Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


48988/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.274.2018.2.JG
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.364.2018.1.ŁS
     ∟Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a uopdof obejmuje koszty użytkowania takie jak paliwo?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.275.2018.2.AWO
     ∟Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nabytego w drodze rozwiązania umowy o dożywocie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej nabytej w drodze odszkodowania

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.284.2018.2.KP
     ∟1. Za jaką datę należy przyjąć nabycie przedmiotowych nieruchomości przez podatnika - w całości 2 lutego 2010 r. czy tez w części (50%) 2 lutego 2010 r. oraz w drugiej części (50%) 29 maja 2013 r.? 2. Czy dokonaną w 2017 r. sprzedaż nabytych w 2010 r. do majątku wspólnego małżonków (w 2013 r. przynależnych podatnikowi na podstawie umowy rozdzielczości majątkowej) nieruchomości należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie artykułu 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.422.2018.1.AK
     ∟Czy podatnik może wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego lokale usługowe, które wcześniej wynajmowane były w ramach działalności gospodarczej, a najem ten opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.352.2018.1.WS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.386.2018.1.PSZ
     ∟- Korekta przychodów uzyskanych od 2015 r., - Wyliczenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym z okresów, w którym otrzymał Pan dotację i o kwotę zawyżenia wystornować zapisy księgowe, - Sporządzenie korekty zeznań rocznych za lata 2015, 2016, 2017

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.416.2018.5.GG
     ∟Czy składniki jakie zostaną przeniesione do Spółki kapitałowej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-166/15/18-S/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1030/14/18-S/TR
     ∟Sprzedaż obiektów, nasadzeń, urządzeń.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.258.2018.3.MK
     ∟Niezależnie od daty zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską, czy – jak w przedmiotowej sprawie – umowy darowizny do majątku wspólnego - Wnioskodawca spełnia ustawowe warunki z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji może zakwalifikować środki ze zbycia nieruchomości przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2018.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.409.2018.2.ASZ
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej we wspólności majątkowej i w części w drodze darowizny od męża.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.481.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.556.2018.1.RR
     ∟obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składek ubezpieczenia na życie

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.490.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.404.2018.2.MS
     ∟W zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.368.2018.2.WM
     ∟Kiedy, w jakiej kwocie i czy w ogóle Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy z tytułu otrzymanych płatności z tytułu zawartej ugody sądowej?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.488.2018.1.PR
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji spółki w Hongkongu i miejsca opodatkowania sprzedaży tych akcji

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.446.2018.1.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.393.2018.1.DR
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym pokrycie przez Spółkę kosztów organizacji pogrzebu obejmujących transport zwłok do kraju oraz koszty zagranicznego zakładu pogrzebowego powoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia podlegającego wykazaniu w deklaracji przekazywanej odpowiednio podwykonawcy i zmarłemu lub członkom rodziny zmarłego? W konsekwencji Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z tytułu pokrycia kosztów organizacji pogrzebu zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu innych świadczeń lub prowadzonej działalności gospodarczej i: 1. dla zmarłego lub najbliższej rodziny zmarłego, tj. żonie zmarłego wystawić PIT-8C, 2. dla podwykonawcy jako osoby fizycznej wystawić PIT-8C lub poinformować go o konieczności wykazania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.338.2018.2.AK
     ∟Forma opodatkowania dla nowo założonej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.340.2018.1.TR
     ∟Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.384.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży niezakończonej inwestycji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą niezakończonej inwestycji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.356.2018.1.BK
     ∟Czy środki finansowe, które Wnioskodawczyni otrzymuje w ramach programu „Mobilność Plus” korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj