Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/443-289/11/12-10/S/KG
z 13 lutego 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2011r. (data wpływu 7 marca 2011r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2011 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 29 kwietnia 2011r. nr IPPP2/443-289/11-2/KG (skutecznie doręczone w dniu 19 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwego rozliczenia wystawionej faktury VAT RR dokumentującej wpłaconą przedpłatę (zaliczkę) oraz faktury VAT RR dokumentującą wypłaconą kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotycząca kwoty wypłaconej zaliczki, a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych i usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 7 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.


Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 26 maja 2011 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 29 kwietnia 2011r. nr IPPP2/443-289/11-2/KG (skutecznie doręczone w dniu 19 maja 2011 r.).


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:


Jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług spółka cywilna (dalej również jako: „spółka”) podpisze z rolnikiem ryczałtowym umowę na dostawę przez rolnika ryczałtowego dla Spółki wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na wykonanie przez rolnika ryczałtowego dla spółki wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u.

Nabywane produkty rolne lub nabywane usługi rolnicze będą wykorzystywane do wykonywania przez spółkę cywilną czynności opodatkowanych. Zgodnie z treścią umowy podpisanej z rolnikiem ryczałtowym w dniu podpisania umowy spółka cywilna wypłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przedpłatę (zaliczkę) powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT za produkty rolne lub usługi rolnicze objęte ww. umową. Według umowy przedpłata (zaliczka) w przyszłości winna być przeznaczona przez rolnika ryczałtowego na zakup środków do produkcji produktów rolnych lub usług rolniczych, w tym może być spożytkowana, np. na pozyskanie gruntów.

Jako potwierdzenie wypłaconej przedpłaty (zaliczki) rolnikowi ryczałtowemu w dniu wypłaty przedpłaty (zaliczki) spółka cywilna wystawi w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR. W dniu wystawienia ww. faktury VAT RR spółka cywilna przekaże jej oryginał rolnikowi ryczałtowemu. W treści ww. faktury VAT RR zostaną wskazane między innymi: przedmiot transakcji w ilości, jakości wskazanej w podpisanej umowie, wartości netto ustalonej na dzień podpisania umowy produktów rolnych lub usług rolniczych, wyliczony zryczałtowany podatek VAT i wartość brutto.

Wystawiona ww. faktura VAT RR zostanie ujęta przez spółkę cywilną w rejestrze zakupów VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c, w którym zostanie wypłacona przez spółkę rolnikowi ryczałtowemu przedpłata (zaliczka). Taką formułę wystawienia faktury VAT RR spółka cywilna przyjmie z powodu, zdaniem spółki, braku możliwości określenia, faktycznej choćby w przybliżeniu wydajności (ilościowej, jakościowej, wartościowej), która zostanie uzyskana przez rolnika ryczałtowego odnośnie przedmiotu umowy w okresie objętym umową.

Po dostarczeniu przez rolnika ryczałtowego wszystkich objętych umową produktów rolnych lub po wykonaniu wszystkich objętych umową usług rolniczych oraz sprawdzeniu faktycznej: ilości, jakości, wartości, dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych ustalona zostanie faktyczna cena na dzień dostawy wszystkich dostarczonych produktów rolnych lub na dzień wykonania wszystkich wykonanych usług rolniczych. Po dostawie przez rolnika ryczałtowego wszystkich objętych umową produktów rolnych lub wykonaniu wszystkich objętych umową usług rolniczych, spółka cywilna wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument, w którym zostaną wykazane dane identyfikujące dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty (zaliczki), a na różnicę pomiędzy ww. fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a ceną ustaloną na dzień dostawy faktycznie dostarczonych przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych lub ceną na dzień wykonania faktycznie wykonanych przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych, powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT, Spółka wystawi w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR rozliczeniową. Powyższą kwotę różnicy powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT spółka cywilna wypłaci rolnikowi ryczałtowemu na jego rachunek bankowy po dostarczeniu przez rolnika ryczałtowego wszystkich objętych umową produktów rolnych lub po wykonaniu wszystkich objętych umową usług rolniczych, tj. w dniu wystawienia faktury VAT RR rozliczeniowej. W dniu wystawienia faktury VAT RR rozliczeniowej spółka cywilna przekaże oryginał tej faktury rolnikowi ryczałtowemu. Ze względu na brak, zdaniem Spółki, sensu i możliwości rozliczenia przedpłaty (zaliczki) wypłaconej według deklarowanej na podstawie podpisanej umowy ceny za produkty rolne lub usługi rolnicze z ewentualnie wystawioną fakturą VAT RR, którą miałaby być udokumentowana na nowo całość faktycznie pozyskanych produktów rolnych lub usług rolniczych po dostarczeniu produktów rolnych lub usług rolniczych nie zostanie wystawiona przez Spółkę faktura VAT RR dokumentująca na nowo całą dostawę produktów rolnych lub całość wykonanych usług rolniczych według ceny ustalonej na dzień dostawy wszystkich objętych umową produktów rolnych lub na dzień wykonania wszystkich objętych umową usług rolniczych. W związku powyższym Spółka nie wystawi także faktury korygującej VAT RR wyzerowującej do faktury VAT RR dotyczącej przedpłaty (zaliczki), którą nie wyzeruje zarówno wartości netto, zryczałtowanego podatku VAT oraz wartości brutto faktury VAT RR dotyczącej przedpłaty (zaliczki). Wyżej wskazana faktura VAT RR rozliczeniowa, którą Spółka wystawi zostanie ujęta przez Spółkę w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR rozliczeniowej. tj. za m-c, w którym Spółka wypłaci rolnikowi ryczałtowemu na jego rachunek kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a kwotą ustaloną na dzień dostawy za faktycznie dostarczone wszystkie produkty rolne lub wszystkie usługi rolnicze objęte podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT. Biorąc pod uwagę to, że Spółka planuje prowadzić swoją działalność długookresowo może, np. podpisać w przyszłości nie tylko jedną ww. umowę, ale wiele ww. umów i może także, np. podpisać ww. umowy nie tylko z jednym rolnikiem ryczałtowym, ale z wieloma rolnikami ryczałtowymi, a w związku z tym opisane powyżej planowane postępowanie Spółki może zostać, np. powtórzone w przyszłości wielokrotnie. W związku z tym, iż umowy będą realizowane długookresowo w przyszłości, może np. podpisywać kolejne umowy dotyczące takich samych produktów rolnych lub takich samych usług rolniczych i rozliczać te transakcje na zasadach wskazanych w niniejszym wniosku, pomimo że realizacja poprzednich umów, może nie zostać jeszcze rozpoczęta, może z różnych powodów w danym momencie nie być wykonywana lub może w całości nie zostać zakończona itd.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


 1. Czy prawidłowe będzie w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku ujęcie przez Spółkę faktury VAT RR dokumentującej przedpłatę (zaliczkę) i odliczenie zryczałtowanego podatku VAT w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR dotyczącej przedpłaty (zaliczki), tj. za m-c, w którym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego Spółka wypłaci przedpłaty (zaliczki) za produkty rolne lub usługi rolnicze objęte podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową?
 2. Czy prawidłowe będzie ujęcie przez Spółkę faktury VAT RR rozliczeniowej i odliczenie zryczałtowanego podatku VAT w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR rozliczeniowej, tj. za m-c, w którym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego Spółka wypłaci kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową, powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT?
 3. W przypadku uznania przez organ wydający interpretację indywidualną ewentualnego obowiązku wystawienia faktury korygującej VAT RR zerującej, w którym momencie taka faktura powinna zostać wystawiona przez Spółkę oraz za jaki m-c w ewidencji zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 Spółka powinna ująć ww. fakturę VAT RR zerującą”?
 4. W przypadku uznania przez organ wydający interpretację indywidualną ewentualnego obowiązku wystawienia nowej faktury VAT RR na całość dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych, w którym momencie taka faktura powinna zostać wystawiona przez Spółkę oraz za jaki m-c w ewidencji zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 Spółka powinna ująć nową ww. fakturę VAT RR”?

Stanowisko Wnioskodawcy:


W ocenie Spółki, przepisy art. 115-118 u.p.t.u., określają zasady nabywania przez czynnego zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług, który rozlicza ten podatek produktów rolnych lub usług rolniczych od rolnika ryczałtowego.


Zasady między innymi sporządzania i przechowywania faktur VAT RR zostały szczegółowo zdefiniowane w art. 116 u.p.t.u., jednocześnie nie została wydana delegacja ustawowa upoważniająca Ministra Finansów do określenia w przepisach wykonawczych dodatkowych regulacji w stosunku do faktur VAT RR.

Zgodnie z zasadą wynikająca z art. 116 ust. 1 u.p.t.u., podatnik zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu. Stosownie do art. 116 ust. 6 u.p.t.u., zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Natomiast art. 116 ust. 9 u.p.t.u. wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem, że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

W myśl art. 116 ust. 9b u.p.t.u., przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że obowiązek wystawienia faktury VAT RR spoczywa na zarejestrowanym podatniku VAT czynnym, który nabywa produkty rolne wymienione w załączniku Nr 2 do u.p.t.u. lub usługi rolnicze wymienione w załączniku Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, również w sytuacji przedpłat czy zaliczek wypłacanych na poczet przyszłej dostawy produktów rolnych lub usług rolniczych.


Podatek wykazany w tych fakturach VAT RR to kwota zryczałtowanego podatku, która jest podatkiem naliczonym u wystawcy ww. faktury.


Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w § 4 - § 25 określa zasady wystawiania i przechowywania faktur, faktur zaliczkowych i korygujących oraz not korygujących.


W sytuacji, gdy wystawiono faktury zaliczkowe, rozliczenia transakcji należy dokonać, wystawiając faktury zawierające pozostałe kwoty, wpłacone na poczet danej transakcji.


W § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., stwierdza się, że jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7 - 9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 6 cyt. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 - 3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.


Zatem, jeżeli nie ma zapisów szczególnych, zarówno w u.p.t.u. jak i w aktach wykonawczych odnośnie faktur zaliczkowych, uznać należy, że przytoczone przepisy rozporządzenia mają zastosowanie dla faktur VAT RR.


Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera również przesłanek wskazujących na to, iż obrót towarowy lub dotyczący usług prowadzony przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT z rolnikami ryczałtowymi powinien być pozbawiony możliwości korygowania faktur VAT RR. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią - wobec braku przepisów szczególnych - przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT, które zawarte zostały w § 13 i 14 ww. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.


Wystawioną zgodnie z przepisami fakturę korygującą VAT RR należy przekazać rolnikowi ryczałtowemu, który powinien potwierdzić odbiór, a wynikającą z korekty różnicę (w przypadku podwyższenia ceny) należy przekazać na konto rolnika.


W przypadku faktur VAT RR podatek wykazany w takiej fakturze to kwota zryczałtowanego podatku, która jest podatkiem naliczonym u wystawcy faktury, a więc faktura korygująca VAT RR rzutuje na sposób rozliczenia podatku VAT (z faktury VAT RR pierwotnej). Korekta faktur VAT RR wpływa wyłącznie na zmianę podatku naliczonego u nabywcy towaru. Wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru lub usługi, tak więc za datę otrzymania faktury przyjmuje się datę jej wystawienia.

Odnosząc powyższe wywody do sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, należy stwierdzić, że brak jest przyczyny uzasadniającej wystawienie faktury korygującej VAT RR dotyczącej wypłaconej przedpłaty (zaliczki), gdyż do zdarzenia gospodarczego doszło, tj. wypłata zaliczki nastąpiła. Różnice, które występują pomiędzy fakturą VAT RR na przedpłatę (zaliczkę) a fakturą VAT RR rozliczeniową, spowodowane przeliczeniem zależności np. od ilości, jakości, wartości, dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych nie mogą być uznane za przyczynę uprawniającą Spółkę do wystawienia faktur VAT RR korygujących. Należy przede wszystkim odnieść się do ciągłości zdarzenia gospodarczego, jakim jest umowa na dostawę produktów rolnych lub usług rolniczych. Zatem w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe wystawienie faktur VAT RR korygujących, w sytuacji, gdy nie ma żadnej ustawowej przyczyny, która obligowałaby Spółkę do takiego zachowania.


We wniosku Spółka wskazała wyraźnie na zamiar dokonania przedpłaty (zaliczki) dla rolnika ryczałtowego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.


Faktura VAT RR dotycząca przedpłaty (zaliczki) powinna zostać wystawiona w dniu wypłaty przedpłaty (zaliczki), powinna zostać uwzględniona, a kwota zryczałtowanego podatku VAT w niej zawarta odliczona zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wypłacenia na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przedpłaty (zaliczki), gdyż w tym m-cu zostanie wypłacona ww. przedpłata (zaliczka), a także przekazany rolnikowi ryczałtowemu oryginał faktury VAT RR dokumentującej przedpłaty (zaliczki).

Powyższe poglądy sprowadzające się do stanowiska, iż zryczałtowany zwrot podatku VAT powinien zwiększyć u Spółki kwotę podatku naliczonego VAT w rozliczeniu za m-c, w którym dokona przedpłaty (zaliczki) rolnikowi ryczałtowemu znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej Spółce Nr IPPP2/443-747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów oraz w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-719/10-4/IG z podaną datą 21 stycznia 2010 r. (winna być podana data 21 stycznia 2011 r.).

We wniosku Spółka wskazała na zamiar wystawienia faktury VAT RR rozliczeniowej za pozyskane od rolnika ryczałtowego produkty rolne lub usługi rolnicze po dokonaniu dostawy produktów rolnych lub usług rolniczych i przeliczeniach ilościowych, jakościowych, wartościowych. Zatem, w miesiącu, kiedy Spółka będzie dokonywała rozliczenia końcowego z rolnikiem ryczałtowym za dostarczone produkty rolne lub usługi rolnicze powinna wystawić fakturę VAT RR rozliczeniową, zgodnie z zapisami ww. § 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Faktura VAT RR rozliczeniowa powinna zostać wystawiona na różnicę z całością dostaw produktów rolnych według ceny ustalonej na dzień dostawy produktów rolnych objętych umową lub usług rolniczych według ceny ustalonej na dzień wykonania usług rolniczych objętych umową, a wypłaconą wcześniej kwotą przedpłaty (zaliczki), gdyż trudno dokonać prawidłowego rozliczenia transakcji bez uwzględnienia w rozliczeniu kwot wypłaconych na poczet przyszłej dostawy produktów rolnych lub usług rolniczych.

Faktura VAT RR rozliczeniowa powinna zostać uwzględniona, a kwota zryczałtowanego podatku VAT w niej zawarta odliczona zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wypłacenia na rachunek bankowy rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wypłacenia na rachunek bankowy różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a kwotą ustaloną na dzień dostawy za faktycznie dostarczone wszystkie produkty rolne lub wszystkie wykonane usługi rolnicze, powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT, objęte podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową, gdyż w tym m-cu zostanie wypłacona ww. różnica, zostanie dokonane rozliczenie transakcji, w tym przeliczenie, ilościowe, jakościowe, wartościowe dostarczonych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych oraz w tym m-cu zostanie wypłacona rolnikowi ww. różnica zawierająca w sobie kwotę zryczałtowanego podatku VAT, a także przekazany rolnikowi ryczałtowemu oryginał faktury VAT RR rozliczeniowej.

Powyższe stanowisko Spółka oparła w całości na argumentach i stanowisku zawartym w interpretacji indywidualnej Nr IPPP3/443-351/10-4/KC z dnia 12 lipca 2010r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów, której treść przedstawia się w sposób następujący, cyt.:

„Przepisy art. 115 – 118 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, określają zasady nabycia przez podatnika podatku od towarów i usług produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.


Zasady sporządzania i przechowywania faktur VAT RR zostały szczegółowo zdefiniowane w art. 116 ustawy, jednocześnie nie została wydana delegacja ustawowa upoważniająca Ministra Finansów do określenia w przepisach wykonawczych dodatkowych regulacji w stosunku do faktur VAT RR.

Zgodnie z zasadą wynikająca z art. 116 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Art. 116 ust. 9 ustawy wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że obowiązek wystawienia faktury VAT RR spoczywa na podatniku podatku od towarów i usług, który nabył produkty rolne od rolnika ryczałtowego, również w sytuacji przedpłat czy zaliczek wpłacanych na poczet przyszłej dostawy. Podatek należny w tych fakturach to kwota zryczałtowanego podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), w brzmieniu obowiązującym do końca 2009 roku, zwane dalej rozporządzeniem, w § 4 – § 25 określa zasady wystawiania i przechowywania faktur, faktur zaliczkowych i korygujących oraz not korygujących.


W sytuacji, gdy wystawiono faktury zaliczkowe, rozliczenia transakcji należy dokonać, wystawiając faktury zawierające pozostałe kwoty, wpłacone na poczet danej transakcji.


W § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, stwierdza się, że jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.


Zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 6 cyt. rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.


Zatem, jeżeli nie ma zapisów szczególnych, zarówno w ustawie jak i w aktach wykonawczych odnośnie faktur zaliczkowych, uznać należy, że przytoczone przepisy rozporządzenia mają zastosowanie dla faktur VAT RR.


Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera również przesłanek wskazujących na to, iż obrót towarowy prowadzony przez podatnika podatku VAT z rolnikami ryczałtowymi powinien być pozbawiony możliwości korygowania faktur VAT RR. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią – wobec braku przepisów szczególnych – przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT. Zawarte zostały w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia.

Wystawioną zgodnie z przepisami fakturę korygującą należy przekazać rolnikowi ryczałtowemu, który powinien potwierdzić odbiór, a wynikającą z korekty różnicę (w przypadku podwyższenia ceny) należy przekazać na konto rolnika. W przypadku faktur VAT RR podatek należny to kwota zryczałtowanego podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury, a więc faktura korygująca VAT RR rzutuje na sposób rozliczenia podatku VAT (z faktury pierwotnej). Korekta faktur VAT RR wpływa wyłącznie na zmianę podatku naliczonego u nabywcy towaru. Wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru, tak więc za datę otrzymania faktury przyjmuje się datę jej wystawienia.

Odnosząc powyższe do wniosku, należy stwierdzić, że brak jest przyczyny uzasadniającej wystawienie faktury korygującej na otrzymaną zaliczkę, gdy do zdarzenia gospodarczego doszło. Różnice, które występują pomiędzy fakturą zaliczkową a fakturami rozliczeniowymi, spowodowane inną jednostką przeliczeniową nie mogą być uznane za przyczynę uprawniającą Wnioskodawcę do wystawienia faktur korygujących. Należy przede wszystkim odnieść się do ciągłości zdarzenia gospodarczego, jakim jest umowa na dostawę zielonej masy kukurydzy. Zatem niewłaściwe jest stanowisko przedstawione we wniosku w odniesieniu do kwestii możliwości wystawienia faktur korygujących, w sytuacji, gdy nie ma żadnej ustawowej przyczyny, która obligowałaby Wnioskodawcę do takiego zachowania.

We wniosku wskazano wyraźnie na fakt dokonania w czerwcu 2009 roku przedpłat dla rolników, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, oraz po dokonanych zbiorach i przeliczeniach jakościowych, wystawienia faktur końcowych za pozyskaną kukurydzę na biomasę. Zatem, w listopadzie, kiedy Wnioskodawca dokonywał rozliczeń końcowych z rolnikami na dostarczoną kukurydzę, powinien wystawić fakturę VAT RR, zgodnie z zapisami ww. § 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia. Faktura końcowa wystawiana jest na różnicę całości dostaw i wpłaconych wcześniej kwot zaliczek, zatem trudno dokonać prawidłowego rozliczenia transakcji bez uwzględnienia kwot wpłaconych na poczet przyszłej dostawy.

Mając na względzie rozstrzygnięcie co do nieprawidłowości wystawienia faktur korygujących w przedstawionym stanie faktycznym, kwestie prawidłowego ujęcia faktur korygujących przez Wnioskodawcę w rejestrze zakupów tut. Organ uznaje za bezzasadne”.

Kończąc z uwagi na to, że interpretacja jest potrzebna Spółce do prawidłowego korzystania z przysługujących praw, ale także prawidłowego wypełnienia spoczywających na Spółce nałożonych przez prawo podatkowe obowiązków, Spółka pragnie uprzejmie przypomnieć, iż zadaniem organu podatkowego wydającego interpretację jest udzielenie odpowiedzi, która pozwoli podatnikowi na wypełnienie spoczywających, na nim obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe. Jak wskazał WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2804/08, cyt.:

„Odpowiedź organu (…) ma być tak sformułowana, ażeby podatnik uzyskał informację, co do trafności jego stanowiska, a ewentualna interpretacja organów ma wyjaśnić, jaki przepis (przepisy) znajdzie zastosowanie w jego indywidualnej sprawie. (…) jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi, która pozwoli podatnikowi na wypełnienie spoczywających na nim obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe”.


W przypadku uznania, iż stanowisko Spółki oparte w całości na interpretacjach indywidualnych Nr IPPP3/443-351/10-4/KC z dnia 12 lipca 2010 r., IPPP2/443-719/10-4/IG z podaną datą 21 stycznia 2010 r. (winna być podana data 21 stycznia 2011r.), Nr IPPP2/443-747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011r., przedstawione w niniejszym wniosku jest zdaniem Organu podatkowego wydającego interpretację z jakiś powodów nieprawidłowe Spółka prosi o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, która pozwoli Wnioskodawcy na prawidłowe korzystanie z przysługujących mu praw oraz na wypełnienie spoczywających na Wnioskodawcy obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe.


W dniu 30 czerwca 2011 r. wydana została interpretacja indywidualna nr IPPP2/443-289/11-4/KG, w której stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku uznane zostało za nieprawidłowe wskazując, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do wystawiania przez Spółkę faktur zaliczkowych VAT RR, a dla potwierdzenia wpłaconej zaliczki należy sporządzić dokument zgodnie z art. 116 ust. 9b ustawy o VAT, a fakturę VAT RR należy wystawić do dokonaniu dostawy produktów rolnych lub wykonaniu usług rolniczych z uwzględnieniem danych identyfikujących sporządzony dokument.


Pismem z dnia 19 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) Strona wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z wydania interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w piśmie znak IPPP2/443-289/11-8/KG z dnia 22 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie stwierdził podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.


W dniu 26 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.) Spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem tut. Organu, skargę na interpretację indywidualną z dnia 30 czerwca 2011 r. znak IPPP2/443-289/11-4/KG.


WSA w Warszawie w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3007/11 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i stwierdził, iż skarga jest zasadna.


W wyroku tym Sąd zauważył, iż z jednej strony, działający z upoważnienia Ministra, Dyrektor Izby Skarbowej uznaje stanowisko strony za nieprawidłowe, lecz w zasadzie powtarza tezy stanowiska strony stwierdzając, m.in. iż: „obowiązek wystawienia faktury VAT RR spoczywa na podatniku podatku od towarów i usług, który nabył produkty rolne od rolnika ryczałtowego, również w sytuacji przedpłat czy zaliczek wpłacanych na poczet przyszłej dostawy. (…) W sytuacji, gdy wystawiono faktury zaliczkowe, rozliczenia transakcji należy dokonać wystawiając faktury zawierające pozostałe kwoty wpłacone na poczet transakcji. (...)”.

Organ odsyła jednocześnie do postanowień § 10 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r.; zgadzając się ze stroną co do możliwości zastosowania przepisów ww. rozporządzenia do faktur zaliczkowych VAT RR, w tym możliwości korygowania faktur VAT RR.

WSA zauważył, iż Organ podziela także stanowisko spółki, że brak jest przyczyny uzasadniającej wystawienie faktury korygującej do faktury zaliczkowej, gdy do zdarzenia gospodarczego doszło, a różnice pomiędzy fakturą zaliczkową a fakturą rozliczeniową spowodowane są brakiem możliwości określenia, faktycznej choćby w przybliżeniu wydajności (ilościowej, jakościowej, wartościowej) przedmiotowych produktów rolnych i usług rolniczych w okresie objętym umową, gdyż nie mogą być one uznane za przyczynę uprawniającą Skarżącą do wystawienia faktur korygujących. By następnie stwierdzić, że „W sprawie nie znajdzie zastosowania przepis § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. dotyczącego wystawiania faktur zaliczkowych VAT RR. Dla potwierdzenia wpłaconej zaliczki należy sporządzić dokument zgodnie z art. 116 ust. 9b u.p.t.u., a fakturę VAT RR należy wystawić po dokonaniu dostawy produktów rolnych lub wykonaniu usług rolniczych z uwzględnieniem danych identyfikujących sporządzony dokument. Dokument wewnętrzny zawierający kwotę wypłaconej zaliczki oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku stanowić będzie podstawę do dokonania przez Spółkę jego odliczenia. (...) Skarżąca nie wystawia faktur VAT RR zaliczkowych dokumentujących wypłaconą zaliczkę na konto rolnika ryczałtowego”.


W ocenie WSA sprzeczne i wzajemnie wykluczające się stwierdzenia uzasadnienia prawnego stanowiska organu uniemożliwiają w istocie ustalenie jakie jest zdaniem Organu prawidłowe stanowisko w sprawie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 3007/11 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Przepisy art. 115 – 118 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, określają zasady nabycia przez podatnika podatku od towarów i usług produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Zasady sporządzania i przechowywania faktur VAT RR zostały szczegółowo zdefiniowane w art. 116 ustawy o VAT, jednocześnie nie została wydana delegacja ustawowa upoważniająca Ministra Finansów do określenia w przepisach wykonawczych dodatkowych regulacji w stosunku do faktur VAT RR.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 116 ustawy o VAT, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Art. 116 ust. 9 ustawy o VAT wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy o VAT, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w § 4 – § 26 określa zasady wystawiania i przechowywania faktur, faktur zaliczkowych i korygujących oraz not korygujących.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W § 10 ust. 5 rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.


Zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 6 rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.


Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera przesłanek wskazujących na to, iż obrót towarowy prowadzony przez podatnika podatku VAT z rolnikami ryczałtowymi powinien być pozbawiony możliwości korygowania faktur VAT RR. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią – wobec braku przepisów szczególnych – przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT. Zawarte zostały w § 13 i § 14 rozporządzenia.

Wystawioną zgodnie z przepisami fakturę korygującą należy przekazać rolnikowi ryczałtowemu, który powinien potwierdzić odbiór, a wynikającą z korekty różnicę (w przypadku podwyższenia ceny) należy przekazać na konto rolnika. W przypadku faktur VAT RR podatek należny to kwota zryczałtowanego podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury, a więc faktura korygująca VAT RR rzutuje na sposób rozliczenia podatku VAT (z faktury pierwotnej). Korekta faktur VAT RR wpływa wyłącznie na zmianę podatku naliczonego u nabywcy towaru. Wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru, tak więc za datę otrzymania faktury przyjmuje się datę jej wystawienia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług podpisze z rolnikiem ryczałtowym umowę na dostawę przez rolnika ryczałtowego dla Spółki wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na wykonanie przez rolnika ryczałtowego dla Spółki wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. Nabywane produkty rolne lub nabywane usługi rolnicze będą wykorzystywane do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Zgodnie z treścią umowy podpisanej z rolnikiem ryczałtowym w dniu podpisania umowy Spółka wypłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przedpłatę (zaliczkę) powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT za produkty rolne lub usługi rolnicze objęte ww. umową. Według umowy przedpłata (zaliczka) w przyszłości winna być przeznaczona przez rolnika ryczałtowego na zakup środków do produkcji produktów rolnych lub usług rolniczych, w tym może być spożytkowana, np. na pozyskanie gruntów. Jako potwierdzenie wypłaconej przedpłaty (zaliczki) rolnikowi ryczałtowemu w dniu wypłaty przedpłaty (zaliczki) Spółka wystawi w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR. W dniu wystawienia ww. faktury VAT RR przekaże jej oryginał rolnikowi ryczałtowemu. W treści ww. faktury VAT RR zostaną wskazane między innymi: przedmiot transakcji w ilości, jakości wskazanej w podpisanej umowie, wartości netto ustalonej na dzień podpisania umowy produktów rolnych lub usług rolniczych, wyliczony zryczałtowany podatek VAT i wartość brutto. Wystawiona ww. faktura VAT RR zostanie ujęta przez Spółkę w rejestrze zakupów VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c, w którym zostanie wypłacona przez Spółkę rolnikowi ryczałtowemu przedpłata (zaliczka). Taką formułę wystawienia faktury VAT RR przyjmie z powodu, zdaniem Spółki, braku możliwości określenia, faktycznej choćby w przybliżeniu wydajności (ilościowej, jakościowej, wartościowej), która zostanie uzyskana przez rolnika ryczałtowego odnośnie przedmiotu umowy w okresie objętym umową.

Po dostarczeniu przez rolnika ryczałtowego wszystkich objętych umową produktów rolnych lub po wykonaniu wszystkich objętych umową usług rolniczych oraz sprawdzeniu faktycznej: ilości, jakości, wartości, dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych ustalona zostanie faktyczna cena na dzień dostawy wszystkich dostarczonych produktów rolnych lub na dzień wykonania wszystkich wykonanych usług rolniczych. Po dostawie przez rolnika ryczałtowego wszystkich objętych umową produktów rolnych lub wykonaniu wszystkich objętych umową usług rolniczych, Spółka wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument, w którym zostaną wykazane dane identyfikujące dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty (zaliczki), a na różnicę pomiędzy ww. fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a ceną ustaloną na dzień dostawy faktycznie dostarczonych przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych lub ceną na dzień wykonania faktycznie wykonanych przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych, powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT, Spółka wystawi w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR rozliczeniową. Powyższą kwotę różnicy powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT Spółka wypłaci rolnikowi ryczałtowemu na jego rachunek bankowy po dostarczeniu przez rolnika ryczałtowego wszystkich objętych umową produktów rolnych lub po wykonaniu wszystkich objętych umową usług rolniczych, tj. w dniu wystawienia faktury VAT RR rozliczeniowej. W dniu wystawienia faktury VAT RR rozliczeniowej Spółka przekaże oryginał tej faktury rolnikowi ryczałtowemu. Ze względu na brak, zdaniem Spółki, sensu i możliwości rozliczenia przedpłaty (zaliczki) wypłaconej według deklarowanej na podstawie podpisanej umowy ceny za produkty rolne lub usługi rolnicze z ewentualnie wystawioną fakturą VAT RR, którą miałaby być udokumentowana na nowo całość faktycznie pozyskanych produktów rolnych lub usług rolniczych po dostarczeniu produktów rolnych lub usług rolniczych nie zostanie wystawiona przez Spółkę faktura VAT RR dokumentująca na nowo całą dostawę produktów rolnych lub całość wykonanych usług rolniczych według ceny ustalonej na dzień dostawy wszystkich objętych umową produktów rolnych lub na dzień wykonania wszystkich objętych umową usług rolniczych. W związku powyższym Spółka nie wystawi także faktury korygującej VAT RR zerującej fakturę VAT RR dotyczącej przedpłaty (zaliczki), którą nie wyzeruje zarówno wartości netto, zryczałtowanego podatku VAT oraz wartości brutto faktury VAT RR dotyczącej przedpłaty (zaliczki). Wyżej wskazana faktura VAT RR rozliczeniowa, którą Spółka wystawi zostanie ujęta przez nią w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR rozliczeniowej, tj. za m-c, w którym wypłaci rolnikowi ryczałtowemu na jego rachunek kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a kwotą ustaloną na dzień dostawy za faktycznie dostarczone wszystkie produkty rolne lub wszystkie usługi rolnicze objęte podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT.

Odnosząc powyższy opis zdarzenia przyszłego do obowiązujących przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż brak jest przyczyny uzasadniającej wystawienie faktury korygującej na otrzymaną zaliczkę (przedpłatę), gdy do zdarzenia gospodarczego doszło. Różnice, które występują pomiędzy fakturą zaliczkową a fakturami rozliczeniowymi, spowodowane brakiem możliwości określenia, faktycznej choćby w przybliżeniu wydajności (ilościowej, jakościowej, wartościowej) przedmiotowych produktów rolnych i usług rolniczych w okresie objętym umową, nie mogą być uznane za przyczynę uprawniającą Wnioskodawcę do wystawienia faktur korygujących. Należy przede wszystkim odnieść się do ciągłości zdarzenia gospodarczego, jakim jest umowa z rolnikiem ryczałtowym na dostawę przez niego wybranych produktów rolnych lub usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych, o których mowa w § 10 rozporządzenia. Przepisy art. 115 – 118 ustawy o VAT są przepisami szczególnymi regulującymi kwestie zasad nabycia przez podatnika podatku od towarów i usług produktów rolnych (usług rolniczych) od rolnika ryczałtowego.

Z przepisów tych wynika, że zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT nabywający produkty rolne (usługi rolnicze) od rolnika ryczałtowego jest obowiązany do wystawienia faktur VAT RR dokumentujących nabycie tych produktów (usług). Natomiast w przypadku przedpłat (zaliczek) na poczet przyszłej dostawy (świadczenia usług) podatnik, zgodnie z tymi przepisami jest obowiązany do wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty (a nie faktury zaliczkowej VAT RR), co nie pozbawia go prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, pod warunkiem, że wszystkie przesłanki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT są spełnione łącznie.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że obowiązek wystawienia faktury VAT RR spoczywa na podatniku podatku od towarów i usług, który nabył produkty rolne od rolnika ryczałtowego, jednakże w sytuacji przedpłat czy zaliczek wpłacanych na poczet przyszłej dostawy (świadczenia usług) podatnik nie wystawia faktury zaliczkowej, a jedynie dokument potwierdzający wpłatę zaliczki na konto rolnika ryczałtowego. Podatek należny w tych fakturach to kwota zryczałtowanego podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury.

Powyższe ma także odniesienie do sytuacji, w której zaliczka obejmie całą należność za dostarczone w przyszłości produkty i usługi rolnicze, jak i w przypadku gdy przedpłata obejmuje jedynie część płatności z umowy, a po wykonaniu umowy następują dopłaty. Zatem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego wystawiania faktur zaliczkowych VAT RR, bowiem Wnioskodawca nie dokonuje żadnej dostawy towarów tudzież świadczenia usług na rzecz rolnika ryczałtowego. Warunkiem sine qua non zastosowania tego przepisu jest bowiem fakt dokonania dostawy towaru lub świadczenia usługi, za które podatnik otrzymuje zaliczkę. Dla potrzeb rozliczeń Wnioskodawcy z rolnikiem ryczałtowym w sytuacji wpłaconej zaliczki należy sporządzić dokument zgodnie z art. 116 ust. 9b ustawy o VAT, a fakturę VAT RR należy wystawić do dokonaniu dostawy produktów rolnych lub wykonaniu usług rolniczych z uwzględnieniem danych identyfikujących sporządzony dokument.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zaewidencjonowania faktury VAT RR zaliczkowej w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono ww. faktury VAT RR dotyczące przedpłaty (zaliczki), tj. za m-c, w którym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego Spółka wypłaci przedpłaty (zaliczki) za produkty rolne lub usługi rolnicze objęte podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową, należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie Spółka nie wystawia faktur VAT RR zaliczkowych dokumentujących wypłaconą zaliczkę na konto rolnika ryczałtowego. Wnioskodawca będzie miał prawo do zwiększenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia dokumentu, o którym mowa w art. 116 ust. 9b ustawy o VAT, bowiem jak wynika ze zdarzenia przyszłego, spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT.

Odnosząc się do pytania nr 2 należy stwierdzić, iż zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 116 ust. 6 ustawy o VAT fakturę rozliczeniową VAT RR dokumentującą faktyczną wartość dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową rozliczyć należy w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR rozliczeniowej, tj. za m-c, w którym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego Spółka wypłaci kwotę różnicy pomiędzy dokumentem dotyczącym przedpłaty (zaliczki), a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową, powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT. Wnioskodawca będzie miał prawo do zwiększenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury rozliczeniowej, bowiem jak wynika ze zdarzenia przyszłego, spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT. Jednakże zdaniem tut. Organu podatkowego faktura rozliczeniowa nie będzie wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia, bowiem pierwotnie nie doszło do wystawienia faktury zaliczkowej VAT RR.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego z uwagi na odmienne uzasadnienie należało uznać za nieprawidłowe.


Biorąc pod uwagę powyższe konkluzje stwierdzić należy, iż odpowiedź na pytanie nr 3 i 4 w zakresie określenia momentu wystawienia faktur korygujących oraz właściwego ujęcia jej w ewidencji zakupu i rozliczenia w deklaracji VAT stała się bezprzedmiotowa, bowiem Wnioskodawca w sytuacji przedstawionej we wniosku nie ma obowiązku wystawienia faktur korygujących.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu stanowiska interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, iż nie mogą one być podstawą do rozstrzygnięcia kwestii przedstawionych w niniejszym wniosku, bowiem pytania w nich przedstawione dotyczą odmiennych zagadnień. I tak interpretacja indywidualna Nr IPPP3/443-351/10-4/KC z dnia 12 lipca 2010 r. dotyczy wystawiania faktur korygujących do zaliczek i prawidłowego ich rozliczania, interpretacje indywidualne Nr IPPP2/443-719/10-4/IG z podaną datą 21 stycznia 2010 r. (winna być podana data 21 stycznia 2011r.) oraz Nr IPPP2/443- 747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011r. dotyczą prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą (lub nie będą) związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zaskarżonej interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji