Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/443-747/10-3/MM
z 14 stycznia 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP2/443-747/10-3/MM
Data
2011.01.14Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
faktura VAT
odliczenie podatku
produkty rolne
przedpłaty
rolnik ryczałtowy
zryczałtowany zwrot podatku


Istota interpretacji
1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?Wniosek ORD-IN 438 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2010r. (data wpływu 28.09.2010r.), uzupełnione pismem z dnia 05.12.2010r. (data wpływu 07.12.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych – jest prawidłowe;
 • w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek zawierał braki w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W związku z czym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 10.11.2010r. znak IPPP2/443-747/10-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług spółka cywilna „E.” (dalej również jako: „Spółka”) podpisze umowę lub umowy z rolnikiem ryczałtowym lub rolnikami ryczałtowymi na świadczenie przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych na rzecz spółki wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. Po podpisaniu umowy lub umów zgodnie z ustaleniami stron umowy lub umów zapisanymi w umowie lub umowach spółka cywilna „E.” wpłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych zaliczkę (przedpłatę) w przypadku jednej umowy lub zaliczki (przedpłaty) w przypadku podpisania wielu umów z tytułu nabywania świadczenia usługi lub usług wynikającą lub wynikających z umowy lub z umów, powiększoną o kwotę 6% zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 115 ust. 1 u.p.t.u. Dokonanie ww. płatności, tj. zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat), zgodnie z zapisami umowy lub umów będzie stanowiło moment nabycia przez spółkę cywilną „E.” jednolitej, niepodzielnej i kompleksowej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub jednolitych, niepodzielnych i kompleksowych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych. W dniu dokonania wypłacenia zaliczki (przedpłaty) obejmującej całą kwotę należności, w tym kwotę 6% zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu nabywania wybranej usługi lub usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., a tym samym z tytułu nabycia przez spółkę cywilną „E.” usługi lub usług objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. Spółka wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający nabycie usługi rolniczej lub usług rolniczych, w którym Spółka wykaże dane identyfikujące dokument lub dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych. Świadczenie zakupionej usługi lub usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych rozpocznie się w późniejszym terminie od momentu zakupu usługi rolniczej lub usług rolniczych, oraz świadczenie usług rolniczych będzie rozłożone w długim okresie czasu z uwagi na to, że usługi będą długookresowe. Poniesienie przymusowego wydatku z tytułu wypłaty rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym 6% kwoty zryczałtowanego podatku od towarów i usług z tytułu nabytej usługi lub usług rolniczych do czasu uzyskania zwrotu tego podatku z Urzędu Skarbowego spowoduje, iż przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia objęte umową lub umowami mogą okazać się nieopłacalne z uwagi na poniesienie kosztu wypłaconego zryczałtowanego zwrotu podatku z własnych środków finansowych spółki finansowych „E.”. Biorąc powyższe pod uwagę powodem nierozpoczęcia od razu świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego będzie to, iż spółka cywilna „E.” będzie musiała zgromadzić odpowiednie środki finansowe, których po dokonaniu wypłaty zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) w wystarczającej wysokości Spółka nie będzie posiadała, oraz potrzebą zorganizowania całego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć. Kwotę zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego będzie wykorzystywana przez spółkę cywilną „E.” między innymi do zakupu wszelkich niezbędnych rolniczych środków produkcji oraz może być wykorzystana w jakiejś części także, np. na zakup lub dzierżawę przez wspólnika lub wspólników spółki gruntów, które mogą, np. zostać udostępnione rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym przy świadczeniu na rzecz spółki przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. W związku z tym, iż wypłacony przez spółkę cywilną „E.” rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług będzie bardzo dużym obciążeniem dla Spółki w stosunku do całej transakcji, tj. aż 6% z tytułu nabycia świadczenia wybranej usługi rolniczej lub usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., Spółka ujmie kwotę wypłaconej zaliczki (przedpłaty) lub kwoty zaliczek (przedpłat) w ewidencji lub ewidencjach oraz wykaże w deklaracji VAT-7 za m-c, w którym spółka dokona wypłaty zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na rachunki bankowe rolników ryczałtowych. W związku z powyższym z uwagi na to, że zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u. za okres rozliczeniowy, w którym została dokonana przez Spółkę wypłata zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat), Spółka wystąpi do Urzędu Skarbowego o zwrot, podatku od towarów i usług (przyspieszony) na rachunek bankowy spółki. Aby przyspieszyć, zwrot podatku spółka cywilna „E.” przekaże do Urzędu Skarbowego w załączeniu do wniosku o zwrot, kserokopię umowy lub kserokopie umów zawartych z rolnikiem ryczałtowym lub rolnikami ryczałtowymi, kserokopię dokumentu płatności lub kserokopię dokumentów płatności, tj. zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat), kserokopię dokumentu lub kserokopię dokumentów potwierdzające nabycie usługi lub usług, oraz Spółka udostępni do wglądu przy składaniu ww. kserokopii dokumentów oryginały tych dokumentów, czyli organ podatkowy będzie posiadał wiedzę oraz wszystkie dokumenty, aby dokonać zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy Spółki. Po całkowitym wykonaniu zakupionej usługi rolniczej lub zakupionych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., odnośnie której lub których wcześniej spółka cywilna „E.” wypłaciła zaliczkę (przedpłatę) lub zaliczki (przedpłaty) Spółka wystawi rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym fakturę VAT RR lub faktury VAT RR, zawierającą lub zawierające dane wskazane w art. 116 ust. 2-4 u.p.t.u. Następnie wystawioną fakturę VAT RR lub faktury VAT RR Spółka przekaże rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Spółka cywilna „E.” do końca 2010r. w zależności od okresu oraz potrzeb Spółki planuje nabywać wybrane usługi z niżej wymienionych konkretnych usług świadczonych przez rolnika ryczałtowego (sklasyfikowanych w PKWiU 2004 r.), takich jak:

 • PKWiU ex 01.4 - usługi związane z rolnictwem (np. sadzenie, przesadzanie, podlewanie, zraszanie, odchwaszczanie, nawożenie, zwalczanie szkodników, oranie, przekopywanie, spulchnianie podłoża, wykopywanie roślin itd.) oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt,
 • PKWiU ex 02.02.10 - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów,
 • PKWiU ex 05.00.50 - usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim,
 • PKWiU 71.31.10 - usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Natomiast w związku ze zmianą załącznika Nr 2 do u.p.t.u., która nastąpi od dnia 01 stycznia 2011r. spółka cywilna „E.” od dnia 1 stycznia 2011r. w zależności od okresu oraz potrzeb Spółki planuje nabywać wybrane usługi z niżej wymienionych konkretnych usług świadczonych przez rolnika ryczałtowego (sklasyfikowanych w PKWiU 2008r.), takich jak:

 • PKWiU ex 01.6 - usługi związane z rolnictwem (np. sadzenie, przesadzanie, podlewanie, zraszanie, odchwaszczanie, nawożenie, zwalczanie szkodników, oranie, przekopywanie, spulchnianie podłoża, wykopywanie roślin itd.) oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0.),
 • PKWiU ex 02.40.10 - usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami,
 • PKWiU ex 03.00.7 - usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.03.71.0),
 • PKWiU 77.31.10.0 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Powyższe usługi będą lub mogą być nabywane przez spółkę cywilną „E.” każda z osobna. Niektóre z ww. usługi nie będą lub mogą nie być nabywane przez spółkę cywilną „E.”, gdyż z różnych powodów Spółka może nie móc nabyć konkretnej usługi lub może zrezygnować z nabycia konkretnej usługi albo może nie chcieć nabyć konkretnej usługi. Spółka cywilna „E.” pragnie zauważyć, iż przedmiotem wniosku Spółki z dnia 18 września 2010r. nie jest kwestia zakwalifikowania i oceny usług rolniczych wymienionych w załączniku Nr 2 do u.p.t.u., które spółka zamierza nabywać od rolnika ryczałtowego. Spółka cywilna „E.” pragnie także wskazać, iż we wniosku Spółki z dnia 18 września 2010r. w części F. dotyczącej wyczerpującego przedstawienia zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) spółka wskazała stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 6% obowiązującą w 2010 r. zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: „u.p.t.u.”. Jednak jeżeli w przyszłości stawka zryczałtowanego zwrotu podatku określona w art. 115 ust. 2 u.p.t.u. ulegnie zmianie spółka cywilna „E.” będzie stosować zmienioną i obowiązującą wówczas stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku. Spółka cywilna „E.” pragnie także zauważyć, iż przedmiotem wniosku z dnia 18 września 2010r. nie jest stawka zryczałtowanego zwrotu podatku określona w art. 115 ust. 2 u.p.t.u.

W niektórych przypadkach nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego będzie związane z wykonywaniem przez spółkę cywilną „E.” czynności opodatkowanych, a niektórych przypadkach nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego może być związane z wykonywaniem przez spółkę cywilna „E.” czynności nieopodatkowanych. W związku z powyższym mogą wystąpić dwie sytuacje, tj.:

 1. Nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego może być związane z wykonywaniem przez spółkę cywilna „E.” czynności opodatkowanych.
 2. Nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego może być związane z wykonywaniem przez spółkę cywilna „E.” czynności nieopodatkowanych.

Z uwagi na to, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów uzależnia zajęcie stanowiska, tj. uznania poglądu spółki cywilnej „E.” przedstawionego we wniosku za prawidłowy lub za nieprawidłowy od tego czy nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego będzie związane z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych, czy z wykonywaniem przez spółkę czynności nieopodatkowanych z uwagi na to, iż mogą występować dwa odrębne od siebie przypadki, tj. w jednych przypadkach nabywane usługi może być związane z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych, a w innych przypadkach może być związane z wykonywaniem przez spółkę czynności nieopodatkowanych, kierując się zasadami logicznego myślenia Spółka może się spodziewać, iż w jednym z ww. przypadków stanowisko Spółki powinno zostać uznane za prawidłowe, a w drugim z ww. przypadków stanowisko Spółki powinno zostać uznane za nieprawidłowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu...
 2. Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR...

Spółka cywilna „E.” swoje własne stanowisko w sprawie pragnie oprzeć na niżej zacytowanej wykładni art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonanej przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowanej w „Leksykonie VAT” autorstwa tego Sędziego, cyt.:

„Od grudnia 2008 r. istotnej zmiany dokonano w art. 116 ustawy poprzez dodanie w jego ramach ustępu 9b, stanowiącego, że: Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 ust. 1. W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zmiana ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007r. (sygn. akt SK 36/06). W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR uprawnień przewidzianych w tym przepisie, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP. Stwierdzenie przez Trybunał niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. spowodowało potrzebę nowelizacji normy tożsamej zamieszczonej w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

Sejm zatem, z inicjatywy Senatu, ustawą z dnia 30 maja 2008 r., zmienił z dniem 5 sierpnia 2008r. treść art. 116 ust. 6 pkt 3 (Dz. U. Nr 130, poz. 826) nadając mu nowe brzmienie, zgodnie z którym zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, m.in. pod warunkiem, że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zmiana ta została jednak uznana za niewystarczającą co spowodowało w ramach nowelizacji z dnia 7 listopada 2008r. - dodanie w art. 116 ustępu 9b.

Celem tego unormowania jest jednoznaczne umożliwienie podatnikowi nabywającemu produkty rolne od podatników ryczałtowych odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty (zaliczki) za nabywane produkty rolne, a nie dopiero po ich nabyciu.

Z regulacji tej wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty zaliczki rolnikowi ryczałtowemu.

W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych powinien wystawić i wydać rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.”

Biorąc pod uwagę powyższą bardzo wnikliwą wykładnię art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonaną przez Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 116 ust. 6, ust. 9 pkt 1, ust. 9b u.p.t.u. zdaniem spółki cywilnej „E.” dokonując wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną poszczególną usługę rolniczą od rolnika ryczałtowego prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Spółki już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą a nie dopiero po wykonaniu poszczególnej usługi i wystawieniu faktury VAT RR. Zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu. Inna wykładnia ww. przepisów, np. prowadząca do poglądu, że w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu na jego rachunek bankowy za nabywaną usługę rolniczą daje prawo do odzyskania z Urzędu Skarbowego zryczałtowanego zwrotu podatku przez zarejestrowanego czynnego podatnika od towarów i usług nabywającego usługę rolniczą dopiero w momencie całkowitego wykonania wcześniej nabytej usługi i wystawienia faktury VAT RR, prowadziłby do tego, że przepis ust. 9b art. 116 u.p.t.u. byłby przepisem zbędnym, a to prowadziłoby do wniosku, iż ustawodawca jest nieracjonalny - co jest niedopuszczalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe - w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych;

Odnośnie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego usług rolniczych należy odwołać się do przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowanych w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak również do przepisów art. 116 ust. 6-9 tej ustawy, określających warunki które należy spełnić, aby zryczałtowany zwrot podatku zwiększał kwotę podatku naliczonego u nabywcy usług rolniczych.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

W myśl art. 115 ust. 2 ustawy o VAT (obowiązującego od dnia 01.01.2011r.) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Stosownie do art. 146a pkt 3 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., (…) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W myśl art. 116 ust. 7 ustawy o VAT, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

W myśl art. 116 ust. 8 ustawy o VAT, warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Stosownie do art. 116 ust. 9a ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Natomiast przepis art. 116 ust. 9b ustawy o VAT stanowi, iż przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 118 ustawy o VAT przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

Z przytoczonych przepisów wynika, że nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego towarów, jeżeli spełni warunki określone wyżej podanymi przepisami.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT podpisze umowę (umowy) z rolnikiem ryczałtowym (rolnikami ryczałtowymi) na świadczenie przez tych rolników na rzecz Wnioskodawcy wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT. Po podpisaniu tych umów Wnioskodawca wpłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (rolników) przedpłatę (przedpłaty) powiększone o kwotę 6% zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług. Dokonanie w/w płatności, tj. przedpłaty będzie stanowiło moment nabycia przez Wnioskodawcę jednej, niepodzielnej i kompleksowej usługi rolniczej (usług rolniczych) od rolnika ryczałtowego (rolników). W dniu dokonania wypłacenia przedpłaty obejmująca całą kwotę należności, w tym kwotę 6% zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu nabywania wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do ustawy o VAT, Spółka wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający nabycie usług usług rolniczych, w którym to dokumencie Wnioskodawca wykaże dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty przedpłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (rolników). Świadczenie zakupionej usługi lub usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych rozpocznie się w późniejszym terminie od momentu zakupu usługi rolniczej lub usług rolniczych, oraz świadczenie usług rolniczych będzie rozłożone w długim okresie czasu z uwagi na to, że usługi będą długookresowe. Z uzupełnienia do przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie nabywał usługi rolnicze, które są treścią załącznika nr 2 do ustawy o VAT, w którym wskazane zostały usługi, od których świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał, iż w niektórych przypadkach nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego będzie związane z wykonywaniem przez Zainteresowanego czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a niektórych przypadkach nabycie usługi (usług) rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego może być związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca spełni warunek wynikający z przepisu art. 116 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT, tzn. przedpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup usług rolniczych Wnioskodawca poda dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86 ust. 2 pkt 3 w powiązaniu z przepisem art. 116 ust. 6, art. 116 ust. 9b oraz art. 118 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy usług rolniczych kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że nabycie usług rolniczych jest związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, zapłata należności za usługi rolnicze, obejmująca również kwotę zryczałtowanego podatku, nastąpiła na rachunek rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, a także podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Z okoliczności przedstawionych we wniosku jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca wypełnił wszystkie przewidziane w/w przepisami przesłanki, tzn. nabyte usługi rolnicze będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, przedpłata dokonana na rzecz rolnika ryczałtowego obejmuje całą kwotę należności wraz z wymaganą kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu nabywania wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający nabycie usług rolniczych, w którym to dokumencie Wnioskodawca wykaże dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty przedpłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (rolników).

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ podatkowy zgadza się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu. Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty za nabywaną usługę rolniczą.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Odmiennie natomiast rzecz wygląda w przypadku, gdy nabywane usługi rolnicze nie będą służyły Wnioskodawcy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Rozumując a contrario nie spełniona zostanie jedna z przesłanek wynikająca z art. 116 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT – związek nabytej usługi rolniczej z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem, w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą służyły Wnioskodawcy wykonywaniu czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, podatek VAT naliczony nie zwiększa kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty za nabywaną usługę rolniczą, a tym samym rozliczenia go w okresie rozliczeniowym, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, iż tut. Organ podatkowy w niniejszej interpretacji odpowiedział na pytanie nr 1 i 2 przedmiotowego wniosku. W zakresie pytania nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj