Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 845 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2009.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-208/09-4/MO
     ∟możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.

2009.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-269/09-4/KS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży w/w zabudowanej nieruchomości otrzymanej w drodze spadku będę zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu?

2009.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-172/09-2/AM
     ∟Czy faktury zaliczkowe powinny być dochodem w momencie otrzymania zaliczki czy w momencie przeniesienia własności mieszkania aktem notarialnym?

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-265/09-2/IF
     ∟Czy mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny i prawny sprzedaż nieruchomości, która miała miejsce 8 sierpnia 2007 r. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego na dzień nabycia przedmiotowej nieruchomości?

2009.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-67/09-2/MZ
     ∟Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania od siostry w formie umowy darowizny mieszkania będzie zwolniona z podatku od darowizny, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-69/09-2/MZ
     ∟Wnioskodawczyni chce się dowiedzieć, kiedy może sprzedać ww. mieszkanie nie tracąc ulgi od darowizny?

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-95/09-4/JB
     ∟możliwość odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej

2009.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-104/09-2/JB
     ∟Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. ?

2009.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-189/09/AP
     ∟Kiedy w obowiązującym stanie prawnym powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w jednostce prowadzącej działalność w zakresie budowy mieszkań na sprzedaż? W dacie protokołu przekazania (wydania) lokalu, czy w dacie podpisania aktu notarialnego?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-78/09-4/EC
     ∟Czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej nieruchomości jako 1/2 kwoty 411 000,00 zł powiększonej o hipotekę, kwotę 801 000,00 zł i podatek od spadków i darowizn czy też wartością początkową będzie wartość z wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę, która określa aktualną wartość nieruchomości? Czy w związku z brakiem podziału na budynek i grunt w momencie zakupu i nabycia opisanej nieruchomości dla celów amortyzacji prawidłowy jest procentowy udział budynku w stosunku do całości wartości nieruchomości jaki znajduje się w wycenie biegłego rzeczoznawcy i w takiej proporcji dodać podatek od spadków i darowizn? Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% w związku z używaniem ich przed dniem zakupu i nabycia przez okres dłuższy niż 60 miesięcy.

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-178/09-2/KS
     ∟Rozliczając się z urzędem skarbowym ze złożonego w dniu 16.11.2007 r. oświadczenia przedstawię do rozliczenia kwotę spłaconego w dniu 29.11.2007 roku kredytu wraz z zapłaconymi odsetkami. Czy postąpię prawidłowo?

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-67/09-4/JS
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-108/09-2/JS
     ∟Czy sprzedaż mieszkania będzie zwolniona w całości z podatku dochodowego od osób fizycznych z racji spełnienia przez Wnioskodawcę warunku zameldowania w mieszkaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą zbycia mieszkania?

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-44/09-5/MG
     ∟Czy wydatki poniesione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym dotychczas poniesione) mogą być uznane za „przeznaczone na budowę własnego budynku mieszkalnego”, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego?

2009.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-152/09/AD
     ∟Ulga odsetkowa.

2009.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-123/09/DP
     ∟1. Czy słusznie zapłacono zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 10% podstawy opodatkowania, jeśli tak, czy kwota podstawy opodatkowania ustalona była we właściwej wysokości?2. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy kwota 20.000 zł, którą otrzymała Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży gruntu nie odbiega od wartości rynkowej?3. Czy faktury dotyczące wydatków na cele mieszkaniowe zgromadzone w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży działki uwzględnione zostaną przy ustalaniu podstawy opodatkowania?

2009.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-71/09-2/ES
     ∟ustalenie wartości odzyskanego środka trwałego

2009.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-246/09/LŻ
     ∟Prawidłowe rozpoznania momentu wystawienia faktury

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-49/09-2/AF
     ∟Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży mieszkania i kupnie drugiego mieszkania?

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-69/09-5/JB
     ∟Gdyby teraz mąż Wnioskodawczyni aktem notarialnym przekazał jej prawo własności do działki i domu, to czy wówczas wydatki udokumentowane powyższymi fakturami uznane byłyby jako rozliczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania?

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-54/09-2/MG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię i współmałżonka w wysokości 60.000 zł w całości został wydatkowany na zakup innego lokalu mieszkalnego na terenie RP nie później niż w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży, a w związku z tym, czy istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego w formie 10% ryczałtu od przychodu osiągniętego ze sprzedaży mieszkania w K. przez Wnioskodawczynię i jej męża?

2009.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-40/09-2/MZ
     ∟Możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

2009.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-39/09-4/JS
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania korzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ? Czy w przypadku złożenia korekt do zeznań podatkowych, w których Wnioskodawczyni zrezygnuje z ulgi odsetkowej będzie mogła skorzystać z pomniejszenia przychodu ze sprzedaży o spłacony kredyt i odsetki? Czy w tym konkretnym przypadku Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia odsetek od kredytu od dochodu w latach następnych?

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-34/09-2/JS
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-160/09-4/MG
     ∟Czy Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży udziałów w nieruchomości rolnej rodzinie i przyjacielowi po cenie zakupu, nie osiągając w ten sposób dochodu? Czy Wnioskodawca zapłaci podatek VAT od ww. transakcji?

2009.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-34/09-5/MR
     ∟Czy Gmina sprzedając nieruchomość w drodze przetargu, który odbył się dnia 4 grudnia 2008 r. na kwotę 1.120.000 zł, otrzymując na poczet zakupu nieruchomości kwotę 300.000 zł w 2008 r., może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a do pozostałej kwoty w wysokości 820.000 zł, która zostanie wpłacona przed sporządzeniem aktu notarialnego w 2009 r., może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2009.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-202/08/09-S/AW
     ∟Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu „zawarcia przedmiotowej umowy” sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1638/08-9/MG
     ∟opodatkowanie przychodu osiągniętego ze zbycia imiennych akcji w polskiej spółce akcyjnej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-43/09-2/WM
     ∟1) Od jakiej kwoty Zainteresowany powinien zapłacić podatek, czy też jest z niego zwolniony?2) Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu?3) Czy małżonkom zostanie uwzględniona spłata kredytu hipotecznego?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-66/09/MS
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód i moment wystawienia faktury ze sprzedaży nieruchomości?

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj