Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszty przejazdu

 

koszty przejazdu 338 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.422.2019.2.KB
     ∟Sposób dokumentowania zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych, zakupu usługi hotelowej, kosztów parkingu samochodu, kosztów przejazdu pracownika prywatnym samochodem oraz kosztów diety pracownika.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.33.2019.4.SJ
     ∟obowiązki płatnika z tytułu oddelegowania pracownika

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.208.2018.9.MM
     ∟Zwrot kosztów dojazdu, jaki otrzymują osoby niebędące pracownikami Klubu: zawodnicy, trenerzy i sędziowie dojeżdżający z różnych miejscowości (miejscowości zamieszkania) na treningi, mecze i zawody sportowe do miejscowości gdzie znajduje się siedziba Klubu – przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w sytuacji gdy otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone przez te osoby do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów Klubu lub w celu realizacji jego zadań jako jednostki organizacyjnej, działającej na podstawie przepisów odrębnych ustaw) korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.472.2018.1.MS2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu oddelegowania pracownika

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.432.2018.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem lekarzom weterynarii kosztów dojazdu prywatnym samochodem do miejsca wykonywania wyznaczonych czynności.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.285.2018.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem lekarzom weterynarii kosztów dojazdu prywatnym samochodem do miejsca wykonywania wyznaczonych czynności.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.231.2018.1.AG
     ∟W przedmiotowej sprawie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania, bowiem dojazdy lekarzy weterynarii nie spełniają definicji „podróży” ponieważ nie mają charakteru incydentalnego, tymczasowego i krótkotrwałego a stanowią istotę zlecenia.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.239.2018.1.DS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z pokrywaniem, bądź zwrotem przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz przejazdami Członków Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.275.2017.1.MS1
     ∟W zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Wnioskodawcę kosztów biletu okresowego dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2017.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowych prezesa zarządu Wnioskodawcy

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.169.2017.1.HD
     ∟Czy zwrot poniesionych kosztów przejazdów dla pracowników, którzy przemieszczają się publicznymi środkami komunikacji miejskiej w ramach wykonywania obowiązków służbowych wypłacany w formie ekwiwalentu, stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.46.2017.2.DJD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą zleceniobiorcom przebywającym poza granicami kraju zwiększonych kosztów utrzymania, kosztów przejazdu oraz ryczałtów za nocleg

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.994.2016.1.RK
     ∟Czy postępowanie Spółki przed lutym 2014 r. w zakresie kwalifikacji ponoszonych kosztów transportu, ustalanych w następujący sposób, tj. poprzez włączenie ich do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako „przychodu” danego pracownika podlegającego opodatkowaniu, od którego Spółka jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, było prawidłowe?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1066.2016.1.RK
     ∟Czy postępowanie Spółki od lutego 2014 r. do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku kwalifikacji ponoszonych kosztów transportu ustalanych w następujący sposób, tj. poprzez wyłączenie ich z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako „przychodu” danego pracownika podlegającego opodatkowaniu, od którego Spółka jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, było prawidłowe?

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-48/16-3/ŁM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.779.2016.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów do miejsca wykonywania pracy

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-759/16-2/MS
     ∟Istota interpretacji: Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę w opisanym stanie faktycznym będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli pracownik nie odbywa co prawda podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika?

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-468/16/KrB
     ∟obowiązki płatnika z tytułu finansowania przez pracodawcę pracownikom kosztów przejazdu do miejsca oddelegowania do wykonywania pracy za granicą i z powrotem z miejsca oddelegowania do siedziby pracodawcy.

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-613/16-2/PP
     ∟Obowiązki płatnika związane z zapewnieniem pracownikom bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów do miejsca wykonywania pracy

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-471/16-2/JK3
     ∟sfinansowanie pracownikom kosztów oddelegowania związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych przez pracowników i obowiązków płatnika

2016.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-728/16-5/EO
     ∟Możliwość odliczenia kosztów przejazdu własnym samochodem na turnus rehabilitacyjny i powrót do miejsca zamieszkania.

2016.06.27 - Minister Finansów - DD3.8222.2.51.2016.MCA
     ∟Opłacenie przez Wnioskodawcę kosztów świadczeń, wskazanych w stanie faktycznym w: pkt 1 (koszty transportu do i z miejsca oddelegowania), pkt 2 (koszty transportu z kraju oddelegowania do Polski oraz z Polski do kraju oddelegowania w trakcie oddelegowania), pkt 3 (koszty zakwaterowania w kraju oddelegowania), pkt 5 (koszty biletów komunikacyjnych w kraju oddelegowania) i pkt 6 (koszty polisy ubezpieczeniowej), powoduje powstanie u pracownika przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Od ww. dochodów ze stosunku pracy Wnioskodawca jest obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, z uwzględnieniem możliwych do uwzględnienia zwolnień przedmiotowych wśród przewidzianych w art. 21 ust. 1, tj. pkt 14, 14a, 19 i 20. Przy czym zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 stosuje się niezależnie od innych zwolnień oraz głównym jego celem, jak już wskazano wcześniej, jest zrekompensowanie pracownikowi czasowo oddelegowanemu do pracy za granicą podwyższonych kosztów związanych z oddelegowaniem. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do świadczeń wymienionych w pkt 1, 2, 3, 5 i 6 stanu faktycznego, należy uznać za nieprawidłowe. Prawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pokrycia przez Wnioskodawcę kosztów szczepień.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-325/16-4/MS
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów, z których pracownik będzie korzystał wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym miejscu pracą oraz wartość zwracanych pracownikowi kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy, stanowić będzie dla pracownika przychód do opodatkowania, w stosunku do którego na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. poboru i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-136/16-2/AZ
     ∟Czy wymienione w stanie faktycznym wydatki dotyczące należności związanych z podróżami Członków Zarządu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

2016.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-109/16-3/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z zapewnieniem pracownikom delegowanym do pracy we Francji bezpłatnych przejazdów do miejsca wykonywania pracy we Francji i z powrotem.

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.11.2016.3.MWj
     ∟Czy fakturowanie kosztów podróży związanych z realizacją usług jest usługą pomocniczą w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym powinna być opodatkowana stawką jak dla usługi bazowej?

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1435/15-2/MP
     ∟Opodatkowanie przychodu uzyskanego w związku z udziałem w badaniach klinicznych.

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-30/16/JG
     ∟Czy wartość finansowanych przez Pracodawcę pracownikom przejazdów do miejsca oddelegowania i z powrotem oraz noclegów, z których korzystają w okresie wykonywania pracy na rzecz i polecenie Pracodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1590/15-2/AN
     ∟Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków na rzecz pracowników, jak również wartość ponoszonych przez pracownika wydatków sfinansowanych środkami Spółki, jakie wymienione zostały w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Spółka jako płatnik będzie obowiązana do pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1390/15-2/MS2
     ∟Skutki podatkowe finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu pracowników.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj