Interpretacje do przepisu
art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


140/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.428.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.429.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.296.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywatela Mołdawii na umowę zlecenia.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Białorusi na podstawie umowy zlecenia

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.296.2019.1.MS
     ∟Obowiązki płatnika w stosunku do zleceniobiorców będących obywatelami Ukrainy

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.103.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze złożeniem przez zleceniobiorcę oświadczenia o rezydencji podatkowej.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.86.2019.1.AKR
     ∟obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obcokrajowcami nieposiadającymi certyfikatu rezydencji (ustalanie rezydencji podatkowej na podstawie składanych przez nich oświadczeń)

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.67.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku zawieraniem umów zlecenia z obywatelami Ukrainy.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.456.2018.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika związane w wprowadzeniem oświadczeń dla obywateli z Ukrainy.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.457.2018.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika związane w wprowadzeniem oświadczeń dla obywateli z Ukrainy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2018.2.AS
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.368.2018.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestnika (Menedżera) dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Programu Motywacyjnego akcji rzeczywistych, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce Polskiej nie będą ciążyć obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód Menedżer, jako uczestnik Programu Motywacyjnego, rozliczy w drodze samoopodatkowania zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.238.2018.1.MK
     ∟1) Spółka (płatnik) obowiązana jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 41 ust. 1 ustawy) i sporządzenia za ten okres deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11, 2) Spółka obowiązana jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy i sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli pobyt ten przekroczy 183 dni Spółka powinna od tego momentu stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić dwie informacje: IFT-1R za okres pobytu podatnika do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki wg art. 41 ustawy, 3) W odniesieniu do dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zleceniobiorców mających miejsce zamieszkania na Ukrainie, dokumentujących ten fakt ukraińskimi certyfikatami rezydencji podatkowej – niezależnie od długości ich pobytu w Polsce w roku podatkowym – podlegają one opodatkowaniu tylko na Ukrainie, zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji. Wobec tego, Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru podatku, jednak ciążą na Nim obowiązki o charakterze informacyjnym, tj. obowiązek przesłania podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania: imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy); imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1) na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 42 ust. 4 ustawy).

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła i przesłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2018.4.MK
     ∟W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.324.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.224.2018.2.IR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia zleceniobiorcy

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.236.2018.1.AG
     ∟W przedmiotowej sprawie do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wskazanych we wniosku imiennych informacji oraz deklaracji rocznych, tj. PIT-11, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, w stosunku do pracowników części wydzielanej oraz innych osób fizycznych, zobowiązany będzie Bank Przejmujący.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.219.2018.2.IR
     ∟Obowiązki płatnika w stosunku do zleceniobiorców będących obywatelami Ukrainy

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.167.2018.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.91.2018.2.MN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.97.2018.1.KR
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy posiadającymi certyfikat rezydencji

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.347.2017.2.AJ
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji. W razie braku podstaw do zastosowania na rzecz podatnika właściwej umowy o unikania podwójnego opodatkowania lub przepisów ustawy podatkowej, zasadne jest pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji, czyli jednolicie według najwyższej stawki podatku wynikającej z ww. przepisów UPDOF lub UPDOP.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2017.2.MK
     ∟Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub w inne ewidencje i rejestry, w przypadku braku możliwości ustalenia odrębnie wartości papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (według stanu na dany dzień), tj. co najmniej zbiorczej informacji o nieujawnionych inwestorach, pozwalającej na zastosowanie w stosunku do nich odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź o podatku od osób prawnych.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.352.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do zleceniobiorcy przebywającego na terenie Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym, który nie udokumentował swojej rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem rezydencji, obowiązków płatnika w stosunku do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wyłącznie do 183 dnia „polskiego pobytu” w roku podatkowym, a po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym, pobierania podatku na zasadach ogólnych, obowiązków płatnika w stosunku do obywateli Ukrainy (od 2018 roku), którzy złożą oświadczenie, że łączny czas przebywania na terenie Polski w roku podatkowym wyniesie powyżej 183 dni.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.255.2017.3.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.449.2017.1.JK2
     ∟Z uwagi na fakt, że dochód z tytułu przeniesienia praw autorskich, wypłacany przez Spółkę nierezydentowi jest opodatkowany w USA, to na Spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania od tego wynagrodzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Niemniej jednak Spółka zobowiązana jest do przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi skarbowemu oraz nierezydentowi (obywatelowi USA) stosownej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj