Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zysk zatrzymany

 

zysk zatrzymany 97 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-351/16/MM
     ∟w zakresie: opodatkowania zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-949/15/MM
     ∟w zakresie: czy na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek płatnika w związku z planowanym jego przekształceniem w spółkę komandytową lub spółkę jawną

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1005/15-2/EŻ
     ∟1. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie podlegała wartość ewentualnych zysków niepodzielonych wypracowanych przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy? 2. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie będzie podlegała wartość inna niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-814/15-4/EŻ
     ∟1. Czy Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 4 -4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o CIT) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków spółki przekształcanej zrealizowanych w trakcie 2015 r., a nie podzielonych przed dniem dokonania przekształcenia? 2. Czy wypłata przez przekształconą spółkę osobową niepodzielonego przed przekształceniem zysku przekształcanej spółki X sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 3. Czy, przy założeniu iż zysk zgromadzony przez X sp. z o.o. w pozycji zysk netto zostanie w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, możliwe będzie zaliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego przez przekształconą spółkę komandytową do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach tej spółki komandytowej?

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-477/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-821/15-2/EŻ
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową będzie powodować powstanie jakiegokolwiek przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy? 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową będzie powodować powstanie jakiegokolwiek przychodu podatkowego po stronie wspólników Wnioskodawcy, a w konsekwencji skutkować obowiązkiem poboru podatku przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego?

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-811/15-2/EŻ
     ∟Czy w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków (zarówno zysków z lat ubiegłych, jak i zysku bieżącego), Spółka jako płatnik CIT, będzie zobowiązana pobrać podatek od przychodu Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-285/15-4/AM
     ∟1. W jakiej kwocie Wnioskodawca powinien określić swój dochód dla celów CFC w związku z ze zbyciem akcji PolCo przez Cypco w drodze sprzedaży akcji ? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015)? 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2016 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez CypCo w danym roku (np. 2015 r.)?

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-158/15-4/AM
     ∟W jakiej kwocie Wnioskodawca powinien określić swój dochód dla celów A. w związku ze zbyciem udziałów w PolCo przez Cypco w drodze sprzedaży udziałów albo dobrowolnego umorzenia udziałów? Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów A. za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015)? Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów A. za dany rok (np. 2015) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2016 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez CypCo w danym roku (np. 2015 r.)?

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-469/15-2/EŻ
     ∟Opodatkowanie dochodu z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-468/15-2/EŻ
     ∟Opodatkowanie dochodu z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-458/15-2/EŻ
     ∟Opodatkowanie dochodu z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-193/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia z tytułu automatycznego umorzenia udziałów.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-295/15-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-295/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-294/15-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-294/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-293/15-3/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-293/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-292/15-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-292/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-291/15-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-291/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-290/15-23MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-290/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-17/15/AP
     ∟W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytania nr 2, 3 i 4 oraz w sytuacji gdy Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa jaką otrzymałby Wnioskodawca od Spółki cypryjskiej zostałaby powiększona o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych, to czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych)?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-16/15/AP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) kwotę Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-15/15/AP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwotę Dywidendy rocznej za ten rok obrotowy (podatkowy) jaka zostanie mu wypłacona po zakończeniu tego roku obrotowego Spółki Cypryjskiej, a przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-14/15/AP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 Ustawy o CIT?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-13/15/AP
     ∟W zakresie ustalenia czy Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty w danym roku podatkowym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca?

1 2 3 4

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj