Interpretacje do przepisu
art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1097/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2018.1
     ∟w zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.289.2018.1.AT
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.260.2018.2.JF
     ∟1. Czy w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej powstał przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o CIT? 2. Czy po stronie G. (czyli jedynego udziałowca łączonych spółek) powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.209.2018.1.HK
     ∟Czy zwiększenie kapitału akcyjnego z kapitałów zapasowych spółki akcyjnej, a w ich efekcie wyemitowanie akcji nowej emisji w celu objęcia przez członków zarządu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy (jedynego akcjonariusza w spółce akcyjnej)?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.251.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie spółek zawiązanych w wyniku planowanego podziału

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2018.1.AM
     ∟Skutki podziału przez wydzielenie, który zostałby uznany za ekonomicznie nieuzasadniony.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.121.2018.2.LG
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.119.2018.2.APA
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.120.2018.2.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2018.1.AZE
     ∟obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.99.2018.1.KK
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok przez następcę prawnego

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.121.2018.1.KK
     ∟Ustalenie limitu kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 64a

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.83.2018.1.MS
     ∟W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Działu Infrastruktury w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielonego majątku Spółki Dzielonej ustaloną w wartości rynkowej a wartością emisyjną udziałów Spółki wydawanych wspólnikom Spółki Dzielonej.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.124.2018.1
     ∟Powstanie przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2018.1.IZ
     ∟ustalenie sposobu obliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania majątku spółki dzielonej przez Wnioskodawcę, będącego spółką przejmującą.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.95.2018.1.PH
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.284.2017.2.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.283.2017.2.AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.288.2017.2.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.285.2017.2.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.242.2017.1.SO
     ∟w zakresie powstania obowiązku płatnika związanego z wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2017.1.RK
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.275.2017.1.KK
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.114.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy przez jedynego wspólnika Wnioskodawcy (Właściciela), po stronie Wnioskodawcy niepowstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na moment wniesienia wkładu pieniężnego

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.219.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.218.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.217.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.216.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.265.2017.1.PS
     ∟Skutki podatkowe posiadania udziałów w Spółce zależnej.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.175.2017.2.AZ
     ∟w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podmiotów powiązanych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj