Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akredytywa

 

akredytywa 11 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.42.2018.1.MST
     ∟Czy Koszty Akredytywy stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-130/15/AP
     ∟Czy Bank podstawie art. 16 ust. l pkt 43 lit. b ustawy CIT ma prawo zakwalifikować do kosztu uzyskania przychodu umorzone należności kredytowe wskazane w opisie stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) jako należności kredytowe, gwarancyjne, akredytywy objęte jedną umową Wieloproduktową z kredytem Odnawialnym, jeżeli ich umorzenie związane jest z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w momencie wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu?

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-247b/14/PS
     ∟Czy w przypadku płatności w formie inkaso, Spółka może uznać, że z chwilą akceptacji Dokumentu i przekazania go Dostawcy (za pośrednictwem banków) przed upływem terminów, wskazanych w przepisie art. 15b updop należność wobec tego Dostawcy została uregulowana w rozumieniu tego przepisu, a Spółka nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów po upływie tych terminów?

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-247a/14/PS
     ∟Czy w przypadku gdy na rzecz danego Dostawcy została ustanowiona akredytywa dokumentowa, Spółka może uznać, że w sytuacji gdy Dostawca uzyskał od banku Spółki przyrzeczenie zapłaty przed upływem terminów wskazanych w przepisie art. 15b updop należność wobec tego Dostawcy została uregulowana w rozumieniu tego przepisu, a Spółka nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów po upływie tych terminów?

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-943/13/WN
     ∟uznanie akredytywy dokonanej przez Bank na rzecz kontrahenta Spółki za uregulowanie należności przez Spółkę, o którym mowa w przepisie art. 89b ustawy o VAT

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1314/13/CzP
     ∟Czy wypłatę z tytułu akredytywy, dokonaną przez Bank (lub bank pośredniczący - ... Bank) na rzecz kontrahenta Spółki, należy uznać za uregulowanie należności przez Spółkę, o którym mowa w przepisie art. 15b ustawy o CIT? /pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych

2011.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-935/10-4/MG
     ∟Przychód w postaci odsetek od określonej kwoty pieniężnej przeniesionej na własność banku celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy otwartej na zlecenie osoby trzeciej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego bank zobowiązany był do sporządzenia i przesłania, stosownie do treści art. 42a omawianej ustawy informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym nastąpiła faktyczna wypłata odsetek, natomiast Wnioskodawca zobowiązany był w oparciu o uzyskaną informację do wykazania osiągniętego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym uzyskał przedmiotowy przychód.

2008.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-276/07/SD
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała podatkowo różnice kursowe powstałe:#61485; przy rozliczeniu zobowiązań wobec kontrahenta zagranicznego jako koszty uzyskania przychodu,#61485; przy spłacie kredytu jako koszty uzyskania przychodu,#61485; pomiędzy kursem po jakim zaciągnięto kredyt a kursem po jakim dokonano zapłaty zobowiązań jako koszty uzyskania przychodów,w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie obowiązującym do 31.12.2006 r.

2007.06.21 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-23A/07
     ∟Czy naliczone i zrealizowane do 2006 r. różnice kursowe powstałe na kwocie waluty obcej przeniesionej na rzecz Banku na podstawie umowy akredytywy odpowiednio zwiększają (dodatnie) albo zmniejszają (ujemne) przychód Spółki na zasadach ogólnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.?P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.04.2007r....

2007.06.21 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-23/07
     ∟Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:1. Czy prowizje i należności Banku z tytułu otwarcia akredytywy podlegają zaliczeniu do wartości początkowej linii rektyfikacyjnej na podstawie art. 16g ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych l (dalej: ustawa) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.?2. Czy odsetki otrzymane przez Spółkę z tytułu korzystania przez Bank z kwoty przejętej na własność na podstawie umowy, stanowią przychód Spółki w dniu wypłaty wynagrodzenia, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt l w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.? P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja ...

2005.10.10 - Urząd Skarbowy w Słupsku - PIII/2/443-83/05
     ∟Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT w przypadku wystawienia przez podatnika w czerwcu 2005r. faktury potwierdzającej wykonanie określonej części zakresu rzeczowego (określonego etapu) kontraktu na dostawę wewnątrzunijną, w następstwie czego podatnik uzyskał bezsporną wierzytelność z tytułu wykonania tego zakresu kontraktu, płatność tej wierzytelności jest zapewniona w październiku lub listopadzie 2005r. a w następstwie zdyskontowania tej wierzytelności przez bank podatnik uzyskał środki pieniężne z tytułu wierzytelności w czerwcu 2005r.?

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj