Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: korekta przychodu

 

korekta przychodu 321 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2019.2.APO
     ∟Czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących na rzecz kontrahenta zmniejszających kwotę wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT (in minus) w związku z korektą rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej za poprzednie okresy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zmniejszenia kwoty przychodów w okresie rozliczeniowym w którym zostanie wystawiona faktura korygująca?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.272.2019.3.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.288.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy późniejsze miarkowanie kar przez sąd skutkuje korektą przychodu w bieżącym okresie rozliczeniowym

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.226.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy kwota wynikająca z rozliczenia mającego na celu wyrównanie dochodowości „in plus”, realizowanego pomiędzy Spółką a Podmiotami powiązanymi, stanowi dla Spółki przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który powinien zostać rozpoznany w momencie otrzymania środków pieniężnych

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.283.2019.1.ES
     ∟Moment dokonania korekty przychodu

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.190.2019.2.PH
     ∟w zakresie ustalenia momentu korekty przychodu z tytułu napraw powypadkowych wykonywanych przez serwis blacharsko-lakierniczo-mechaniczny (likwidacji szkód komunikacyjnych) oraz z tytułu świadczenia usług wynajmu samochodów zastępczych

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.92.2019.1.AS
     ∟Moment dokonania korekty przychodu z tytułu wypłaconej gwarancji tytułem bezpodstawnego wzbogacenia.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.81.2019.3.RK
     ∟Korekta przychodu

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.598.2018.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie określenia momentu: - powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za zwrot kosztów przejęcia pracowników, w dacie zawarcia Porozumienia; - korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych na podstawie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za użytkowanie dyszli holowniczych, w dacie wystawienia faktury (na podstawie zawartego Porozumienia).

2018.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.431.2018.1.MR
     ∟W zakresie momentu dokonania korekt dotyczących przychodów i kosztów uzyskania przychodów przez Spółki wchodzące w skład PGK.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.348.2018.4.AS
     ∟Ustalenie momentu uzyskania przychodów w określonych przypadkach dokonywania korekty stawek za świadczone usługi oraz momentu uzyskania dodatkowego przychodu z tytułu opłaty gwarancyjnej za gotowość świadczenia usługi przesyłu zapasów interwencyjnych ropy naftowej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.454.2018.1.RK
     ∟korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.362.2018.2.MO
     ∟Czy: - Wnioskodawca wartość wykazaną w otrzymanych fakturach korektach z tytułu wyrównania średniej marży w Grupie kapitałowej, do której należy, a które wystawił i doręczył mu podmiot zarządzający centralnie Grupą, miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - poniesiony koszt określony dokumentem (fakturą korektą) wystawionym i doręczonym w 2018 r. Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów 2017 r. ze względu na to, że wiązał się z przychodami (obrotami) ze sprzedaży za 2017 r. czy też powinien zaliczyć go do kosztów 2018 r., - w razie negatywnej oceny możliwości zaliczenia kosztu z tytułu obniżenia średniej marży w grupie kapitałowej do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może dokonać w odniesieniu do średniej marży w Grupie stosownej korekty przychodów ze sprzedaży in minus po zakończeniu roku podatkowego ze skutkiem podatkowym dla tego roku

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.287.2018.3.BS
     ∟w związku z planowanym zwrotem środków pieniężnych, o których mowa we wniosku, będzie uprawniona do dokonania korekty przychodów w okresie, w którym zostanie wystawiona przez Spółkę faktura korygująca, tj. zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-362/14-2/18/S/KS
     ∟Moment rozpoznania przychodu w związku z wystawianymi fakturami korygującymi

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.286.2018.3.IZ
     ∟Konsekwencje podatkowe związane z korektą dochodowości

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.259.2018.1.KS
     ∟Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.248.2018.1.WM
     ∟Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.258.2018.1.KS
     ∟korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważ-ności czynności prawnej

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.257.2018.1.KS
     ∟Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.152.2018.1.PB
     ∟w zakresie momentu korekty przychodu

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.114.2018.4.BJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w sytuacji wystawienia faktur korygujących zwiększających wartość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na skutek okoliczności opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca uprawniony będzie do dokonania korekty przychodów ze sprzedaży dla celów podatku CIT na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione faktury korygujące

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.100.2018.1.AW
     ∟Przychód z tytułu kary umownej uzyskanej w wyniku potrącenia (kompensaty) należy rozpoznać z chwilą złożenia oświadczenia o potrąceniu. Zwrotu kary umownej (w wyniku wyroku sądowego) wykazanej jako przychód podatkowy Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów; może skorygować wykazany w ten sposób przychód podatkowy.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.106.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia która ze spółek, tj. Spółka czy Spółka Infrastrukturalna, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Działu Wydzielanego dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.73.2018.1.AG
     ∟Moment ujęcia korekty przychodów

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.48.2018.3.AK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do dokonania korekty przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, w związku z udzieleniem rabatu na produkty za pomocą noty uznaniowej wystawionej na rzecz Dystrybutora na bieżąco (tj. w okresie w którym zostanie wystawiona nota uznaniowa)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.40.2018.1.PS
     ∟Obowiązek rozpoznania dodatkowego przychodu podatkowego.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.84.2018.1.APO
     ∟konsekwencje podatkowe związane z korektą dochodowości.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.11.2018.2.APO
     ∟konsekwencje podatkowe związane ze zwrotem produktów.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.24.2018.1.BJ
     ∟W zakresie momentu korekty wskazanych we wniosku przychodów podatkowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41703 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj