Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


183/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.390.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki na nabycie opisanych we wniosku Usług wsparcia sprzedaży stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. wydatki podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.234.2019.2.MK
     ∟Dla zastosowania art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik powinien uzyskać certyfikaty rezydencji od wspólników Spółki Niemieckiej. Przy weryfikacji, czy przekroczony został limit 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być brane wszystkie tego rodzaju wypłaty/świadczenia, w tym również wypłaty z tytułu należności, które na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Sumowaniu podlegają wszelkie wypłaty dokonywane w roku podatkowym na rzecz podatnika, tj. wspólnika spółki transparentnej podatkowo.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.384.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Prawnych stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.382.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Doskonałości Operacyjnej stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.306.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług IT stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.380.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Podatkowych stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.377.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Centralnego Zaopatrzenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.385.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Grupowego Operowania Majątkiem stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.383.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Wsparcia Logistycznego stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.381.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Inżynierii i Utrzymania stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.375.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług HR stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.376.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Finansowo-Rachunkowo-Konsolidacyjnych stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.379.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług SCM stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.313.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku wydatki na wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego z tytułu świadczenia usług techniczno-operacyjnych podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.367.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku wydatki na wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego z tytułu świadczenia usług integracji produkcji podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.243.2019.2.BJ
     ∟czy usługi organizacji dostaw komponentów nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu ww. usług.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.136.2019.2.AR
     ∟Czy do kosztów usług pośrednictwa w sprzedaży świadczonych przez Agentów na rzecz Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.537.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wydatków Wnioskodawcy na nabycie od podmiotów powiązanych wskazanych we wniosku usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.529.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia usług w obszarze wsparcia działań operacyjnych oraz inżynierii, będą stanowić koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.419.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 i ust. 11 updop – usługi z obszaru zakupów bezpośrednio produkcyjnych, obszaru inżynierii i rozwoju, obszaru produkcji, obszaru monitorowania jakości oraz obszaru sprzedaży.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.462.2018.4.MN
     ∟Obowiązki płatnika podatku u źródła z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych, inspekcyjnych, badania biegłości.

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.586.2018.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do usług o charakterze informatycznym.

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.609.2018.2.AG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do nabywanych przez Spółkę Usług wsparcia, sklasyfikowanych jako usługi w zakresie księgowości.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.352.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: - ustalenia, czy koszty Usług koordynacji zakupów podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1; - uznania kosztów Usług koordynacji zakupów za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę Produktów, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.314.2018.3.MR
     ∟Obowiązek poboru podatku u źródła.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.139.2018.1.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.110.2018.1.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4010.505.2017.1.KS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w ww. formie

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.405.2017.1.JC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w ww. formie

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2017.1.KS
     ∟PIT- w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w formie: zbiorowych certyfikatów rezydencji, oryginału dokumentów w formie papierowej.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj