Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14986/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.578.2018.1.JM
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Przedszkola, MOSiRu oraz OSP

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2018.2.RH
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową ogrodzenia.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.668.2018.1.JM
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację zadania pn. „xx” dotyczącego budowy placu zabaw i siłowni plenerowej

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.667.2018.1.JM
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego rozbudowy przedszkola

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.611.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie przez Gminę świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.568.2018.2.JM
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.793.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach funkcji lidera.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.604.2018.1.MT
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.619.2018.2.NK
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.489.2018.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie organizowania stołówki szkolnej (wyżywienie) i dokonywania sprzedaży posiłków w przedszkolach, wykonywanie opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.695.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na obchodach 650-lecia gminy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.770.2018.1.MSU
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.432.2018.2.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz nieuznania za działalność gospodarczą objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym komplementariusza spółki.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.457.2018.2.JK
     ∟Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży działek.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.709.2018.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.133.2017.8.KM
     ∟Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków (zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (dalej: „prewspółczynnik”), opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych (udokumentowanych fakturami VAT) w całkowitym rocznym obrocie Gminy z działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.624.2018.1.MD
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy usług zapewnienia miejsca w mieszkaniach chronionych oraz usług tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych, za które pobierana jest opłata

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.736.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.648.2018.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz określenia stawki podatku.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.473.2018.2.JF
     ∟archiwizacja wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymywanych w formie papierowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.544.2018.2.JN
     ∟Przechowywanie w formie elektronicznej w Systemie X faktur VAT zakupowych, których papierowa forma zostanie zniszczona i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych ww. faktur przechowywanych w formie elektronicznej oraz przechowywanie w formie elektronicznej w Systemie faktur VAT związanych z wydatkami służbowymi pracowników Wnioskodawcy, których papierowa forma zostanie zniszczona i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych ww. faktur przechowywanych w formie elektronicznej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.621.2018.1.AK
     ∟Czynność polegająca na nabyciu obligacji przez Fundusz jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.571.2018.2.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj