Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budżet

 

budżet 81 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.534.2018.1.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.281.2017.1.LG
     ∟Opodatkowanie wypłaty dotacji celowej dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.117.2017.1.DP
     ∟Czy przychody z tytułu wynagrodzenia za usługi wyceniane po wykonaniu można ując w momencie przyznania budżetu

2015.07.30 - Minister Finansów - DD3/033/441/14
     ∟Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-10/15-2/PST
     ∟Czy dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę z Województwa .., stanowiące dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.28 - Minister Finansów - DD3.8222.2.41.2015.IMD
     ∟Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2015.05.27 - Minister Finansów - DD3.8222.2.42.2015.IMD
     ∟Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2015.03.24 - Minister Finansów - DD3.8222.2.55.2015.OBQ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz wynagrodzenia otrzymywanego za realizację celów 6 Programu Ramowego Badań.

2015.03.24 - Minister Finansów - DD3.8222.2.54.2015.OBQ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz wynagrodzenia otrzymywanego za realizację celów 6 Programu Ramowego Badań.

2015.02.06 - Minister Finansów - DD3.8222.2.63.2015.KDJ
     ∟Czy dochody osób fizycznych – pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy cywilnoprawne (o dzieło, zlecenia), realizujący bezpośrednio cel Programów Ramowych, Interreg oraz Central Europe, w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy, są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami? Czy Wnioskodawca może kontynuować zasadę wydawania zaświadczeń o wypłaconych wynagrodzeniach ze środków bezzwrotnej pomocy, w celu dokonywania indywidualnych rozliczeń przez pracowników w rocznych PIT lub wystąpień o stwierdzenie nadpłaty?

2014.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-545/14/KW
     ∟Czy otrzymywane dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich, które traktowane są jako dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, powinny być wykazywane w księgach podatkowych i opodatkowane podatkiem dochodowym? Czy w związku z otrzymanymi dotacjami, stanowiącymi różnicę pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen za pełnopłatne przejazdy, a wartością tych biletów w cenach uwzględniających ulgi, należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-393/08/13-S/JK
     ∟Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2013.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-72/13/AK
     ∟Czy dofinansowanie otrzymywane przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Województwem, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop?

2013.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1003/12/BD
     ∟Czy przychód osób uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu Miasta X jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, a co za tym idzie czy Miasto X nie ma obowiązku sporządzania informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały dotację?

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-768/12/BD
     ∟Czy czynności polegające na demontażu, wywiezieniu i zdeponowaniu wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców Gminy X, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie stanowi dla nich świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkuje obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę X druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 i 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-296/12-4/AO
     ∟Czy rekompensata, którą otrzyma Spółka od Gminy za świadczenie usług publicznych - wykonywania usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy na wyrównanie kosztów działalności Spółki (pokrycia ujemnego wyniku finansowego netto wynikającego z różnicy poniesionych kosztów i przychodów) - Wariant II, stanowi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przychód, czy zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-679/12/BD
     ∟Czy Urząd Gminy jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy do zakupu i wymiany źródła ciepła na ekologiczne lub zakupu kolektorów słonecznych współpracujących z systemem ciepłej wody użytkowej?

2012.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-564/12/BD
     ∟Czy ww. świadczenie pokrywane w 45% z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 55% finansowane przez mieszkańców mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?

2012.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-515/12/IG
     ∟Czy Wnioskodawczyni była zobowiązana odprowadzić podatek do budżetu państwa, jeżeli nie dysponowała tymi pieniędzmi?

2012.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-598/12/BD
     ∟Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy na wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych?

2012.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-151/12-3/AG
     ∟1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?

2012.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-151/12-2/AG
     ∟1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?

2012.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-129/12-3/AG
     ∟1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?

2012.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-129/12-2/AG
     ∟1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?

2012.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-103/12-3/AG
     ∟Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?

2012.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-103/12-2/AG
     ∟Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1003/11/HK
     ∟Czy dotacje celowe, które zostaną udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-322/11-6/PM
     ∟Czy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego należy wystawić osobom prawnym korzystającym z wyżej wymienionych dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej CIT- 8?

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1030/11-2/AS
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży Środków Trwałych sfinansowanych częściowo z programu SPOT będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB/II/1/415-815/11/AA
     ∟Czy zaniechania poboru przez Urząd Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do podmiotów korzystających z dotacji ze środków budżetu Miasta – stanowiącej pomoc de minimis – na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montaż ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej jest prawidłowe?

1 2 3

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj