszukiwaniu oraz nabywaniu nieruchomości, usług zarządzania inwestycją, usług nadzoru nad stroną administracyjną i prawną projektu, nadzoru nad przygotowaniem oraz realizacją budżetu przedsięwzięcia inwestycyjnego (tj. koszty usług poniesione w ramach realizacji etapu pierwszego i drugiego inwestycji), a także opłaty sądowe i notarialne związane z inwestycją, wydatki na ochronę mienia, koszty obsługi prawnej realizowanej inwestycji (np. przygotowanie umów), będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-846/09-2/JB
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie kwoty 255 903,30 zł do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-827/08/09-13/S/MB
     ∟Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania Spółka może uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, tj. m.in. koszty nadzoru budowlanego, koszty opłat notarialnych i sądowych, koszty poniesione na rzecz pośrednika nieruchomości, koszty operatów szacunkowych, koszty doradztwa prawnego i podatkowego, koszty gwarancji bankowej, koszty odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie w/w wydatków?

2008.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-827/08-8/MW
     ∟wydatki poniesione przez Spółkę spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez co można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

2007.03.20 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - USIII/406-4/07
     ∟Czy usługi w zakresie nadzoru technicznego inwestycji zlokalizowanej w Brazylii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 0% ? Wnioskiem z 2 lutego 2007r. (wpływ do Urzędu 13 lutego 2007r.) zwrócił się Pan z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Z wniosku wynika, iż od dnia 1 lutego 2007r. rozpoczął Pan działalność w zakresie usług inżynierskich i ma zamiar podpisać umowę z firmą hiszpańską na nadzór techniczny inwestycji zlokalizowanej w Brazylii (projekt umowy o usługę programu nadzoru załączył Pan do wniosku). Podał Pan, że za wykonaną usługę będzie wystawiał fakturę VAT dla firmy hiszpańskiej ze stawką 0%, ponieważ miejscem fizycznym wykonania usług,...

2006.08.10 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie - SKO/Cz/450/2195/06
     ∟Czy, w świetle stanu prawnego uregulowanego przez art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości, pustostany stanowiące własność PP, które od chwili ich nabycia były przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej i których nigdy nie przekwalifikowano, stosownie do obowiązujących przepisów, na lokale mieszkalne, można zakwalifikować jako powierzchnie mieszkalne w całości, czy też należy dokonać rozgraniczenia powierzchni mieszkalnej faktycznie zamieszkałej od powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą? Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dni...

1

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj