Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kwota

 

kwota 308 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.315.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w wyniku umorzenia odsetek od nieterminowych zapłat za zobowiązania powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.319.2019.2.AP
     ∟Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.245.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości wraz z odsetkami.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2019.GTM
     ∟Czy zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy, wartość każdego typu (rodzaju) transakcji należy ustalić w kwocie netto czy też w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.97.2019.1.AD
     ∟Ustalenie czy umorzone noty odsetkowe otrzymane od dostawców z tytułu nieterminowych płatności za zobowiązania handlowe stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.84.2019.1.JS
     ∟prawo oraz obowiązek oznaczania napojów alkoholowych znakami akcyzy, a także przekazywanie przez Spółkę tych znaków innemu podmiotowi w celu naniesienia na wyroby akcyzowe

2019.05.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.22.2019.GTM
     ∟Czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d pkt 1-3 odnoszą się do wartości netto, czy brutto?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.153.2019.1.WN
     ∟prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane w wystawionej fakturze korygującej w okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta na platformie służącej do sprzedaży internetowej oraz do elektronicznego obiegu dokumentów z klientem

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.5.2019.1.JS
     ∟otrzymanie podatkowych znaków akcyzy i oznaczanie napojów alkoholowych tymi znakami oraz wskazanie podmiotu uprawnionego do obniżenia wpłat dziennych o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.669.2018.1.AG
     ∟W zakresie powstania przychodu, w związku z wykupem obligacji, jedynie w kwocie otrzymanych odsetek, nie zaś w postaci wypłaconej przez emitenta kwocie nominalnej obligacji, w zakresie rozpoznania podatkowych różnic kursowych na kwocie nominalnej obligacji w przypadku powstania różnicy w wartości nominalnej obligacji wyrażonej w walucie obcej na dzień objęcia obligacji oraz na dzień ich wykupu, a także w zakresie braku kwalifikacji do źródła przychodów z zysków kapitałowych otrzymanych odsetek oraz rozpoznanych podatkowych różnic kursowych, w związku z wykupem obligacji.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.588.2018.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.569.2018.2.MG
     ∟dotyczy ustalenia czy w sytuacji opisanej we wniosku (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na terytorium Niemiec oraz import towarów na terytorium Niemiec) dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów w kwocie netto, tj. bez niemieckiego podatku od wartości dodanej, podczas gdy należny podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a naliczony podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił przychodu w związku z wykazaniem go w deklaracji

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy przychodem dla Wnioskodawcy (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie otrzymane od nabywcy towarów wynagrodzenie w kwocie brutto tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.420.2018.1.WS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.823.2018.1.WN
     ∟obowiązek skorygowania przez Wnioskodawcę odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z uiszczeniem zaliczki na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej wartości niezrealizowanych i nierozliczonych prac

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.239.2018.4.MS
     ∟1. Dla Wnioskodawcy przychodem (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie otrzymane od nabywcy towarów wynagrodzenie w kwocie brutto tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej. 2. Dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług w tym w Niemczech. 3. Niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług, w tym w Niemczech, powinien być przez Wnioskodawcę traktowany jako koszt bezpośredni i zaliczany do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) w momencie uzyskania odpowiadających im przychodów ze sprzedaży towarów.

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.238.2018.4.MS
     ∟1. W sytuacji opisanej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Niemiec dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów i usług w kwocie brutto, tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej. 2. W sytuacji opisanej powyżej, w związku z tym że Spółka wykazała w deklaracji podatkowej naliczony podatek od wartości dodanej, który pomniejszał wartość należnego podatku od wartości dodanej, który podlega zapłacie w Niemczech, to Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej), a przychód ten należy rozpoznać w miesiącu, za który składana jest deklaracja podatkowa w Niemczech. 3. W sytuacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium Niemiec oraz import towarów na terytorium Niemiec, dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów w kwocie netto, tj. bez niemieckiego podatku od wartości dodanej, podczas gdy należny podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a naliczony podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił przychodu w związku z wykazaniem go w deklaracji.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.502.2018.1.RK
     ∟Uznanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tytułu niewypłacenia przez Spółkę części zmiennej wynagrodzenia członkom organu zarządzającego.

2018.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.514.2018.1.AS
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

2018.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.781.2018.1.WN
     ∟prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane w wystawionej fakturze korygującej w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.461.2018.1.GM
     ∟Pomniejszeni kwoty podatku VAT lub podstawy opodatkowania na podstawie korekty faktur.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.536.2018.2.PR
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży samochodu.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC
     ∟Czy do wartości usług zaliczanych do limitu kwotowego (art. 15e ust. 1) zalicza się podatek VAT?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.462.2018.1.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców, stawki podatku VAT tytułem wkładu własnego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz uznania wpłat za kwoty brutto, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.321.2018.1.PM
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.59.2018.4.JP
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód stanowiący równowartość kwot brutto otrzymanych od Klienta na podstawie noty (księgowej) opiewającej na wartość brutto zakupionych nagród – w odniesieniu do wszystkich 3 sytuacji, tj.: a. Klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty, b. Klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne po wydaniu nagród, c. Klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.147.2018.2.MH
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.198.2018.1.KB
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.158.2018.1.DJ
     ∟Opodatkowanie nadwyżki kwoty partycypacji zwróconej nad wpłaconą z tytułu rozliczenia zmiany mieszkania na inne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.75.2018.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj