Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bezskuteczność

 

bezskuteczność 9 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.438.2018.1.MM
     ∟- Czy sprzedając nieruchomość syndyk powinien wykazać z tego tytułu przychód w imieniu masy upadłości Spółki, czy w imieniu Nabywcy? - Czy syndyk może skorygować skutki podatkowe sprzedaży dokonanej przez Spółkę w 2014 r. poprzez wykazanie kosztów podatkowych z tytułu sprzedaży w wysokości historycznie poniesionych wydatków na wytworzenie nieruchomości?

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.503.2018.1.IT
     ∟obowiązek oraz moment dokonania korekty podatku VAT (zwrot towaru, bezskuteczność czynności)

2016.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-180/16-3/MAO
     ∟Obowiązek wystawienia przez syndyka masy upadłości faktury korygującej in minus po fizycznym zwrocie ruchomości przez kontrahenta.

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1017/13/BW
     ∟Czy wobec bezskuteczności czynności prawnej upadłego w rozumieniu art. 128 ust. 2 w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 j.t.) syndyk masy upadłości obowiązany jest wystawić fakturę korygującą na podstawie § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)?

2011.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-283/10-7/ŁM
     ∟Czy w razie powstania odpowiedzialności Spółki wobec Faktora w przypadku I. C) - podpunkty a – d, przedstawionym w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, równowartość niespłaconej przez Dłużnika Wierzytelności zapłaconej na rzecz Faktora przez Spółkę w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów, wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty?

2009.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-734/07-7/S/IG
     ∟Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego faktura wystawiona przez Syndyka w imieniu A. wykazująca stawkę podatku w wysokości 22% będzie uprawniała Spółkę do odliczenia podatku naliczonego, a w szczególności czy do tak wystawionej faktury nie będzie miał zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT lub art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - Dz. U. Nr 192 poz. 1382, dalej: ustawa zmieniająca)?

2006.09.28 - Pomorski Urząd Skarbowy - VI/443-223/06/MS
     ∟Zwolnienie od podatku od towarów i usług oraz ujęcie w ewidencji oraz deklaracji dla podatku VAT (przez spółkę w upadłości) dostawy nieruchomości w przypadku gdy jej uprzednia sprzedaż (dokonana przez znajdującego się obecnie w upadłości) została uznana przez sąd za bezskuteczną (po wniesieniu tzw. "skargi pauliańskiej")

2006.04.03 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/423-39/06/28500
     ∟Zapytanie spółki dotyczyło: dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów procesowych poniesionych w związku z wytoczeniem przez Syndyka postępowania w sprawie uznania czynności prawnej za bezskuteczną.

2006.02.15 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSppII/443-41/364a/293/2005/IR
     ∟-Czy przekazanie do masy upadłości nieruchomości na zasadzie art. 134 Prawa upadłościowego i naprawczego w związku z uznaniem czynności sprzedaży za bezskuteczną wobec masy upadłości, należy uznać za zwrot towarów w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług i czy istnieje wobec powyższego, obowiązek wystawienia przez Syndyka Masy Upadłości faktury korygującej na podstawie przepisu § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnien...

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj