Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


129/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.281.2018.1.BK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do wydatku na podstawie umowy deweloperskiej ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.232.2018.3.JR
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.216.2018.1.MK
     ∟Zakup a następnie ewentualny wynajem dwóch nieruchomości w okresie przejściowym do faktycznej emerytury Wnioskodawczyni a spełnienie warunków do zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.174.2018.1.JG
     ∟W zakresie zasad ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu i możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na wydatki na remont lokalu mieszkalnego, w którym obecnie mieszka Wnioskodawca i spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.169.2018.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.219.2018.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze działu spadku po zmarłej żonie.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.86.2018.2.MZ
     ∟W przypadku, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału w mieszkaniu stanowiące majątek odrębny Wnioskodawczyni, przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe, tj. na remont (wykończenie) zakupionego domu, zastosowanie znajdzie zwolnienie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.97.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do nabycia mieszkania, w którym zamieszkuje rodzina Wnioskodawczyni oraz w odniesieniu do nabycia tymczasowo wynajmowanego mieszkania, w którym zamieszka Wnioskodawczyni.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.73.2017.3.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131w związku z wydatkami ponoszonymi na remont kominów, tarasu, wymiany armatury w łazienkach i remontu ogrodzenia działki, na której położona jest nieruchomość mieszkalna.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.43.2018.1.KP
     ∟Czy w związku z tym Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania odziedziczonego po babci, które zamierza zbyć przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, jeśli pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego razem z mężem przed dniem sprzedaży odziedziczonego lokalu na zakup mieszkania w O. (oboje są właścicielami na prawach wspólności ustawowej)?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.381.2017.1.BK
     ∟1. Czy przeznaczenie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu na nabycie nieruchomości spełnia definicję wydatkowania na własne cele mieszkaniowe, a w związku z tym dochód uzyskany ze sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy ewentualny wynajem nieruchomości, w okresie przejściowym do faktycznej emerytury Wnioskodawczyni, nie będzie wykluczał możliwości skorzystania z ww. zwolnienia?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.344.2017.2.JW
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz przeznaczenia środków pieniężnych z tej sprzedaży na zakup domu letniskowego

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.378.2017.1.ŁS
     ∟Czy Wnioskodawczyni może przeznaczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w postaci odkupienia od syna udziałów w nieruchomości i skorzystać tym samym ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.356.2017.1.NPR
     ∟Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze zbycia udziału w domu, stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawczyni, na spłatę kredytu zaciągniętego razem z mężem na zakup wspólnego mieszkania, spełnia wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.400.2017.2.GF
     ∟Zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać może dochód uzyskany z odpłatnego zbycia otrzymanego w spadku domu mieszkalnego jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży wydatkowane zostaną przez Wnioskodawczynię na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup jednego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie i remont kolejnego lokalu mieszkalnego.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.264.2017.2.NPR
     ∟Czy Wnioskodawczyni w związku z tym, iż wydatkowała środki finansowe ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe w terminie, a lokal został wydany Jej w posiadanie, nie musi uiszczać podatku pomimo opóźnienia w podpisaniu aktu notarialnego, które nastąpiło z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem?

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.166.2017.2.NK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.190.2017.1.AJ
     ∟Do kiedy należy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyć na nowe cele mieszkaniowe, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 528)) od wzbogacenia się?

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.121.2017.2.SK
     ∟Czy wydatki poniesione na wybudowanie wolnostojącego garażu z pomieszczeniem gospodarczym na działce, na której znajduje się zakupiony dom, można zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy i uzyskać zwolnienie przychodu ze sprzedaży mieszkania od podatku w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.212.2017.1.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.31.2017.2.AR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości. .

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/415-56/14-5/17-S/MK
     ∟Wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie i remont lokali mieszkalnych, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni oraz na wynajem.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.54.2017.1.SR
     ∟Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży siedliska, które zostaną w ciągu 2 lat w całości przeznaczone na realizacje celów mieszkaniowych przez zakup od żony części budynku mieszkalnego, w którym zamieszkują, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.112.2017.2.EC
     ∟Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym w związku z przeznaczeniem w terminie ustawowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – odziedziczonej części lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka domu, w którym wspólnie zamieszkuje z córkami?

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB4.4511.27.2017.3.MH
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawczynię darowanej Jej przez ojca nieruchomości będzie korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB4.4511.28.2017.1.MG
     ∟Czy kwota kredytu hipotecznego w wysokości 54 919 zł 68 gr pozostająca do całkowitej spłaty kredytu, którego aneksem nr 1 z dnia 13 lutego 2014 r. do umowy nr …., Wnioskodawczyni stała się współkredytobiorcą, a która została uiszczona w całości przy sprzedaży jej mieszkania w Zgierzu w dniu 17 lutego 2016 r. może być składową kwoty dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczeniu PIT-39?

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.42.2017.1.NP
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej ze środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości (stanowiących majątek osobisty Wnioskodawcy) spełnia wymogi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy, a co za tym idzie zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku zapłaty podatku?

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.122.2017.1.IL
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.271.2016.2.JR
     ∟Czy Wnioskodawczyni może przeznaczyć część przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania (kwotę ok. 8 400 zł) na własne cele mieszkaniowe, czyli dobudowę balkonu do Jej mieszkania, pomniejszając tym samym wysokość dochodu do opodatkowania 19% podatkiem dochodowym ?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1119.2016.1.MM
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, nabytych w części w drodze darowizny, spadku i dziale spadku.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj