Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: niedostateczna kapitalizacja

 

niedostateczna kapitalizacja 1590 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-677/15-2/MO
     ∟Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., nadanym Ustawą Zmieniającą, mają zastosowanie do odsetek od kwot odsetek skapitalizowanych od 1 stycznia 2015 r. do kwoty głównej pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przez podmiot powiązany na rzecz Spółki przed zmianą przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, a zatem, przed 1 stycznia 2015 r.?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-676/15-1/MO
     ∟Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., nadanym Ustawą Zmieniającą, mają zastosowanie do odsetek od kwot odsetek skapitalizowanych od 1 stycznia 2015 r. do kwoty głównej pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przez podmiot powiązany na rzecz Spółki przed zmianą przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, a zatem, przed 1 stycznia 2015 r.?

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-681/15-1/MO
     ∟Czy w przypadku zmiany umowy pożyczki zawartej przed 1 stycznia 2015 r. ze spółką D, polegającej na zmianie oprocentowania oraz terminu spłaty pożyczki, Spółka zobowiązana będzie w odniesieniu do odsetek od tej pożyczki stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.79.2019.2.MS
     ∟- W oparciu o jakie przepisy Spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki, której kwota została faktycznie przekazana Spółce w transzach w latach 2009-2014 za rok podatkowy Spółki trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku? - W oparciu o jakie przepisy Spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki, której kwota została faktycznie przekazana Spółce w transzach w latach 2009-2014 za rok podatkowy Spółki trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku? - W oparciu o jakie przepisy Spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki, której kwota została faktycznie przekazana w 2017 roku za rok podatkowy Spółki trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku? - W oparciu o jakie przepisy Spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki otrzymanej od podmiotu powiązanego, której kwota została faktycznie przekazana w 2017 roku za rok podatkowy Spółki trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-678/15-2/MO
     ∟Czy w odniesieniu do pożyczek otrzymanych przez Spółkę przed 1 stycznia 2015 r., skutkiem wyboru Metody alternatywnej konieczne jest stosowanie zasad wynikających z tej metody wyłącznie do odsetek od pożyczek otrzymanych od spółki C, natomiast do odsetek od pożyczek otrzymanych od spółki D zasady Metody alternatywnej nie mają zastosowania

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.529.2018.1.AG
     ∟brak obowiązku stosowania przepisów dotyczących finasowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w odniesieniu do odsetek od zaciągniętych przez Wnioskodawcę Pożyczek

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.291.2018.3.KK
     ∟- ustalenie, czy odsetki płacone w ramach struktury cash poolingu na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 15c updop czy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.336.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy Wnioskodawcy, na zasadzie praw nabytych, przysługuje prawo do rozliczenia nadwyżki odsetek od Pożyczek zapłaconych w 2015 r. niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez kolejne lata podatkowe, zgodnie z przyznanym mu na gruncie Poprzedniej Ustawy o CIT pięcioletnim okresem na rozpoznanie odsetek jako kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, Wnioskodawca może w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. przepisów Ustawy o CIT w zakresie niedostatecznej kapitalizacji rozliczyć w całości pozostałą nadwyżkę odsetek niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z 2015 r. wraz z końcem roku podatkowego 2018?

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-200/15-1/MO
     ∟Czy odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowca będącego nierezydentem przed 1 stycznia 2005 r., które zostaną zapłacone, będą podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-1481/14/MO
     ∟Czy zapłacone odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowca przed 1 stycznia 2005 r., podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli chodzi o możliwość zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodu?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy - dla celów kwalifikacji podatkowej odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, które Spółka zamierza temu udziałowcowi zapłacić w 2018 r., wartość zadłużenia nie powinna obejmować części nominalnej spłaconej już pożyczki oraz spłacanych odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, - w sytuacji, w której na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, Spółka nie będzie posiadać wobec tego udziałowca (oraz innych kwalifikowanych udziałowców) innych zobowiązań, niż zobowiązanie do zapłaty odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, ograniczenia wynikające z ww. przepisu co do możliwości ujęcia płaconych odsetek w kosztach uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do tych odsetek, także w przypadku, w którym kapitał własny Spółki będzie miał wartość ujemną.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.307.2018.1.AG
     ∟Ustalenie wysokości zadłużenia wobec udziałowca na moment zapłaty (do końca 2018 r.) odsetek od otrzymanej przed 2015 r. pożyczki

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.179.2018.1.AM
     ∟Kwalifikacja odsetek od pożyczek jako kosztów uzyskania przychodów.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.142.2018.4.JF
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.159.2018.4.JC
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.136.2018.4.JF
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.148.2018.1.JS
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.139.2018.4.JF
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.151.2018.4.JC
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.133.2018.4.JF
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.130.2018.1.KS
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.127.2018.4.JC
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.24.2018.2.AM
     ∟Zaliczenie kosztów finansowych (kosztów finansowania dłużnego) związanych z otrzymanym kredytem inwestycyjnym na zakup lokalu użytkowego do kosztów uzyskania przychodów, stosowanie przepisów w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.19.2018.1.AM
     ∟Stosowanie przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., w stosunku do udziałowca posiadającego 1% udziałów, gdy pozostali wspólnicy posiadający odpowiednio 49% i 50% udziałów również udzielali pożyczek. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, odsetek od pożyczki w wysokości przewyższającej tzw. odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 § 21 k.c.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.61.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy: ustalając kwotę odsetek od pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez jej akcjonariuszy i faktycznie przekazanych Spółce do dnia 31 grudnia 2014 r., które to odsetki, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, Spółka powinna oprzeć się na wzorze, w którym w liczniku takiego wzoru znajdować się będzie różnica pomiędzy wartością zadłużenia i trzykrotności kapitału zakładowego Spółki, pomnożona przez kwotę wypłacanych odsetek a w mianowniku tego wzoru kwota tylko tej pożyczki (dot. Etapu I albo dot. Etapu II), od której to odsetki podlegają wypłacie; wartość zadłużenia, o której mowa w pytaniu 1 powinna być rozumiana jako wartość wszystkich zobowiązań Spółki (w tym z tytułu pożyczek i zakupu usług) wobec podmiotów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP, ale bez kwoty spłacanych w danym dniu odsetek oraz spłacanej części nominalnej pożyczki; kwota pożyczki, która ma być ujęta w mianowniku wzoru wskazanego w pytaniu 1 powinna być rozumiana jako kwota rzeczywistego salda zadłużenia z tytułu tej pożyczki na dzień zapłaty odsetek (z uwzględnieniem raty kapitałowej spłacanej wraz z odsetkami oraz bez uwzględniania kwoty spłacanych odsetek) czy też jako kwota nominalna tej pożyczki z dnia jej udzielenia.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.116.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy ustalając kwotę odsetek od pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez jej akcjonariuszy i faktycznie przekazanych Spółce po dniu 31 grudnia 2014 r., które to odsetki, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 updop (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, Spółka powinna oprzeć się na wzorze, w którym w liczniku takiego wzoru znajdować się będzie różnica pomiędzy wartością zadłużenia i kapitału własnego Spółki, pomnożona przez kwotę wypłacanych odsetek a w mianowniku tego wzoru wartość zadłużenia.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-569/14/18-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, w jaki sposób należy obliczyć „część” odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy na dzień zapłaty odsetek od pożyczki całkowite zadłużenie określone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty jest niższe niż kapitał własny pożyczkobiorcy oraz w sytuacji, gdy na dzień zapłaty odsetek od pożyczki całkowite zadłużenie przekroczy kapitał własny pożyczkobiorcy o kwotę wyższą lub niższą od kwoty tej pożyczki lub jest równe kwocie pożyczki.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.19.2018.1.PH
     ∟w zakresie stosowania znowelizowanych regulacji dotyczących opodatkowania odsetek (), które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., w przypadku, kiedy rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.325.2017.2.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy odsetki zapłacone przez Spółkę od pożyczki udzielonej i wypłaconej w 2013 r. przez podmiot niebędący podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji na moment udzielenia pożyczki, po przeniesieniu pożyczki w drodze subrogacji na podmiot będący udziałowcem, nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2017.2.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy odsetki zapłacone przez Spółkę od pożyczki udzielonej i wypłaconej w 2013 r. przez podmiot niebędący podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji na moment udzielenia pożyczki, po przeniesieniu pożyczki w drodze subrogacji na podmiot będący udziałowcem, nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj