Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/443-562/11-2/MM
z 29 lipca 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP2/443-562/11-2/MM
Data
2011.07.29Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
faktura VAT
odliczenie podatku
produkty rolne
przedpłaty
rolnik ryczałtowy
zryczałtowany zwrot podatku


Istota interpretacji
Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).Wniosek ORD-IN 825 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2011r. (data wpływu 05.05.2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywany produkt rolny (produkty rolne) oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego (pyt. nr 1-3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.05.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku po dokonaniu wpłaty zaliczki za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywany produkt rolny (produkty rolne) oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług spółka cywilna „E.” (dalej również jako: „spółka”) podpisze umowę lub umowy z rolnikiem ryczałtowym na dostawę przez rolnika ryczałtowego na rzecz spółki wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na dostawę przez rolnika ryczałtowego na rzecz spółki wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na świadczenie przez rolnika ryczałtowego na rzecz spółki wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na świadczenie przez rolnika ryczałtowego na rzecz spółki wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub podpisze umowy z rolnikami ryczałtowymi na dostawę przez rolników ryczałtowych na rzecz spółki wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na świadczenie przez rolników ryczałtowych na rzecz spółki wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. Nabywany przez spółkę cywilną „E.” od rolnika ryczałtowego produkt rolny objęty załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub nabywane przez spółkę od rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych wybrane produkty rolne objęte załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub nabywana przez spółkę od rolnika ryczałtowego usługa rolnicza objęta załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub nabywane przez spółkę od rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. (do którego lub których spółka będzie stosowała uzyskaną w związku z niniejszym wnioskiem interpretację indywidualną), będzie lub będą wykorzystywane przez spółkę do działalności opodatkowanej. Po podpisaniu umowy lub umowy zgodnie z ustaleniami stron umowy lub stron umów zapisanymi w umowie lub umowach spółka cywilna „E.” wpłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na rachunki bankowe rolników ryczałtowych, w przypadku jednej umowy zaliczkę (przedpłatę) lub zaliczki (przedpłaty) w przypadku podpisania wielu umów, z tytułu nabywania przez spółkę produktu rolnego lub nabywania produktów rolnych lub nabywania świadczenia usługi rolniczej lub nabywania świadczenia usług rolniczych, wynikającą lub wynikające z umowy lub umów, powiększoną o kwotę lub powiększone o kwot zryczałtowanego zwrotu podatku, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 115 ust. 1 u.p.t.u.

Dokonanie ww. płatności, tj. wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat), zgodnie z wolą stron umowy lub stron umów i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy lub zapisami (postanowieniami) umów będzie stanowiło moment nabycia przez spółkę cywilną „E.” produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub będzie stanowiło moment nabycia przez spółkę produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych lub będzie stanowiło moment nabycia przez spółkę jednolitej, niepodzielnej i kompleksowej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub będzie stanowiło moment nabycia przez spółkę jednolitych, niepodzielnych i kompleksowych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych. W dniu dokonania wpłacenia przez spółkę cywilną „E.” zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat), obejmującej całą kwotę należności lub obejmujących całe kwoty należności, w tym kwotę lub kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania przez spółkę wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub z tytułu nabywania przez spółkę wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub z tytułu nabywania przez spółkę świadczenia wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.tu. lub z tytułu nabywania przez spółkę świadczenia wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., a tym samym w dniu nabycia przez spółkę i zgodnie z wolą stron umowy zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy, produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub w dniu nabycia przez spółkę zgodnie z wolą stron umowy lub umów i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy lub umów produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub w dniu nabycia przez spółkę zgodnie z wolą stron umowy i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy świadczenia usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub w dniu nabycia przez spółkę zgodnie z wolą stron umowy lub umów i zgodnie z zapisami (postanowieniami) umowy lub umów świadczenia usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., spółka wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym pisemny dokument potwierdzający lub pisemne dokumenty potwierdzające nabycie produktu rolnego lub nabycie produktów rolnych lub nabycie świadczenia usługi rolniczej lub nabycie świadczenia usług rolniczych, w którym lub w których spółka wykaże dane identyfikujące dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki (przedpłaty) lub zapłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych. Rozpoczęcie dostawy zakupionego produktu rolnego lub rozpoczęcie dostaw zakupionych produktów rolnych lub rozpoczęcie świadczenia zakupionej usługi rolniczej lub rozpoczęcie świadczenia zakupionych usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych, nastąpi w późniejszym terminie od momentu zakupu produktu rolnego lub od momentu zakupu produktów rolnych lub od momentu zakupu usługi rolniczej lub od momentu zakupu usług rolniczych, oraz dostawa produktu rolnego lub dostawa produktów rolnych lub świadczenie zakupionej usługi rolniczej lub świadczenie zakupionych usług rolniczych będzie rozłożone w długim okresie czasu z uwagi, że dostawa produktu rolnego lub dostawy produktów rolnych lub świadczenie usługi rolniczej lub świadczenie usług rolniczych, będą długookresowe. Poniesienie przymusowego obciążenia (wydatku) z tytułu wypłaty rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym kwoty lub kwoty zryczałtowanego zwrotu lub zwrotów podatku z tytułu nabywanego produktu rolnego lub z tytułu nabywanych produktów rolnych lub z tytułu nabywanej usługi rolniczej lub z tytułu nabywanych usług rolniczych do czasu uzyskania przez spółkę cywilną „E. ” zwrotu tego podatku z urzędu skarbowego spowoduje, iż przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia objęte umową lub umowami mogą okazać się nieopłacalne z uwagi na wypłacenie zryczałtowanego zwrotu podatku z własnych środków finansowych spółki. Biorąc powyższe pod uwagę powodem nierozpoczęcia od razu dostawy produktu rolnego lub dostawy produktów rolnych lub świadczenia usługi rolniczej lub świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych będzie to, iż spółka cywilna „E. ” będzie musiała zgromadzić (stopniowo) odpowiednie środki finansowe, których w momencie dokonania i po dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) w wystarczającej wysokości nie będzie posiadała, oraz potrzebą zorganizowania całego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć. Kwota zwrotu podatku uzyskana przez spółkę cywilną „E. ” z urzędu skarbowego może być wykorzystywana przez spółkę między innymi na zakup wszelkich niezbędnych rolniczych środków produkcji oraz może być wykorzystana w całości lub części także, np. na zakup gruntów, które mogą np. zostać udostępnione rolnikowi ryczałtowemu lub udostępnione rolnikom ryczałtowym przy produkcji dla spółki przez rolnika ryczałtowego wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub przy produkcji dla spółki przez rolnika ryczałtowego wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub przy świadczeniu na rzecz spółki przez rolnika ryczałtowego wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub przy świadczeniu na rzecz spółki przez rolnika ryczałtowego wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub przy produkcji dla spółki przez rolników ryczałtowych wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub przy świadczeniu na rzecz spółki przez rolników ryczałtowych wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. W związku z tym, iż wypłacony przez spółkę cywilną „E. ” rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowany zwrot podatku lub wypłacone przez spółkę rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym zryczałtowane kwoty podatku będzie lub będą dla spółki bardzo dużym obciążeniem w stosunku do całej transakcji lub w stosunku do całych transakcji, tj. nabywania dostawy wybranego produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub nabywania dostawy wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub nabywania świadczenia wybranej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub nabywania świadczenia wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., spółka ujmie kwotę wypłaconej zaliczki (przedpłaty) obejmującą zryczałtowany zwrot podatku, stanowiący podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u. lub kwoty wypłaconych zaliczek (przedpłat) obejmujące zryczałtowane zwroty podatku, stanowiące podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u., w ewidencji VAT lub w ewidencjach VAT oraz wykaże w deklaracji lub deklaracjach VAT-7 za miesiąc, w którym dokona wypłaty zaliczki (przedpłaty) lub za miesiące, w których dokona wypłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na rachunki bankowe rolników ryczałtowych. W związku z powyższym z uwagi, że zryczałtowany zwrot podatku lub zryczałtowane zwroty podatku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zwiększy lub zwiększą u spółki cywilnej „E. ” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u. za okres rozliczeniowy, w którym zostanie dokonana przez spółkę wpłata zaliczki (przedpłaty) lub w których zostaną dokonane przez spółkę wpłaty zaliczek (przedpłat), będzie mogła wystawić do urzędu skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (w tym przyspieszony) na rachunek bankowy spółki. W przypadku, gdy spółka cywilna „E. ” wystąpi do urzędu skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług, aby przyspieszyć ten zwrot przekaże do urzędu skarbowego w załączeniu do wniosku o zwrot, kserokopię umowy lub kserokopie umów zawartych z rolnikiem ryczałtowym lub rolnikami ryczałtowymi, kserokopię dokumentu płatności lub kserokopie dokumentów płatności, tj. wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat), kserokopię dokumentu lub kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie produktu rolnego lub nabycie produktów rolnych lub nabycie usługi rolniczej lub nabycie usług rolniczych, oraz udostępni do wglądu przy składaniu w urzędzie skarbowym ww. kserokopii dokumentów oryginały tych dokumentów, czyli organ podatkowy będzie posiadał wiedzę oraz wszystkie dokumenty, aby dokonać zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy spółki. Po dostawie zakupionego produktu rolnego objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub całkowitej dostawie zakupionych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub całkowitym wykonaniu zakupionej usługi rolniczej objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub całkowitym wykonaniu zakupionych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. odnośnie, której lub których wcześnie spółka cywilna „E. ” wpłaci zaliczkę (przedpłatę) lub wpłaci zaliczki (przedpłaty) spółka wystawi rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym fakturę VAT RR lub faktury VAT RR, zawierającą lub zawierające dane wskazane w art. 116 ust. 2-4 u.p.t.u. Następnie wystawioną fakturę VAT RR lub faktury VAT RR spółka cywilna „E. ” przekaże rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E. ” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym spółka dokona wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunki bankowe rolników ryczałtowych...
  2. Czy w przypadku wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywany wybrany produkt rolny objęty załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub za wybrane produkty rolne objęte załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywaną wybraną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania z urzędu skarbowego „ryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług wystąpi u spółki cywilnej „E. ”, jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu (w momencie dokonania) wpłaty na rachunek bankowy rolnik ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po dostawie produktu rolnego lub po całkowitej dostawie produktów rolnych lub po całkowitym wykonaniu usługi rolniczej lub po całkowitym wykonaniu usług rolniczych i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR...
  3. Czy w przypadku wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunki bankowe rolników ryczałtowych za nabywane wybrane produkty rolne objęte załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub za nabywane wybrane usługi rolnicze objęte załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolników ryczałtowych, prawo do odzyskania z urzędu skarbowego zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług wystąpi u spółki cywilnej „E. ”, jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu (w momencie dokonania) wpłat na rachunki bankowe rolników ryczałtowych zaliczek (przedpłat) za nabywane produkty rolne lub za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po całkowitej dostawie produktów rolnych lub po całkowitym wykonaniu usług rolniczych i wystawieniu faktur VAT RR...

Spółka cywilna „E. ” swoje własne stanowisko w sprawie pragnie oprzeć na niżej zacytowanej wykładni art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonanej przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowanej w „Leksykonie VAT” autorstwa tego Sędziego, cyt.:

„Od grudnia 2008 r. istotnej zmiany dokonano w art. 116 ustawy poprzez dodanie w jego ramach ustępu 9b, stanowiącego, że: Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 ust. 1. W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zmiana ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007r. (sygn. akt SK 36/06). W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR uprawnień przewidzianych w tym przepisie, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP. Stwierdzenie przez Trybunał niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. spowodowało potrzebę nowelizacji normy tożsamej zamieszczonej w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

Sejm zatem, z inicjatywy Senatu, ustawą z dnia 30 maja 2008 r., zmienił z dniem 5 sierpnia 2008r. treść art. 116 ust. 6 pkt 3 (Dz. U. Nr 130, poz. 826) nadając mu nowe brzmienie, zgodnie z którym zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, m.in. pod warunkiem, że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zmiana ta została jednak uznana za niewystarczającą co spowodowało w ramach nowelizacji z dnia 7 listopada 2008r. - dodanie w art. 116 ustępu 9b.

Celem tego unormowania jest jednoznaczne umożliwienie podatnikowi nabywającemu produkty rolne od podatników ryczałtowych odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty (zaliczki) za nabywane produkty rolne, a nie dopiero po ich nabyciu.

Z regulacji tej wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty zaliczki rolnikowi ryczałtowemu.

W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych powinien wystawić i wydać rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.”

Biorąc pod uwagę powyższą bardzo wnikliwą wykładnię art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonaną przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 116 ust. 6, ust. 9 pkt 1, ust. 9b u.p.t.u. zdaniem spółki cywilnej „E. ” dokonując wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na rachunki bankowe rolników ryczałtowych za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku z urzędu skarbowego wystąpi u spółki już po dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rzecz rolnika ryczałtowego lub na rzecz rolników ryczałtowych za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po otrzymaniu nabytego wcześniej produktu rolnego lub po otrzymaniu nabytych wcześniej produktów rolnych lub po wykonaniu nabytej wcześniej usługi rolniczej lub po wykonaniu nabytych wcześniej usług rolniczych i wystawieniu faktur VAT RR lub faktur VAT RR. Zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E. ” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu lub zaliczek (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym.

Inna wykładnia ww. przepisów, np. prowadząca do poglądu, że w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na rachunki bankowe rolników ryczałtowych za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze daje prawo do odzyskania z urzędu skarbowego zryczałtowanego zwrotu podatku przez zarejestrowanego czynnego podatnika od towarów i usług nabywającego produkt rolny lub nabywającego produkty rolne lub nabywającego usługę rolniczą lub nabywającego usługi rolnicze, dopiero w momencie dostarczenia nabytego wcześniej produktu rolnego lub nabytych wcześniej produktów rolnych lub nabytej wcześniej usługi rolniczej lub nabytych wcześniej usług rolniczych oraz wystawienia faktury VAT RR lub wystawienia faktur VAT RR, prowadziłby do tego, że przepis ust. 9b art. 116 u.p.t.u. byłby przepisem zbędnym, a to prowadziłoby do wniosku, iż ustawodawca jest nieracjonalny - jest to sytuacja niedopuszczalna.

Kończąc spółka cywilna „E. ” pragnie uprzejmie zwrócić uwagę, iż w analogicznie opisanym zdarzeniu przyszłym dotyczącym usług rolniczych Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał Wnioskodawcy interpretację indywidualną Nr IPPP2/443-747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011 r., w której uznał stanowisko spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za prawidłowe, w zakresie prawa do zryczałtowanego zwrotu podatku zwiększającego kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu i prawa do odzyskania zryczałtowanego zwrotu przez spółkę jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego zapłaty zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR w sytuacji, gdy nabywane usługi rolnicze będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Odnośnie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego usług rolniczych należy odwołać się do przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowanych w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak również do przepisów art. 116 ust. 6-9 tej ustawy, określających warunki które należy spełnić, aby zryczałtowany zwrot podatku zwiększał kwotę podatku naliczonego u nabywcy usług rolniczych.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

W myśl art. 115 ust. 2 ustawy o VAT (obowiązującego od dnia 01.01.2011r.) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Stosownie do art. 146a pkt 3 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., (…) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
  2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W myśl art. 116 ust. 7 ustawy o VAT, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

W myśl art. 116 ust. 8 ustawy o VAT, warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

  1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
  2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Stosownie do art. 116 ust. 9a ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Natomiast przepis art. 116 ust. 9b ustawy o VAT stanowi, iż przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 118 ustawy o VAT przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

Z przytoczonych przepisów wynika, że nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego towarów, jeżeli spełni warunki określone wyżej podanymi przepisami.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT podpisze umowę (umowy) z rolnikiem ryczałtowym (rolnikami ryczałtowymi) na świadczenie przez tych rolników na rzecz Wnioskodawcy wybranych usług rolniczych (usługi rolniczej) objętych załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT lub na dostawę przez rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) wybranych produktów rolnych (produktu rolnego) objętych załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT. Nabywane przez Wnioskodawcę usługi rolnicze (usługa rolnicza) lub produkty rolne (produkt rolny) będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Po podpisaniu umowy lub umowy zgodnie z ustaleniami stron umowy lub stron umów zapisanymi w umowie lub umowach spółka cywilna „E. ” wpłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na rachunki bankowe rolników ryczałtowych, w przypadku jednej umowy zaliczkę (przedpłatę) lub zaliczki (przedpłaty) w przypadku podpisania wielu umów, z tytułu nabywania przez spółkę produktu rolnego lub nabywania produktów rolnych lub nabywania świadczenia usługi rolniczej lub nabywania świadczenia usług rolniczych, wynikającą lub wynikające z umowy lub umów, powiększoną o kwotę lub powiększone o kwot zryczałtowanego zwrotu podatku, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 115 ust. 1 ustawy o VAT.

Dokonanie wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) będzie stanowiło moment nabycia przez Wnioskodawcę produktu rolnego (produktów rolnych) objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego lub będzie stanowiło moment nabycia przez Wnioskodawcę jednolitej, niepodzielnej i kompleksowej usługi rolniczej (usług rolniczych) objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego. W dniu dokonania wpłacenia przez Wnioskodawcę zaliczki (przedpłaty) lub zaliczek (przedpłat), obejmującej całą kwotę należności lub obejmujących całe kwoty należności, w tym kwotę lub kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania przez Spółkę wybranego produktu rolnego (produktów rolnych) objętego załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub z tytułu nabywania przez Spółkę świadczenia wybranej usługi rolniczej (usług rolniczych) objętej załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u., a tym samym w dniu nabycia przez Spółkę w/w produktów rolnych lub usług rolniczych, Spółka wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu lub rolnikom ryczałtowym pisemny dokument potwierdzający lub pisemne dokumenty potwierdzające nabycie produktu rolnego lub nabycie produktów rolnych lub nabycie świadczenia usługi rolniczej lub nabycie świadczenia usług rolniczych, w którym lub w których Spółka wykaże dane identyfikujące dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki (przedpłaty) lub zapłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych. Rozpoczęcie dostawy zakupionego produktu rolnego lub rozpoczęcie dostaw zakupionych produktów rolnych lub rozpoczęcie świadczenia zakupionej usługi rolniczej lub rozpoczęcie świadczenia zakupionych usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego lub rolników ryczałtowych, nastąpi w późniejszym terminie od momentu zakupu produktu rolnego lub od momentu zakupu produktów rolnych lub od momentu zakupu usługi rolniczej lub od momentu zakupu usług rolniczych, oraz dostawa produktu rolnego lub dostawa produktów rolnych lub świadczenie zakupionej usługi rolniczej lub świadczenie zakupionych usług rolniczych będzie rozłożone w długim okresie czasu z uwagi, że dostawa produktu rolnego lub dostawy produktów rolnych lub świadczenie usługi rolniczej lub świadczenie usług rolniczych, będą długookresowe.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie trzech zadanych pytań jest prawidłowe. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca spełni warunek wynikający z przepisu art. 116 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT, tzn. przedpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup usług rolniczych (usługi rolniczej) lub zakup wybranych produktów rolnych (produktu rolnego), o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy o VAT Wnioskodawca poda dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86 ust. 2 pkt 3 w powiązaniu z przepisem art. 116 ust. 6, art. 116 ust. 9b oraz art. 118 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy usług rolniczych (produktów rolnych) kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że nabycie usług rolniczych (produktów rolnych) jest związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, zapłata należności za usługi rolnicze (produkty rolne), obejmująca również kwotę zryczałtowanego podatku, nastąpiła na rachunek rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, a także podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych (usług rolniczych) wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych (usług rolniczych), w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Z okoliczności przedstawionych we wniosku jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca wypełni wszystkie przewidziane w/w przepisami przesłanki, tzn. nabyte usługi rolnicze (usługa rolnicza) lub nabyte produkty rolne (produkt rolny) będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, przedpłata (przedpłaty) dokonana na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) obejmuje całą kwotę należności wraz z wymaganą kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu nabywania wybranych usług rolniczych (usługi rolniczej) lub wybranych produktów rolnych (produktu rolnego) objętych załącznikiem Nr 2 do ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu pisemny dokument potwierdzający nabycie usług rolniczych (usługi rolniczej) lub potwierdzający nabycie wybranych produktów rolnych (produktu rolnego), w którym to dokumencie Wnioskodawca wykaże dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty przedpłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (rolników).

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ podatkowy zgadza się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie trzech zadanych pytań (1-3) należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, iż tut. Organ podatkowy w niniejszej interpretacji odpowiedział na pytanie nr 1, 2 oraz 3 przedmiotowego wniosku. W zakresie pytania nr 4 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj