Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4682/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.675.2018.1.MSU
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.605.2018.2.OA
     ∟interpretacji przepisów prawa w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.451.2018.2.WB
     ∟Stwierdzenie, czy wycofanie ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce z majątku Przedsiębiorstwa i przeniesienie go do majątku prywatnego będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.658.2018.1.MWJ
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.704.2018.1.JP
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.644.2018.2.ŻR
     ∟brak obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów podstawowych), obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów rodzinnych), brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.541.2018.2.MD
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego użyczenia wskazanych we wniosku obiektów

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2018.1.BS
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.632.2018.1.AJ
     ∟Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczania podatku z tytułu dostawy wody/odbioru ścieków dla odbiorców wewnętrznych (własnych jednostek organizacyjnych).

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.508.2018.2.JN
     ∟Opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa na rzecz kooperantów, opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie obsługi zwrotów towarów w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów do siedziby Wnioskodawcy oraz opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie obsługi zwrotów towarów w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów bezpośrednio do kooperanta.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.427.2018.2.SS
     ∟- Opodatkowanie świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych,- Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostawy wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.418.2018.2.TKU
     ∟Skutki podatkowe czynności udostępnienia zleceniobiorcy pomieszczeń niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia (usługi są opodatkowane) oraz obowiązek udokumentowania ww. usług fakturą wystawioną na zleceniobiorcę.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.648.2018.1.RG
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.576.2018.2.JSZ
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.698.2018.1.PS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.568.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych wyłącznie z komunikacją miejską w zakresie transportu autobusowego przy uwzględnieniu możliwości bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego przez określone grupy osób.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.495.2018.4.ICz
     ∟Opodatkowanie nabycia wierzytelności oraz zastosowania zwolnienia podmiotowego.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.412.2018.1.JF
     ∟rozliczenia pakietów medycznych przekazanych pracownikom

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.344.2018.2.EB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.356.2018.1.JK
     ∟Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.388.2018.5.SR
     ∟zastosowanie prewspółczynnika skalkulowanego według wzoru przewidzianego dla zakładu budżetowego w celu dokonania korekty VAT naliczonego od nabycia środków trwałych o wartości przekraczającej 15 tys. zł oddanych do użytkowania w latach 2011-2016 w deklaracji za styczeń 2018 r

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.396.2018.1.MT
     ∟Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT, ustalenia podstawy opodatkowania oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży kart podarunkowych.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2018.1.KM
     ∟Obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego i odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.526.2018.2.JM
     ∟Częściowe odliczenie podatku, prewspółczynnik jednostki budżetowej, brak opodatkowania nieodpłatnego udostępniania obiektów/urządzeń sportowych.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.454.2018.1.MW
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków do/od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej/odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do/od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj