Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


383/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.479.2018.1.MD
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…” zgodnie z art. 86 ust. 2a-h i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.296.2018.2.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu do Wnioskodawcy.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.393.2018.2.RS
     ∟Wliczenie otrzymanej dotacji do podstawy opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego dla ww. dotacji oraz wykonanie usługi doradczej, sposób wykazania dofinansowania i wkładu własnego na fakturze oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących koszty bezpośrednie i pośrednie projektu.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.359.2018.2.KOM
     ∟Skutki podatkowe cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu nieruchomości i prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.419.2018.1.MJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.250.2018.1.AŻ
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu do Spółki.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.251.2018.1.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.281.2018.2.AZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% wniesienia aportem przez Gminę do Spółki nakładów na stację uzdatniania wody, prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług na wytworzenie nakładów poczynionych na stację uzdatniania wody oraz podstawy opodatkowania.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.128.2018.1.AKO
     ∟Uznanie wykonywanych czynności na rzecz Partnerów Usługowych za usługę pośrednictwa opodatkowaną VAT, ustalenie dla niej podstawy opodatkowania, sposobu jej dokumentowania, momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej usługi, opodatkowanie czynności wydania Voucherów oraz sposób jej dokumentowania, skutki podatkowe upływu terminu ważności Vouchera.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.162.2018.1.KM
     ∟Sposób opodatkowania kosztów transportu ponoszonych w związku z dokonywaną sprzedażą towarów.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.158.2018.1.BS
     ∟Opodatkowanie kosztów transportu ponoszonych w związku z dokonywana sprzedażą towarów.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.213.2018.1.JF
     ∟Wystawienie faktury oraz określenie podstawy opodatkowania dla świadczonej usługi wynikającej z zawartego porozumienia.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.141.2018.1.JF
     ∟rozliczenie podatku z tytułu wykonania zawartego porozumienia

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.86.2018.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia składników do Spółek Celowych jako niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także opodatkowanie stawką 23% transakcji zbycia działek niezabudowanych do Spółek Celowych i zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia działki zabudowanej, oraz podstawa opodatkowania z tytułu wniesienia aportem działek niezabudowanych do Spółek Celowych

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.90.2018.3.ICz
     ∟- Czy transakcja sprzedaży Składników Majątkowych stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%? - Czy podstawą opodatkowania jest Wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, tj. suma kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych zobowiązań Sprzedającego pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług? - Czy Kupujący będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze wystawionej przez Sprzedającego, dokumentującej transakcję nabycia Składników Majątkowych?

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.107.2018.1.KR
     ∟VAT - w zakresie opodatkowania cesji prawa do zaliczek wpłaconych na poczet przyszłej dostawy nieruchomości.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.112.2018.1.MPE
     ∟W zakresie opodatkowania cesji prawa do zaliczek wpłaconych na poczet przyszłej dostawy nieruchomości.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.95.2018.1.MT
     ∟W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Celowej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.10.2018.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej oraz sposobie ujęcia tych korekt.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.79.2018.2.MD
     ∟opodatkowanie wniesienia aportem odwiertów geotermalnych wykonanych w ramach inwestycji do spółki, określenia stawki podatku i podstawy opodatkowania prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu otworu geotermalnego

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.68.2018.1.MP
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania z tytułu ustalonej w porozumieniu opłaty za użytkowanie gruntu.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.54.2018.1.MP
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawartego porozumienia (cesji)

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.790.2017.2.MD
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia aportem przez Gminę do Spółki wierzytelności z tytułu zwrotu nakładów na S. oraz transakcji wniesienia aportem przez Gminę do Spółki studni i infrastruktury towarzyszącej wraz z działką, określenia podstawy opodatkowania dla planowanego przez Wnioskodawcę aportu w postaci studni, infrastruktury towarzyszącej oraz działki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków na wytworzenie studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na modernizację S.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.711.2017.1.KR
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.821.2017.1.ASZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.818.2017.1.JM
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.685.2017.2.PR
     ∟w zakresie opodatkowania usług, podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj