Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych → Koszty uzyskania przychodów 21128 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1184/15-2/KS
     ∟ Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Jawnej będzie uprawniony do rozpoznawania odpis amortyzacyjnego, proporcjonalnie do swojego udziału, jeżeli zapłata za Znak Towarowy nastąpi przy użyciu weksla?

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1283/15-4/MS2
     ∟ Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-497/15/AS
     ∟ Sposób opodatkowania sprzedaży działki stanowiącej użytkowanie wieczyste wraz z nakładami na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w stanie surowym otwartym.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1325/15-2/AM
     ∟ PIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych oraz usług gastronomicznych.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-562/15-5/MP
     ∟ podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-572/15-4/PK
     ∟ skutki podatkowe sprzedaży działki

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-611/15-2/MH
     ∟ Czy w przypadku, gdy pracownik, któremu w umowie o pracę określono miejsce wykonywania pracy jako obszar województwa, złoży pracodawcy oświadczenie o tym, że jego miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy pracodawcy i że w związku z tym spełnia ten pracownik przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, prawidłowym będzie zastosowanie przez pracodawcę tych podwyższonych kosztów w sytuacji, gdy miejsce wykonywania pracy pracownika obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa, w tym miejscowość będącą miejscem zamieszkania pracownika, oraz inne miejscowości na terytorium tego województwa?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-544/15-6/MAP
     ∟ zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem mieszkania w Belgii

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-544/15-7/MAP
     ∟ zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem mieszkania w Belgii

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-577/15-4/MH
     ∟ Czy odszkodowanie wypłacone wraz z odsetkami na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za spowodowanie szkody osobie trzeciej przez pracownika będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów pracodawcy z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy do naprawienia szkody zobowiązany jest pracodawca?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1170/15-2/AM
     ∟ PIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas odbywania podróży służbowej.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1219/15-2/PP
     ∟ Czy w opisanym stanie faktycznym obliczając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, spółka powinna uwzględniać 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT, w granicach przewidzianych treścią art. 22 ust. 9a wskazanej Ustawy oraz uwzględniać te koszty na wystawianych pracownikom informacjach PIT-11?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-213/15-4/RR
     ∟ Czy istnieje możliwość, aby Wnioskodawca mógł księgować koszty czesnego za studia pielęgniarskie I stopnia (opłacane w ratach miesięcznych) jako ogólne koszty działalności gospodarczej, którą prowadzi? Czy wydatki na czesne za studia Wnioskodawca może ujmować w koszty działalności gospodarczej przez cały okres trwania edukacji studenckiej w latach 2015, 2016, 2017 i 2018?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1267/15-2/EC
     ∟ Czy diety z tytułu podróży zagranicznych Wnioskodawcy do wysokości diet ustalanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167, dalej: „Rozporządzenie”) będą kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy? (pyt. 1)

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1144/15-2/ES
     ∟ 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu dostarczonych na platformę plików powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego przyjętego między stronami? 2. Czy otrzymana kwota zebrana przez dedykowaną platformę w celu wytworzenia opisanego produktu, stanowi przychód do opodatkowania w podatku dochodowym w dacie jej otrzymania? Czy powinna zostać uznana za zaliczkę, a przychód podatkowy powstanie w dacie wytworzenia produktu i przekazania go konsumentom? 3. Czy prowizja pobierana przez platformę stanowi koszt uzyskania przychodu spółki w dacie jej naliczenia, przez platformę?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1145/15-2/ES
     ∟ 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu dostarczonych na platformę plików powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego przyjętego między stronami? 2. Czy otrzymana kwota zebrana przez dedykowaną platformę w celu wytworzenia opisanego produktu, stanowi przychód do opodatkowania w podatku dochodowym w dacie jej otrzymania? Czy powinna zostać uznana za zaliczkę, a przychód podatkowy powstanie w dacie wytworzenia produktu i przekazania go konsumentom? 3. Czy prowizja pobierana przez platformę stanowi koszt uzyskania przychodu spółki w dacie jej naliczenia, przez platformę?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1142/15-2/ES
     ∟ 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu dostarczonych na platformę plików powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego przyjętego między stronami? 2. Czy otrzymana kwota zebrana przez dedykowaną platformę w celu wytworzenia opisanego produktu, stanowi przychód do opodatkowania w podatku dochodowym w dacie jej otrzymania? Czy powinna zostać uznana za zaliczkę, a przychód podatkowy powstanie w dacie wytworzenia produktu i przekazania go konsumentom? 3. Czy prowizja pobierana przez platformę stanowi koszt uzyskania przychodu spółki w dacie jej naliczenia, przez platformę?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-573/15/MZM
     ∟ Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji spółki akcyjnej uzyskanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-574/15/MZM
     ∟ Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji spółki akcyjnej uzyskanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-571/15/JG
     ∟ Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji spółki akcyjnej uzyskanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-448/15/MK
     ∟ Czy do wynagrodzenia zatrudnionych w firmie programistów, testerów oprogramowania, analityków możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-572/15/JG
     ∟ Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji spółki akcyjnej uzyskanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-453/15/BJ
     ∟ Czy w odniesieniu do pracowników – informatyków, zatrudnionych w sposób i na warunkach określonych powyżej, Spółka jako płatnik może zastosować art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu w zakresie dotyczącym wynagrodzenia przypadającego na procentowy czas określony w umowie o pracę i przeznaczony przez pracownika na prace twórcze – tworzenie w ramach stosunku pracy oprogramowania (programu komputerowego) będącego przedmiotem prawa autorskiego, przy uwzględnieniu ograniczenia dla rocznej wysokości kosztów wynikającego z art. 22 ust. 9a ustawy?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-688/15-2/RK
     ∟ Czy wypłacone na podstawie wyroku Sądu odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej Panu X. może być zaliczone przez wspólnika do kosztów uzyskania przychodów (w stosunku do posiadanego przez niego udziału w tej spółce) na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. w dacie poniesienia tego wydatku?

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1131/15-2/KS1
     ∟ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) przedstawionym we Wniosku Środki Trwałe oraz WNiP nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz przekazane do używania na potrzeby związane z produkcją Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) prowadzoną w ramach Działów Specjalnych przed dniem 31 grudnia 2015 r. ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) w dniu 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca (Spółka Jawna) będzie mógł amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do tej ewidencji, a wartość początkowa Środków Trwałych i WNiP powinna zostać ustalona zgodnie z odpowiednio: (i) art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT albo (ii) art. 22g ust. 8 ustawy o PIT?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-122/15-4/IR
     ∟ Koszt uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1184/15-4/MP
     ∟ Możliwość zaliczenia kosztów obsługi prawnej do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z nieruchomości

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-566/11/15-6/S/MG
     ∟ W zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem automatycznym lub przymusowym udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w ramach transakcji wymiany udziałów oraz obniżenia wartości nominalnej udziałów/akcji w spółce objętych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-567/11/15-6/S/MG
     ∟ W zakresie obowiązków spółki jako płatnika podatku dochodowego związanych z umorzeniem przymusowym /automatycznym udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów oraz obniżenia wartości nominalnej udziałów/akcji w spółce objętych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1016/15/MR
     ∟ Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu przypadającą na niego proporcjonalnie zgodnie z umownym udziałem w spółce, wartość wynagrodzenia wypłaconego przez spółkę komandytową - komplementariuszowi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj