Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 845 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-758/08/MK
     ∟Czy w momencie sprzedaży Spółdzielnia powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od wartości sprzedaży czy tylko od różnicy między wartością sprzedaży a poniesionymi kosztami?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-53/09-2/DS
     ∟W trakcie prowadzenia procesu podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki, który rozpoczął się uchwałą o podwyższeniu kapitału z 07.01.2008 r., a zakończony został wpisem do KRS w dniu 13.10.2008 r., podjęte zostały dwie uchwały, tj. wskazana powyżej oraz z dnia 03.07.2008 r. stanowiąca uzupełnienie całego procesu podwyższenia kapitału. Uchwały te zgodnie z ich treścią oraz umowami przeniesienia własności stanowiły według Spółki podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od lutego 2008 r. Czy świetle powyższego stanu faktycznego oraz art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka zastosowała prawidłowo moment rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaku towarowego, uznając za ten moment miesiąc luty 2008?

2009.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1622/08-4/MG
     ∟Czy i jakie ulgi podatkowe z tytułu tej transakcji przysługują Wnioskodawczyni? Czy i jaki wpływ na decyzję podatkową ma przewlekłe postępowanie sądowe o dział spadku? Dlaczego skoro #189; sprzedanej nieruchomości została przyznana Wnioskodawczyni za długi spadkowe, w momencie sprzedaży całej działki Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek od tej części przysporzenia?

2009.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-13/09-2/MG
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę pozostaje poza opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód ze zbycia nieruchomości nabytej w spadku ponad 5 lat temu?

2009.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-82/09-2/MT
     ∟Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wybudowanego i objętego w posiadanie samoistne przed dniem 31.12.2006 r. podlega zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu na zasadach obowiązujących przed tą datą (czyli 10 % podatkiem ryczałtowym), czy też z uwagi na to, że akt notarialny został podpisany w 2007 r., przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po znowelizowaniu cytowaną wyżej ustawą?

2009.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-154/09-2/PR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości

2009.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-309/08-2/AS
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza podatkowo sprzedaż lokali dokonując tego w miesiącu, w którym następuje podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu - umowy sprzedaży?

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1608/08-4/AK
     ∟Czy Wnioskodawca w myśl ustawy z dnia 29.08.2005 r. może uzyskać zwrot różnicy podatku VAT, za materiały budowlane zakupione w okresie od ustanowionego testamentu do chwili otrzymania darowizny, potwierdzonej aktem notarialnym?

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1437/08-4/ES
     ∟powstanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości przez dewelopera

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1664/08-4/MS
     ∟CIT w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1663/08-2/MS
     ∟CIT w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowe

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1662/08-2/MS
     ∟CIT w zakresie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki osobowej oraz kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy spółka osobowa dokona ich sprzedaży

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1658/08-4/MS
     ∟CIT w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1657/08-4/MS
     ∟CIT w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1655/08-2/MS
     ∟CIT w zakresie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki osobowej oraz kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy spółka osobowa dokona ich sprzedaży

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1654/08-4/MS
     ∟czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to czy w wysokości wartości wkładów spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1652/08-2/MS
     ∟CIT w zakresie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki osobowej oraz kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy spółka osobowa dokona ich sprzedaży

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1649/08-2/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1648/08-4/MS
     ∟czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to czy w wysokości wartości wkładów spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1644/08-4/MS
     ∟Wnioskodawca jako komplementariusz spółki komandytowej rozpozna w momencie zbycia ogółu praw i obowiązków przychód oraz koszt jego uzyskania, które zgodnie z art. 5 ustawy podlegają łączeniu z innymi, podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych, dochodami podatnika. W ten sposób obliczony dochód podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stawką 19%. Zaliczka miesięczna, obliczona zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy, tj. obejmująca również dochód podatnika z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce komandytowej, uiszczona winna być w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym, w którym dokonano przedmiotowej sprzedaży.

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1643/08-2/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1642/08-4/MS
     ∟czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to czy w wysokości wartości wkładów spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1640/08-2/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1639/08-4/MS
     ∟czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów?czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to czy w wysokości wartości wkładów spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1619b/08-2/KK
     ∟Jeżeli spółka osobowa zdecyduje się na sprzedaż Nieruchomości, czy uzyskany przychód,w części przypadającej na Spółkę, może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu (przypadający proporcjonalnie na Spółkę), w wysokości rynkowej wartości Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu do spółki osobowej, uwzględnionej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez spółkę osobową przed sprzedażą? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1618b/08-2/KK
     ∟Jeżeli spółka osobowa zdecyduje się na sprzedaż Nieruchomości, czy uzyskany przychód, w części przypadającej na Spółkę, może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu (przypadający proporcjonalnie na Spółkę), w wysokości rynkowej wartości Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu do spółki osobowej, uwzględnionej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez spółkę osobową przed sprzedażą?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-800/08-5/KS
     ∟Czy Spółka może zaliczyć wydatki wymienione wcześniej w koszty będące kosztami uzyskania przychodu?

2009.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1115/08/JJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych na pomieszczenia garażowe oraz na lokal mieszkalny?

2009.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-428/08-4/AF
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma płacić podatek, jeżeli tak to w jakiej wysokości, na jakie konto i w jakim terminie?

2009.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1354/08-2/AM
     ∟Wydatki poniesione w związku z zakupem nieruchomości tj. koszty zawarcia aktu notarialnego, opłaty sądowej, prowizji bankowej i koszty operatu szacunkowego należy zakwalifikować do kosztów nabycia tej nieruchomości. Będą one zatem powiększały wartość początkową przedmiotowego gruntu. Natomiast odsetki zapłacone (skapitalizowane) po dniu przekazania środka trwałego (gruntu) do użytkowania będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dniu ich zapłaty.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj