Interpretacje do przepisu
art. 124 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


534/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 124 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.754.2018.1.AP
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.612.2018.1.SM
     ∟Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.515.2018.2.JN
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „E-usługi dla (…)”.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.577.2018.1.RW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.440.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.474.2018.2.RM
     ∟Usługi magazynowo - logistyczne nie stanowią usług związanych z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy w związku z czym usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 28b ustawy na terenie Niemiec, tj. w miejscu siedziby usługobiorcy.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.430.2018.1.MT
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na zakup usług świadczonych przez Wspólników Spółki

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.534.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej”.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.515.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych; wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania otrzymanych faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania wystawionych przed Dniem Podziału faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dokumentujących; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikają-cego z otrzymanej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału faktury zaliczkowej; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału faktury końcowej.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.505.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady oraz bieżące wydatki na remonty i inwestycje w nieruchomości należące do Uczelni.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.523.2018.1.KT
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.419.2018.1.BJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupu przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.309.2018.1.AG
     ∟Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z planowanym projektem.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.323.2018.3.AJ
     ∟Opodatkowanie opłat za usługi świadczone w ramach pomocy społecznej. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.297.2018.1.HW
     ∟Możliwość odzyskania w całości lub części naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.436.2018.2.JS
     ∟ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do montażu instalacji na rzecz Mieszkańców stanowi podstawę opodatkowana; ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy; opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Wnioskodawcę od Mieszkańców na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie oraz stawki podatku VAT dla ww. czynności; ustalenie, czy otrzymane wpłaty od Mieszkańców są wpłatami w kwocie brutto, czyli że zawierają w sobie podatek należny; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia wydatków na dostawę i montaż instalacji, w proporcji w jakiej kwota netto wpłat dokonanych przez Mieszkańców pozostaje w ogólnej kwocie dotacji i wpłat netto dokonanych przez Mieszkańców; nieopodatkowanie czynności przeniesienia własności instalacji na rzecz Mieszkańców po upływie 5 lat od zakończenia projektu,

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.479.2018.1.AJ
     ∟Gmina nie będzie mogła zastosować innego niż określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, sposobu określenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu ponieważ sposób ten nie oddaje w pełni specyfiki prowadzonej działalności.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.431.2018.2.AP
     ∟Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z planowanym projektem.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.428.2018.1.EA
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.379.2018.1.KM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu oraz brak uwzględniania środków finansowych przenoszonych w ramach rozliczenia ww. systemu oraz odsetek pobieranych i wpłacanych na rachunek Wnioskodawcy przez Bank w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 oraz strukturze sprzedaży, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.391.2018.1.AZ
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów, które można bezpośrednio przyporządkować do budowy i przebudowy zatok autobusowych według zasad prewspółczynnika i współczynnika właściwych dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej efekty inwestycji, prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów inwestycyjnych, których nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych elementów infrastruktury (drogi i zatok autobusowych) z zastosowaniem zasad prewspółczynnika i współczynnika właściwych dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją projektu.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.329.2018.1.MD
     ∟Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.231.2018.2.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.323.2018.1.TK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu zakup samochodu pożarniczego.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.295.2018.1.AB
     ∟obniżenie należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony w wyniku nabycia usług związanych z nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem udziałów i akcji w Spółkach Grupy Kapitałowej oraz w związku z wydatkami bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu Rozwoju Grupy Kapitałowej.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.291.2018.1.KO
     ∟w zakresie obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony: - w wyniku nabycia usług związanych z nabywaniem i posiadaniem udziałów i akcji w Spółkach Grupy Kapitałowej, - w kwotach wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu Rozwoju Grupy Kapitałowej, - w wyniku nabycia usług związanych ze zbywaniem udziałów i akcji w Spółkach Grupy Kapitałowej.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.414.2018.2.SR
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową pawilonu wielofunkcyjnego na terenie parku

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.298.2018.2.KBR
     ∟rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczanie faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.278.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj