Interpretacje do przepisu
art. 2 ustawy o podatku rolnym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


256/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ustawy o podatku rolnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2018.2.AK
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2017 r. nieruchomości stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem – jak wynika z treści wniosku – wskazane nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, po sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego oraz zostały nabyte przez kupującego w celu powiększenia jego gospodarstwa rolnego. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.400.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.379.2018.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości, która weszła w skład gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.182.2018.1.AZE
     ∟ustalenie czy przychody z dzierżawy ziemi rolnej na cele produkcji rolnej podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.349.2018.4.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.281.2018.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (gospodarstwa rolnego) - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2018.2.KC
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.259.2018.2.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.261.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.147.2018.2.AP
     ∟zaliczenie przychodów z tytuły dzierżawy do odpowiedniego źródła przychodów oraz opodatkowanie przychodów z dzierżawy ryczałtem ewidencjonowanym

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.180.2018.2.AK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody z dzierżawy gruntów oraz budynków/budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT?

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.219.2018.1.GM
     ∟Sprzedaż nieruchomości (grunty orne) przed upływem 5 lat od dnia zakupu. Po sprzedaży nieruchomość nie utraci charakteru rolnego.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.184.2018.1.PW
     ∟Opodatkowanie sprzedaży gruntów rolnych.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.70.2018.2.AKR
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.71.2018.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia udziału w nieruchomości.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.577.2017.2.JM
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży części gospodarstwa rolnego.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.12.2018.3.JG1
     ∟Czy otrzymane wynagrodzenie za ustanowioną służebność na własnościowych gruntach zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.25.2018.1.PW
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.355.2017.2.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.282.2017.3.SK
     ∟Czy dokonując sprzedaży gruntów ornych Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (a tym samym wycofać mylnie złożony PIT-39)?

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.325.2017.2.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-440/14/17-6/IL
     ∟Czy w związku z wypłatą kwoty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z którego dochód jest opodatkowany podatkiem rolnym, określonej w umowie z inwestorem o ustanowienie służebności przesyłu jako wynagrodzenie oraz jako odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty od ww. kwoty podatku dochodowego, czy też jest zwolniona z tego obowiązku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.330.2017.1.PW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.210.2017.1.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.212.2017.2.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.213.2017.2.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.146.2017.3.PP
     ∟Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości nabytej do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego małżonka, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.128.2017.2.IL
     ∟Czy otrzymane na podstawie decyzji odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, budynek murowany z pustaków i piwnicę ze sklepieniem w wysokości 18 877 zł z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.158.2017.1.IL
     ∟Czy Wnioskodawczyni od sprzedaży tego gospodarstwa rolnego będzie musiała zapłacić podatek dochodowy?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.138.2017.2.MH
     ∟Czy dochód ze źródła opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), a osiągnięty ze sprzedaży opisywanej nieruchomości w dniu 9 września 2016 r. jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj