Interpretacje do przepisu
art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2591/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.562.2018.3.MN
     ∟zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.348.2018.1.BK
     ∟1. Czy Spółka, wypełniając obowiązki wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2018, prawidłowo przyjęła iż wartość określona w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych (takich jak przejazdy autostradami i postoje na płatnych parkingach) oraz paliwa zużywanego w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego dla celów prywatnych i w konsekwencji przyjęta metodologia kalkulacji przychodu z tytułu udostępnienia samochodu Pracownikowi oraz finansowania przez Spółkę paliwa oraz pozostałych wydatków związanych z użytkowaniem na cele prywatne pojazdu Pracownika jest prawidłowa?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.616.2018.1.MN
     ∟zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.447.2018.2.MT
     ∟Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej z tytułu świadczonych usług kosmetycznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.360.2018.3.MT
     ∟Zwrot odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.554.2018.2.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie montażu instalacji OZE na nieruchomościach prywatnych; dokumentowania otrzymanych kwot stanowiących wkład własny mieszkańców (związanych z realizacją montażu instalacji OZE); określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu realizacji montażu Instalacji OZE; ponownego opodatkowania przekazania Instalacji OZE, po upływie 5 lat, w momencie gdy Instalacja OZE zostanie przekazana na własność mieszkańca; określenia czy w razie nabycia usług budowlanych, Miasto będzie podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT; prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od dostawców usług budowlanych.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.607.2018.1.ALN
     ∟Wydanie faktur bez żądania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamiast paragonów fiskalnych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.323.2018.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów krajowych; zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów z Unii Europejskiej; zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów pochodzących spoza Unii Europejskiej; dokumentowania sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów krajowych i klientów spoza Unii Europejskiej, którzy nie żądają faktury oraz klientów z Unii Europejskiej; dokumentowania zwrotu towarów.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.554.2018.2.EJ
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży biletów na seanse kinowe z biletomatu.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.418.2018.1.ISK
     ∟Możliwość rezygnacji z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wskazanych we wniosku usług.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.520.2018.1.AJ
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.415.2018.1.AJ
     ∟Brak opodatkowania pobieranych od pracowników i przekazywanych ubezpieczycielowi składek.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.396.2018.1.MT
     ∟Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT, ustalenia podstawy opodatkowania oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży kart podarunkowych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.280.2018.2.ISK
     ∟Rozliczenie oraz udokumentowanie transakcji polegającej na wspólnym świadczeniu usług transportu kolejowego pasażerskiego w ramach jednej kompleksowej oferty pod nazwą „Wspólny Bilet”.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.303.2018.1.JK
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury oraz w zakresie sposobu archiwizowania paragonów, tj. przechowywania ich obrazów wyłącznie w formie elektronicznej bądź przechowywania ich danych wyłącznie w pamięci kasy rejestrującej.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.335.2018.1.JF
     ∟Zastosowania stawki podatku dla opłat początkowych oraz opłat miesięcznych z tytułu świadczenia Nowej Usługi TV, opodatkowania udostępnienia dekodera, prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu dekodera oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wnoszonych opłat miesięcznych.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.536.2018.1.SR
     ∟obowiązek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu oraz korekty ewidencji VAT uwzględniającej wystawioną do paragonu fakturę

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.466.2018.2.KW
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców na poczet usługi montażu instalacji OZE, stawka podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców oraz użytkowników budynków użyteczności publicznej, w przypadku montażu instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych oraz budynkach użyteczności publicznej, obowiązek zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia dla nabywanych usług montażu instalacji OZE oraz zastosowanie właściwej stawki podatku VAT w przypadku budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz budynków użyteczności publicznej, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w części dotyczącej montażu instalacji OZE na/w budynkach mieszkańców, okres rozliczeniowy, w którym powstaje prawo do odliczenia ww. podatku naliczonego, opodatkowanie oraz stawka podatku VAT dla dofinansowania ze środków UE w części dotyczącej montażu instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych i budynkach użyteczności publicznej, brak obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej czynności, za które mieszkańcy wnoszą wpłaty na rachunek bankowy Gminy

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.499.2018.1.AJ
     ∟Brak wyłączenia ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług kosmetyki aut.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.328.2018.1.MT
     ∟prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.332.2018.2.ISK
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów, usług na rzecz uczestnika akcji promocyjnych oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wydania przez Wnioskodawcę voucherów kwotowych na rzecz uczestnika akcji promocyjnych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.331.2018.2.ISK
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów, usług na rzecz uczestnika akcji promocyjnych oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wydania przez Wnioskodawcę voucherów kwotowych na rzecz uczestnika akcji promocyjnych.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.351.2018.1.MT
     ∟obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku świadczenia kompleksowej usługi telekomunikacyjnej

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.194.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji udostepnienia samochodów na rzecz pracowników, momentu ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu pracownikom samochodów.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-803/14-6/18-S/MK
     ∟ustalenie czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności należy opodatkować stawką właściwą dla dostawy towarów czy dla świadczenia usług, ustalenie momentu sprzedaży towarów w postaci napojów, moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży napojów z automatów na żetony, ustalenie czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję dokumentowaną jednym paragonem czy składa się z dwóch odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji dokumentowanych odrębnymi paragonami

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.222.2018.2.AP
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.347.2018.1.KM
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.361.2018.3.WN
     ∟Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj