Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2221/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.577.2018.2.MSU
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatów faktur

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.585.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.633.2018.2.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT zakupowych wystawionych w okresie od XII 2015r. do III 2017r., to jest za okres poprzedzający złożenie formularza VAT-R, prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od XII 2015r. do III 2017r. w przypadku gdy od 1 stycznia 2018r.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.464.2018.2.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze zrealizowaną inwestycją modernizacji kotłowni olejowej i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.506.2018.1.AKO
     ∟Prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego związanego z realizacją Inwestycji oraz sposób tego odliczenia.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.564.2018.2.DM
     ∟W przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, przysługuje mu na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, na zasadach art. 87 ust. 5a ustawy.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.594.2018.1.KM
     ∟W zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie uregulowane zobowiązanie, o skorygowaną wcześniej kwotę podatku naliczonego.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-473/14-1/BW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji, które zostały następnie przekazane do samorządowego zakładu budżetowego.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.395.2018.1.NK
     ∟Wskazanie proporcji jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.387.2018.1.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.509.2018.1.EB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją zrealizowaną w latach 201-2017, w drodze korekty deklaracji.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.256.2018.4.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.513.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 oraz w art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku korekty rozliczeń podatku za lata 2014-2015 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję uwzględniającą rzeczywisty obrót dla roku podatkowego objętego korektą.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.492.2018.3.KK
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji oraz prawo do dokonania takiego odliczenia w trybie korekty zgodnie z art. 83 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.526.2018.2.JM
     ∟Częściowe odliczenie podatku, prewspółczynnik jednostki budżetowej, brak opodatkowania nieodpłatnego udostępniania obiektów/urządzeń sportowych.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.283.2018.2.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, wykazanego w fakturach związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji …”.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-3-38/15-5/JP
     ∟prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę targowiska oraz prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których Gmina otrzymała faktury od wykonawcy robót (dostawcy towarów lub usług) za wydatki inwestycyjne

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-3-31/15-6/JP
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu - budowa targowiska miejskiego oraz okres rozliczeniowy, w którym Gmina winna dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.412.2018.1.RS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z rzeczywistą proporcją sprzedaży.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.261.2018.2.ISK
     ∟Prawo Wnioskodawczyni do ubiegania się o zwrot podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie Inwestycji, brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT w momencie dokonania sprzedaży Inwestycji w całości lub w części na rzecz osoby fizycznej, po upływie 10 lat wykorzystywania Inwestycji wyłącznie w celu działalności opodatkowanej i zwolnienie tej sprzedaży z podatku VAT oraz zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.263.2018.1.IP
     ∟Stwierdzenie, czy Spółka jest/będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana a jednocześnie nie będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.359.2018.1.KP
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.265.2018.2.MJ
     ∟Obowiązek rejestracji do celów podatku od towarów i usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Działki oraz od wydatków związanych z budową budynku.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.400.2018.4.OS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych i otrzymanych w okresie poprzedzającym rejestrację jako podatnik VAT czynny.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.196.2018.3.KO
     ∟zakresie: - prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie oraz wykończenie Mieszkań w razie podjęcia ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Operatorem, w związku z faktem, że Mieszkania będą wykorzystywane do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, - jednorazowej korekty podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z wytworzeniem Mieszkań, o której mowa w art. 91 ust. 8 Ustawy VAT w razie podjęcia ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Operatorem, w związku ze zmianą przeznaczenia Mieszkań z działalności zwolnionej na działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.217.2018.1.ISZ
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zakupów krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-38/15-2/MN
     ∟Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę targowiska

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.110.2018.2.JK
     ∟Otrzymane przez Gminę dotacje, na realizację projektu dot. montażu systemów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Według stawki 8% w przypadku montażu na budynkach mieszkalnych oraz 23% w przypadku montażu na budynkach użytkowych oraz na gruncie. Momentem powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanej dotacji, będzie moment jej otrzymania przez Gminę. Natomiast otrzymane przez Gminę środki unijne, na realizację projektu dot. montażu systemów fotowoltaicznych na budynkach Gminy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z projektem w części dotyczącej instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych lub na gruncie. Wpłaty otrzymane od mieszkańców na poczet usługi polegającej na wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznych na: budynkach mieszkalnych do 300 m² należy opodatkować 8% stawką podatku. Natomiast do wpłat dotyczących montażu na budynkach mieszkalnych powyżej 300 m², budynkach innych niż mieszkalne oraz na gruncie należy zastosować 23% stawkę podatku. Gmina nie ma obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności za które wynagrodzenie wnoszą mieszkańcy na rachunek bankowy Gminy. Gmina nie będzie miała obowiązku opodatkowania czynności oddania instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców, po pięciu latach od zakończenia projektu. Na żądanie nabywcy Gmina będzie zobowiązana do dokumentowania fakturą VAT wpłat mieszkańców. W przypadku gdyby Gmina kosztami lub częścią kosztów ewentualnego należnego podatku VAT do zapłaty od otrzymanych przez Gminę środków unijnych na realizację projektu, to całość lub część kwoty należnego podatku VAT od otrzymanych środków unijnych, którą Gmina obciążyłaby mieszkańca należy – w przypadku żądania mieszkańca – udokumentować fakturą VAT. W przypadku gdy Gmina wypowie mieszkańcowi umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznych lub mieszkaniec sam zrezygnuje z udziału w projekcie to wówczas Gmina powinna wystawić faktury korygujące do wcześniej wystawionych faktur VAT, które należy ująć w rozliczeniu za okres w którym faktury korygujące zostaną wystawione. Natomiast w przypadku braku wcześniej wystawionych faktur Gmina będzie uprawniona do korekty podatku należnego w terminie rozwiązania umowy.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.269.2018.1.KT
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. rozbudowy Techno-Parku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj