Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: termin

 

termin 605 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2019.1.MD
     ∟Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni miesiąc roku podatkowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.386.2019.2.KS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług oraz termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.262.2019.2.JG
     ∟Czy wydanie środków na nabycie nieruchomości spełniającej wymóg „celu mieszkalnego” pochodzących z umowy zakupu zawartej w dacie wcześniejszej, aniżeli umowa sprzedaży, z jakiej pochodziły środki uprawnia do zaliczenia tych środków jako korzystających ze zwolnienia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; a zatem czy o zwolnieniu takim decyduje chronologia czasowa samych umów sprzedaży oraz umowy następnego nabycia, czy też wykazanie faktu przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym, choćby umowa zakupu takiej nieruchomości zawarta została w terminie wcześniejszym, aniżeli umowa sprzedaży nieruchomości?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.439.2019.1.RD
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz zakupy krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.438.2019.1.RD
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz zakupy krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.273.2019.2.JS
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku 19% od sprzedaży nieruchomości (mieszkania)?

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.315.2019.1.IP
     ∟Obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego od nabycia Nieruchomości w związku z jej sprzedażą oraz zakres i termin sporządzenia korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości oraz w związku z nakładami poczynionymi na Nieruchomość.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.198.2019.3.PG
     ∟Opodatkowanie 23% stawką podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej – Hali.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.359.2019.1.BK
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.281.2019.1.AZ
     ∟możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji usługi

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.219.2019.2.AWO
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4019.2.2019.1.AWA
     ∟Ustalenie terminu złożenia wniosku o zwrot wydatków poniesionych w związku z budową domu mieszkalnego, jednorodzinnego.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.259.2019.1.KK
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.113.2019.2.KB
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.111.2019.2.AP
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.80.2019.2.AK
     ∟Prawo otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.95.2019.4.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.27.2019.3.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.285.2018.2.MC
     ∟Kary umowne zapłacone na rzecz kontrahentów jako koszty uzyskania przychodów.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.34.2019.1.JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.763.2018.3.JC
     ∟Możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.764.2018.1.BK
     ∟Termin odliczenia podatku VAT z tytułu nabyć dokonywanych na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia, obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.376.2018.4.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.536.2018.1.JKU
     ∟Stwierdzenie, czy oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji ze zwolnienia oraz wyborze opodatkowania opisanych transakcji zostało złożone w terminie wymaganym dla skuteczności takiego oświadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy.

2018.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.532.2018.1.SM
     ∟Stawka podatku stosowana przy dostawie produktu (pieczywo świeże).

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.511.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków po przyznaniu na wyłączną własność jednemu z nich i następnie jej sprzedaż.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.310.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1194/14/18-S/TR
     ∟Otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego środki pieniężne w postaci zadatku Zainteresowany wydatkował na nabycie działki budowlanej w odniesieniu do tychże środków pieniężnych zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.589.2018.2.AK
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu pn. sposób odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj