Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaniżenie ceny

 

zaniżenie ceny 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2008.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1B/07/KL
     ∟Czy w przypadku wystawienia w październiku 2007 r. kolejnej faktury za świadczenia wykonane w roku 2006 obowiązek podatkowy należy przypisać do grudnia 2006 czy do miesiąca jej wystawienia?

2008.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1A/07/KL
     ∟Czy zdaniem Wnioskodawcy wystawianie faktur przez Szpital o żądanej przez NFZ treści narusza postanowienia § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?

2007.03.02 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-392/06/MK
     ∟Czy w przypadku sprzedaży osobie trzeciej przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy leasingu za kwotę stanowiącą równowartość sumy wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat leasingowych (pomniejszonych o korzyści, jakie wynikają z natychmiastowej zapłaty ich równowartości przez nabywcę), powiększonych o kwotę stanowiącą równowartość ceny, za jaką korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu, kwota ta nie odbiega znacznie bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej zbywanego przedmiotu leasingu?

2006.04.10 - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta - PD-4/415-19/2006
     ∟Czy nabycie akcji spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu odlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2005.06.15 - Urząd Skarbowy w Legnicy - PP/0090/1/26/05
     ∟Podatnik prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacja sprzedaży towaru handlowego po cenach hurtowych dla spółki cywilnej której będzie udziałowcem zostanie potraktowane jako naruszenie art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

2004.07.07 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie - PB/415-35/04
     ∟1. Czy umorzona kwota zobowiązania objęta restrukturyzacją stanowi przychód podatkowy, a opłata restrukturyzacyjna stanowi koszt podatkowy?2. Czy zasady współżycia społecznego są czynnikami uzasadniającymi podanie ceny sprzedaży prawa majątkowego, znacznie odbiegającej od wartości rynkowej?

2004.03.18 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - US21.AV/443/1123/2004
     ∟Dotyczy interpretacji art. 17 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie jego interpretacji w/w przepisu w sprawie według stanu opisanego poniżej: Wspólnicy X sp. z o. o. postanowili z przyczyn ekonomicznych z dniem 31.12.2003 r. zakończyć działalność w dotychczasowym zakresie (import i handel hurtowy) oraz prawdopodobnie zawiesić działalność. W związku z tym zarząd postanowił sprzedać w cenach zakupu cały stan magazynu firmie Y sp. j. Kupującego i sprzedającego łączą powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 4 przepisów o podatku doch...

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj