Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 ustawy o podatku rolnym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku rolnym

1

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.406.2017.1.MD
     ∟Nawet w sytuacji spełnienia pozostałych warunków zwolnienia wymienionych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. powiększenia gospodarstwa rolnego o grunt stanowiący gospodarstwo rolne, prowadzenie tego gospodarstwa przez 5 lat od dnia nabycia oraz zmieszczenie się w limicie pomocy de minimis w rolnictwie), nie będzie możliwe zastosowanie ww. zwolnienia do nabycia kolejnych gruntów przez osobę, która jest współwłaścicielem gruntu o powierzchni 350 ha. Powiększone w ten sposób gospodarstwo rolne będzie bowiem większe niż 300 ha.

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-116/16/MD
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 2 gruntu o powierzchni 2,15 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem stodoły, nabytego jednym aktem notarialnym wraz z inną nieruchomością od dwóch różnych osób, jeżeli nabywca ma już gospodarstwo o wielkości 41,5 ha, a nabywane grunty stanowią gospodarstwa rolne w myśl ustawy o podatku rolnym.

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-35/16/MD
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 2 gruntu o powierzchni 0,95 ha wraz z budynkiem inwentarskim, nabytego jednym aktem notarialnym wraz z inną nieruchomością od dwóch różnych osób, jeżeli nabywca ma już gospodarstwo o wielkości 41,5 ha, a nabywane grunty stanowią gospodarstwa rolne w myśl ustawy o podatku rolnym.

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-788/15-3/KK
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat?

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI-1-3/4510-245/15/WLK
     ∟Czy dokonana przez Spółkę sprzedaż nieruchomości opisanej w stanie faktycznym, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w takim udziale, w jakim nastąpiło zbycie gruntów oznaczonych jako użytki rolne w stosunku do całej powierzchni zbywanych gruntów?

2014.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-216/13/14-S/AJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-133/14/MCZ
     ∟skutki podatkowe działu spadku

2014.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-6/14-5/MC
     ∟Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży powyższej nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne i jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-216/13-2/AJ
     ∟Czy dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu wypłaconego mu wynagrodzenia (odszkodowania) za ustanowienie służebności przesyłu jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2013.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-201/13-2/WS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-238/09-4/AMN
     ∟1. Jaka jest prawidłowa procedura odprowadzania podatku od umów zleceń zawartych z Obywatelami Ukrainy?2. Czy Wnioskodawca ma zobowiązania sprawozdawcze związane z odprowadzeniem podatku od umów zleceń dla tych osób?3. Dla kogo ma być przygotowana informacja o dochodach i w jakim terminie?

2008.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1222/08/BJ
     ∟1. Jaka jest prawidłowa procedura odprowadzania podatku od umów zleceń dla pracowników z Ukrainy?2. Czy pracodawca ma jakieś zobowiązania sprawozdawcze związane z odprowadzaniem podatku od umów zleceń dla tych osób?3. Dla kogo ma być przygotowana informacja o dochodach, w jakim terminie?

2008.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-542/07/HD
     ∟1. Czy chów drobiu rzeźnego przez rolnika, opłacającego podatek rolny, skutkuje obowiązkiem opodatkowania tego źródła przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako działu specjalnego produkcji rolnej?2. Czy w sytuacji, gdy łączne przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosą równowartość 800 tys. euro, a Podatnik ustali dochód z produkcji drobiu rzeźnego przy zastosowaniu norm szacunkowych, to dochody uzyskiwane przez rolnika z produkcji rolnej należy łączyć z dochodami uzyskiwanymi z działów specjalnych produkcji rolnej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

2007.11.21 - Izba Skarbowa w Łodzi - IV/4306-0003/IN/07/EJ
     ∟Od jakiej wartości będzie naliczony podatek od spadku ?

1

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj