Interpretacje do przepisu
art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


265/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2018.2.KK
     ∟Czy zgodnie z treścią art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest zastosowanie w rozliczeniach z programistą, w opisanym stanie faktycznym, 50% kosztu uzyskania przychodu, przy zastrzeżeniu ust. 9a i 9b ustawy i przy przyjęciu zgodnie z tym przepisem, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2018.4.JG1
     ∟obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.444.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z włoskimi rezydentami

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.348.2018.1.AN
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.341.2018.3.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.238.2018.1.MK
     ∟1) Spółka (płatnik) obowiązana jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 41 ust. 1 ustawy) i sporządzenia za ten okres deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11, 2) Spółka obowiązana jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy i sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli pobyt ten przekroczy 183 dni Spółka powinna od tego momentu stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić dwie informacje: IFT-1R za okres pobytu podatnika do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki wg art. 41 ustawy, 3) W odniesieniu do dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zleceniobiorców mających miejsce zamieszkania na Ukrainie, dokumentujących ten fakt ukraińskimi certyfikatami rezydencji podatkowej – niezależnie od długości ich pobytu w Polsce w roku podatkowym – podlegają one opodatkowaniu tylko na Ukrainie, zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji. Wobec tego, Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru podatku, jednak ciążą na Nim obowiązki o charakterze informacyjnym, tj. obowiązek przesłania podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania: imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy); imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1) na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 42 ust. 4 ustawy).

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.362.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2018.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.324.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.204.2018.3.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.236.2018.1.AG
     ∟W przedmiotowej sprawie do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wskazanych we wniosku imiennych informacji oraz deklaracji rocznych, tj. PIT-11, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, w stosunku do pracowników części wydzielanej oraz innych osób fizycznych, zobowiązany będzie Bank Przejmujący.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.234.2018.2.AK1
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.179.2018.1.KF
     ∟Powstanie przychodu w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego przez wspólnika cichego, koszty uzyskania przychodów w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki cichej oraz obowiązki płatnika w związku z zawartą umową spółki cichej.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.221.2018.1.RR
     ∟ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanej loterii promocyjnej

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.167.2018.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.198.2018.3.MG
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją oferty promocyjnej, skierowanej do klientów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.149.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków Spółdzielni w związku z wypłatą członkom Spółdzielni majątku pozostałego po likwidacji

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.97.2018.1.MD
     ∟W stosunku do umów zleceń zawieranych pomiędzy Gminą a zleceniobiorcą (będącym pracownikiem Urzędu Miasta, jak i podmiotem zewnętrznym – niebędącym pracownikiem Urzędu Miasta) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie Gmina (z nr NIP i REGON Gminy).

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz sprzedażą premiową

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.387.2017.2.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę Loteriami Promocyjnymi.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB
     ∟W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków w związku z organizowaną za pośrednictwem agencji akcją promocyjną skierowaną, m.in. do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej (klientów) oraz pracowników podmiotów nabywających towary od Spółki.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.427.2017.1.EC
     ∟W sytuacji gdy nagrody będą uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osiągną w związku z tą nagrodą przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.322.2017.2.KW1
     ∟Na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz złożenia deklaracji rocznej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od nagród przekazywanych w ramach Licencjonowanych Turniejów, z którymi Spółka zawierać będzie umowy sponsoringowe.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.336.2017.3.PP
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach „…”

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.310.2017.3.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z połączeniem spółek przejmowanych.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.278.2017.1.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej na rzecz uczestników IKE lub IKZE przez fundusz poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.324.2017.1.MG
     ∟Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.325.2017.1.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj