Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Królestwo Niderlandów

 

Królestwo Niderlandów 23 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1023/15-2/KS1
     ∟Czy hodowla królików mięsnych w ilości stada podstawowego 300 sztuk stanowi działalność rolniczą?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-495/15-2/MW
     ∟Czy Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów)

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-494/15-2/MW
     ∟Czy Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupu (umorzenia) certyfikatów

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-493/15-2/MW
     ∟Czy Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z likwidacją Funduszu

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-487/15-3/MW
     ∟Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-486/15-3/MW
     ∟Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-485/15-3/MW
     ∟Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy bez wykupu (bez umorzenia) certyfikatów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-484/15-3/MW
     ∟Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Funduszu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-792/14-3/PS
     ∟Czy zgodnie z art. 11 ust. 3 punkt c Konwencji dochód z odsetek, które uzyska z tytułu spłaty pożyczek udzielonych pierwotnie przez Bank X., nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?

2014.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-646/14-2/IŚ
     ∟Skutki przejęcia spółki córki posiadającej Oddział w Polsce (sukcesja praw i obowiązków, zasady amortyzacji, niezamortyzowana część wydatków Oddziału a koszty uzyskania przychodów, nierozliczone koszty uzyskania przychodów, połączenie a przychód, zakończenie roku podatkowego Oddziału, ustalenie dochodu/straty podatkowej za rok połączenia, zasadność korekty zaliczek na podatek dochodowy, w których uwzględniono stratę za lata poprzednie, ujęcie przychodów/kosztów podatkowych i straty Oddziału w rozliczeniu za rok połączenia)

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1083/12-2/AJ
     ∟Czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu)?Czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu ?

2011.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-230/11-2/PS
     ∟Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego należności odsetkowe na gruncie ustawy o CIT — wypłacane w związku z Emisją Obligacji na rzecz banku holenderskiego nie będą podlegały podatkowi u źródła w Polsce?

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-667/10-4/PS
     ∟CIT – w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-657/10-4/PS
     ∟Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego prowizja organizacyjna (opłata przygotowawcza) powinna być kwalifikowana - jako odsetki na gruncie ustawy o CIT i czy istnieje obowiązek pobrania przez Spółkę podatku u źródła od tej płatności, dokonywanej w związku z Emisją Obligacji na rzecz Banków Zagranicznych, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi?

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-655/10-2/PS
     ∟Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego prowizja za gotowość powinna być kwalifikowana jako odsetki na gruncie ustawy o CIT i czy istnieje obowiązek pobrania przez Spółkę podatku u źródła od tej płatności, dokonywanej w związku z Emisją Obligacji na rzecz Banków Zagranicznych, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi?

2010.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-574/10-6/PS
     ∟Czy na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wypłacanych Odsetek podstawowych oraz Odsetek uczestniczących na rzecz Pożyczkodawcy ?

2010.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-245/10-4/PS
     ∟W zakresie art. 10 i 13 umowy polsko – holenderska oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2009.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-753/09/BK
     ∟w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jaką wnioskodawca zamierza prowadzić przez położony w Polsce zakład

2009.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-438/09-3/ER
     ∟odsetki wypłacone na rzecz Agenta - nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie jest on ich właścicielem. Spółka będzie mogła jednak zastosować w momencie wypłaty (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, preferencyjną stawkę podatkową wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a państwem rezydencji podatkowej podmiotu uprawnionego, uzyskującego przychód z tytułu odsetek, a więc poszczególnych spółek z grupy, które biorą udział w systemie Cash pooling.

2009.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-408/09-2/JK2
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć się z całości dochodów uzyskanych w 2008 roku w Polsce, czy jedynie z okresu przepracowanego w Polsce? 2. Czy jako rezydent podatkowy Holandii i osoba posiadająca centrum życia gospodarczego i osobistego w Holandii, może rozliczyć dochód holenderski uzyskany w 2008 roku tylko w Holandii? 3. Czy Wnioskodawczynię dotyczy zasada 183 dni?

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-95/09-4/JS
     ∟Od 2004 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2008.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-204/07-5/MS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych oraz postanowienia Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania

2008.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-709/08-3/MS
     ∟2) Czy przepisy określone w art. 11 i art. 9a ustawy o PDOP mają zastosowanie do Cash Poolingu”? (3) Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Banku w ramach Cash Poolingu podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP? (4) Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Banku w ramach Cash Poolingu objęte są zwolnieniem z podatku u źródła na podstawie art. 11 ust 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r.?

1

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj