Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zachowanie terminu

 

zachowanie terminu 11 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.229.2019.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków ze zbycia udziału w nieruchomości do dnia 31 grudnia 2017 r. na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz miejsca garażowego jeżeli stanowią część składową lokalu jako pomieszczenia przynależne bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, który upłynął w dniu 31 grudnia 2017 r., nie uprawnia Wnioskodawcy do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla skorzystania z prawa do zwolnienia istotne jest bowiem nie tylko wydatkowanie środków na nabycie lokalu mieszkalnego, ale również zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.256.2017.1.AD
     ∟Czy dla zachowania terminu przeznaczenia i wydatkowania dochodów określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wystarczające będzie zapłacenie zaliczki na podstawie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego)?

2007.07.02 - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald - BM-436/5/07
     ∟Czy podlega opodatkowaniu nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu i w jaki sposób ustalić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz na jakim formularzu należy zgłosić nabycie tego spadku? Zdaniem wnioskodawczyni nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu nie podlega podatkowi w sytuacji, gdy zostanie ono zgłoszone w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu na obowiązującym druku zawierającym m. in. dane dotyczące wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: #61485; art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. poz. 1514 ze zm.) #61485; art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca...

2007.06.14 - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach - PDFD/415/9/9/07
     ∟Czy nadanie korespondencji przed upływem terminu w placówce operatora InPost powoduje, że termin uważa się za zachowany w sprawach podatkowych? W przedmiotowym wniosku podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego zwrócił się z zapytaniem czy wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora InPost powoduje dotrzymanie terminu w sprawach podatkowych na podobnej zasadzie jak wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zdaniem podatnika zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nadanie pisma lub deklaracji w placówce In Post powoduje zachowanie terminu. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art...

2007.05.16 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-II/4210-14/07/ZO
     ∟czy korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo dokonać likwidacji środka trwałego, którego wartość została zaliczona do kwalifikowanych kosztów inwestycji przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych bez konieczności pomniejszania kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartość zlikwidowanego środka trwałego.

2006.12.21 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-I/4230Z-121/06/KST
     ∟Według Podatnika koszty związane z pozyskaniem przez spółkę komandytową za pośrednictwem banku środków na swoją działalność stanowią dla Podatnika koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych kosztów tj. w dniu zapłaty przez spółkę komandytową faktury banku dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o pdop koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce nie posiadającej osobowości prawnej określane są u każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zdaniem Podatnika poniesione koszty pozyskania środków nie są związane z konkretnym przychodem wygenerowanym przez spółkę komandyt...

2006.10.31 - Urząd Skarbowy w Kościanie - PP/443-22/JUS/06
     ∟Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej? Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotó...

2006.10.09 - Pomorski Urząd Skarbowy - VI/443-294/06/MS
     ∟Czy w związku z brzmieniem art. 97 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE utraci on prawo do 60-dniowego terminu zwrotu podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło?

2005.08.12 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach - PBI/423-17/05
     ∟Czy spełniony został warunek skutecznego powiadomienia organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, jeżeli odpis umowy Spółki, zawierający postanowienia odnośnie przyjętego roku obrotowego, został złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zawiadomienia o wyborze roku podatkowego

2003.10.28 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD-1/415/133/03
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przed dniem uzyskania przychodu nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem? Sprzedaż miała miejsce 22.09.2003 r. a umowę kredytową podpisano 26.09.2001 r.W odpowiedzi na pismo z dnia 8.10.2003 r., data wpływu 10.10.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 20.10.03 r.

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj