Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


27/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.179.2018.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Wnioskodawcę do Funduszu za IV kwartał 2016 r. powinna stanowić koszt uzyskania przychodów Banku.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1/14-4/S/AS
     ∟- obowiązek dokonania korekty kosztów w postaci odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów i określenia momentu tej korekty oraz korekty zeznań podatkowych rocznych CIT-8, - sposób dokonywania rozliczenia odpisów amortyzacyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych po otrzymaniu dotacji, - sposób dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów kwalifikowanych Projektu realizowanego z P.O. Infrastruktura i Środowisko.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.264.2017.1.JBB
     ∟Przekazanie przez Bank środków do BFG stanowiących naliczoną za IV kw. 2016 r. opłatę ostrożnościową, stanowi na mocy przepisu przejściowego art. 383 ust. 6 nowej ustawy o BFG przekazanie środków na fundusz przymusowej restrukturyzacji, wyłączonych z katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 71 updop, obowiązującego od dnia 9 października 2016 r.

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.61.2017.2.JBB
     ∟1. Czy opłata ostrożnościowa za IV kwartał 2016 roku wpłacona przez Bank na rzecz Funduszu stanowi koszt uzyskania przychodów Banku ? 2. Czy opłata ostrożnościowa za I, II i III kwartał 2016 roku wpłacona przez Bank na rzecz Funduszu stanowi koszt uzyskania przychodów Banku ?

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.35.2017.2.JBB
     ∟Czy po zmianie zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 9.10.2016r. w nawiązaniu do art. 286 ust. 2 i 3 ustawy o BFG obie części opłaty obowiązkowej (po 50 %, o czym mowa wyżej) wniesione po dniu 9.10.2016 r. czyli za IV kwartał 2016 roku będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1139.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank za I, II i III kwartał 2016 roku, w tym dopłaty za I i II kwartał 2016 roku, stanowią koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.219.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia przez Bank do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składki zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 9.10.2016 r. oraz w zakresie zaliczenia przez Bank do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składki zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 9.10.2016 r.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1048.2016.1.IZ
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona w dniu 3 listopada 2016 r. przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3,4510.681.2016.1.AD
     ∟Czy opłaty na rzecz BFG stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1095.2016.1.KB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa uiszczona przez Bank za IV kwartał 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1045.2016.1.JKT
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1122.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościową za IV kwartał 2016 r. w rozumieniu art. 14a u.b.f.g. uiszczona przez Bank w dniu 2 listopada 2016r. na podstawie uchwały Rady BFG z dnia 20 września 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.5.2017.1.JBB
     ∟Opłata obowiązkowa za IV kwartał przekazana przez Bank do BFG, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1096.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku, tj. w dniu 2 listopada 2016r., stanowi koszt uzyskania przychodów, który powinien zostać ujęty w kalkulacji podstawy opodatkowania Wnioskodawcy?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1095.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku, tj. w dniu 20 października 2016 r., należna za III kwartał 2016 r. (dopłata do kwoty wpłaconej w III kwartale), stanowi koszt uzyskania przychodów, który powinien zostać ujęty w kalkulacji podstawy opodatkowania Wnioskodawcy?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1080.2016.1.JBB
     ∟W zakresie wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1079.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1067.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa uiszczona przez Bank za IV kwartał 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1068.2016.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.59.2017.1.JBB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 roku stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.930.2016.1.JBB
     ∟1. Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 27 czerwca 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej „ustawa o CIT"), w stanie prawnym obowiązującym do dnia 9 października 2016 r., Wnioskodawca posiadał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Opłat dodatkowych ponoszonych w związku z zaciągniętym kredytem na zakup nieruchomości, po oddaniu tej nieruchomości jako środka trwałego do używania, a kalkulowanych przez bank kredytujący w oparciu o składki BFG, ponoszone przez ten bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? 2. Czy na podstawie art 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 27 czerwca 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej „ustawa o CIT"), w stanie prawnym obowiązującym od 9 października 2016 r., Wnioskodawca posiada prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Opłat dodatkowych ponoszonych w związku z zaciągniętym kredytem na zakup nieruchomości, po oddaniu tej nieruchomości jako środka trwałego do używania, a kalkulowanych przez bank kredytujący w oparciu o składki BFG, ponoszone przez bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ?

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-450/16-1/AD
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1004/15-2/JBB
     ∟Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów opłat ostrożnościowych, zdefiniowanych w ustawie o BFG.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-73/15-2/AZ
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całej zwracanej Bankowi opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowiącej sumę opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej.

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-20/15/MW
     ∟ustalenie, czy wnoszone po 1 stycznia 2015 r. wpłaty na fundusz stabilizacyjny będą dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu na gruncie Ustawy CIT w momencie poniesienia wydatku, tj. w momencie ujęcia wpłaty na fundusz stabilizacyjny w kosztach dla celów bilansowych

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-13/15/IZ
     ∟Czy wnoszone po 1 stycznia 2015 r. wpłaty na fundusz stabilizacyjny będą dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów na gruncie Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-371/14-2/AS
     ∟Wnioskodawca po otrzymaniu dotacji jest zobowiązany do skorygowania – zmniejszenia – kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania – zwiększenia – podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej, co powinno zostać odzwierciedlone także w skorygowanych deklaracjach CIT-8 za 2012 i 2013 r. Z uwagi na otrzymanie środków pomocowych należy dokonać korekty wcześniejszych wydatków i kosztów w tych miesiącach (okresach), w których podatnik wykazał koszty podatkowe w wysokości zawyżonej poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania – zwiększenia – podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej, z uwzględnieniem powstałej zaległości podatkowej i związanym z tym obowiązkiem zapłaty odsetek od zaległości.

1

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj