Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akta sprawy

 

akta sprawy 9 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2011.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4230-6/11-2/MF
     ∟Czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy zapytanie Komornika Sądowego nie figuruje w rejestrach i ewidencjach Urzędu Skarbowego, do którego skierowano zapytanie i Urząd ten nie dysponuje żadnymi informacjami na temat tej osoby, zasadne jest pobranie od Komornika składającego zapytanie opłaty za udzielenie informacji o braku informacji o osobie, której zapytanie dotyczy?

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-421/10-5/AS
     ∟Czy zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość, aby na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji POG dany pracownik lub inna osoba upoważniona (np. adwokat lub osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), mogła podpisywać deklaracje POG co miesiąc, bez konieczności każdorazowego dołączania nowego pełnomocnictwa do każdej deklaracji?

2010.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-379/10-2/AS
     ∟Czy jednorazowe złożenie we właściwym rzeczowo i miejscowo organie podatkowym pełnomocnictwa dla wybranego pracownika Banku do występowania w imieniu Banku w zakresie występowania o wydanie zaświadczeń oraz ich odbierania, do występowania z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych oraz do udzielania wyjaśnień na wezwanie właściwego dla Banku organu podatkowego będzie upoważniało tego pracownika do stałego działania w imieniu Banku w tym zakresie, czy też konieczne jest złożenie każdorazowo odrębnego pełnomocnictwa do działania w imieniu Banku?

2010.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-206b/10/DK
     ∟Czy korekta deklaracji CIT-8 za rok 2008 powinna być sporządzona w odniesieniu do decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 5 marca 2009 r., w której określono wysokość poniesionej straty za lata 2006 i 2007?

2010.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-206a/10/DK
     ∟Czy istnieje możliwość przekazania Spółce sald końcowych za rok 2007 ustalonych w czasie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w sprawie prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego za lata 2006 i 2007?

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-2/10-4/EK
     ∟1. Czy pełnomocnictwo zawierające wyraźne upoważnienie do reprezentacji Spółki na etapie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego za wskazany w nim okres, złożone na etapie kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym jest skuteczne w momencie wszczęcia postępowania podatkowego?2. Czy w sytuacji przedstawionej powyżej postępowanie kontrolne byłoby traktowane jako pierwszy etap postępowania kontrolnego?

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-204/09-3/ES
     ∟Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa

2009.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-740/08/MT
     ∟Czy zgodnie z brzmieniem art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej stałe pełnomocnictwo ogólne, skutecznie udzielone i należycie opłacone, upoważniające pełnomocnika m.in. do reprezentowania Spółki przed organami skarbowymi i podatkowymi w zakresie postępowania podatkowego prowadzonego w związku z jej działalnością gospodarczą, jest wystarczające dla pełnomocnika do złożenia w imieniu Spółki wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, czy też potrzebne jest w tym wypadku odrębne pełnomocnictwo załączone do akt każdej odrębnej sprawy?

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-148/07-5/08/AM
     ∟Osoba wyznaczona do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej nie jest pełnomocnikiem procesowym, o którym mowa w art. 136 Op. Zatem nie można uznać, iż podjęte czynności kontrolne tj. dostarczenie upoważnienia do kontroli bezpośrednio kontrolowanemu z pominięciem osoby ustanowionej w trybie art. 281a Ordynacji podatkowej skutkują nieważnością tego postępowania. Jednocześnie Urzędy Kontroli Skarbowej podejmujące czynności kontrolne ze względu na podatek dochodowy nie mają obowiązku sprawdzania w ewidencji właściwego urzędu skarbowego czy kontrolowany zgłosił osobę o której mowa w art. 281a Op. tj. osoby która będzie go reprezentowała podczas jego nieobecności w trakcie kontroli

1

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj