Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek mieszkalny

 

budynek mieszkalny 2678 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.715.2018.2.KB
     ∟W zakresie opodatkowania stawką podatku w wysokości 8% świadczenia na rzecz Mieszkańców dotyczącego kotłów gazowych, momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat otrzymywanych od Mieszkańców, braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów oraz braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.758.2018.2.JS
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla transakcji sprzedaży Gruntu i Budynku oraz zakwalifikowania ww. transakcji jako odpłatna dostawa obiektu budowlanego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, braku obowiązku wyodrębnienia w należnej Cenie i Zaliczce jej części przypadającej na Meble w zabudowie, AGD oraz Wyposażenie – armaturę sanitarną i opodatkowania według właściwych stawek VAT, stawki podatku VAT dla transakcji cesji Praw Autorskich i Gwarancji oraz zakwalifikowania ww. transakcji jako odpłatne świadczenie usług, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Gruntu, Budynku oraz Praw Autorskich i Gwarancji

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.736.2018.2.MGO
     ∟Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.721.2018.2.EB
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej budynku mieszkalnego dłużników. Zwolnienie od podatku sprzedaży licytacyjnej dwóch hal magazynowo-produkcyjnych dłużnika.

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.779.2018.1.IZ
     ∟zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.587.2018.1.KK
     ∟Zaliczenie do wydatków mieszkaniowych, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu ze zbycia udziału w mieszkaniu na nabycie udziału w budynku mieszkalnym.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.365.2018.2.AD
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.590.2018.1.AK
     ∟Czy w przypadku uznania, że dochód z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości jest opodatkowany, to wydatek na nabycie dwóch nieruchomości w okresie 2 lat od końca roku, w którym powstał dochód z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.460.2018.4.KS1
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych

2018.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.538.2018.2.EB
     ∟Dot. zastosowania 8% stawki do prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę w ramach zadania.

2018.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.713.2018.2.IZ
     ∟Uznania wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu najmu budynku na cele mieszkaniowe i sposobu dokumentowania tej usługi.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.571.2018.2.MT
     ∟Zatem przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, to przychody z najmu budynku mieszkalnego stanowić będą źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego budynku mieszkalnego będą mogły być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę wg stawki 12,5% przychodów.

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.379.2018.2.MM
     ∟Przy założeniu, że wydatki związane z zakupem i instalacją pieca EKR rzeczywiście poniesione zostały w związku z adaptacją i wyposażeniem budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni zamieszkuje i stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności ruchowej uznać należy, że ww. wydatki stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem – w sytuacji, gdy ww. wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) Wnioskodawczyni ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały jej zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym Wnioskodawczyni przysługuje prawo ich odliczenia w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej od dochodu uzyskanego w 2016 r.

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.638.2018.3.AP
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej.

2018.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.561.2018.1.ACZ
     ∟Możliwość uwzględnienia poniesionych wydatków na nabycie gruntu oraz na zaliczkę na poczet materiałów budowlanych za wydatki na własne cele mieszkaniowe

2018.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.505.2018.2.EB
     ∟Ustalenie stawki dla usług wykonywania instalacji odgromowych.

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4019.16.2018.1.MZA
     ∟Możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku gdy zakup materiałów budowlanych Wnioskodawca dokonał w 2013 r. a więc przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, które zostało wydane w 2014 r.

2018.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.522.2018.2.MT
     ∟rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ryczałtu w wysokości 8,5%

2018.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.529.2018.3.AK
     ∟Korekta podatku w związku z dostawą nieruchomości.

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.498.2018.1.MT
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny.

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.492.2018.1.MT
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.524.2018.2.PG
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania, stawki podatku – OZE.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.411.2018.3.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy oraz braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.357.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dokonaną modernizacją budynku pałacu i tym samym zmianą jego charakteru z mieszkalnego na niemieszkalny, Spółka prawidłowo ustaliła nową stawkę amortyzacji dla budynku na poziomie nie wyższym niż 33,33%

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.414.2018.3.KK
     ∟zaliczenia wydatków do ulgi mieszkaniowej

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.478.2018.2.AG
     ∟Usługa, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego odkurzania (orurowania) zakończonej montażem jednostki centralnej – odkurzacza centralnego w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowana jest preferencyjną, tj. 8% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1194/14/18-S/TR
     ∟Otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego środki pieniężne w postaci zadatku Zainteresowany wydatkował na nabycie działki budowlanej w odniesieniu do tychże środków pieniężnych zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.562.2018.1.PG
     ∟Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.530.2018.2.JO
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży działki nr 740/18 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj