Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot nadpłaty

 

zwrot nadpłaty 116 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.109.2018.1.AT
     ∟w zakresie momentu dokonania korekty przychodów podatkowych w związku ze zwrotem użytkownikom lokali mieszkalnych ewentualnych nadpłat za media na koniec okresu rozliczeniowego.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4521-16/14-9/SM
     ∟w zakresie pyt. nr 5 w części dotyczącej momentu, od którego należy naliczać odsetki od nieterminowego zwrotu akcyzy, o którym mowa w pytaniu 3

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-864/16-2/AG
     ∟Dodatkowy przychód wynikający z otrzymania zwrotu równowartości Nadpłaty nie powinien dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostać rozpoznany w dacie jego otrzymania, lecz w dacie sprzedaży udziałów.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.751.2016.2.KP
     ∟możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-179/16/LG
     ∟Opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-229/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy zwrot użytkownikom lokali mieszkalnych ewentualnych nadpłat za media na koniec okresu rozliczeniowego, należy rozpatrywać w kontekście dokonania korekty (zmniejszenia) uzyskanych uprzednio przychodów za okres, w którym były wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-781/15-3/AŻ
     ∟Prawo do obniżenia w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-537/15/MN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-238/15-5/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z lokalu użytkowego.

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-238/15-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawidłowości wykazania w zeznaniu CIT-8 braku dochodu do opodatkowania po uwzględnieniu skorygowanych w trakcie roku przychodów i kosztów danego roku.

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-616/15-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu nienależnego podatku od towarów i usług.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-712/14-4/SJ
     ∟Czy na postawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot podatku, który w wyniku dokonania korekty niesłusznie zadeklarowanego i zapłaconego podatku VAT naliczonego od sprzedaży będzie neutralny dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-973/14-5/MK
     ∟5) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1), tj. uznania, że po stronie Uczestników oraz Dyrektora powstają przychody (dochody) kwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT), a w konsekwencji stwierdzeniu, że dotychczasowe podejście Spółki w zakresie traktowania dla celów PIT wypłacanych Bonusów na podstawie Pierwszego Programu oraz Premii na podstawie Drugiego Programu było nieprawidłowe, to czy Spółka jest zobowiązana do złożenia korekt deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 oraz skorygowania rozliczeń podatkowych związanych z wypłaconymi w przeszłości Bonusami oraz Premiami? 6) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 5), to jest uznania, że Spółka powinna dokonać korekt deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11 oraz rozliczeń podatkowych związanych z Bonusami oraz Premiami, to czy Spółka jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty? 7) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 6), to jest uznaniu, że Spółka nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, to czy z takimi wnioskami mogą wystąpić Uczestnicy oraz Dyrektor?

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1050/14-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-134/13/14-7/S/SM
     ∟uregulowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej paliwa z zapłaconą akcyzą

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-636/14-2/AD
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-635/14-2/MR
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie uznania, że w przypadku złożenia korekty deklaracji „in minus zwrot VAT” powstanie zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług, natomiast korekta ta nie wpłynie na kwotę, ani na moment wnioskowanego zaliczenia na poczet innego podatku.

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-189/14-2/ES
     ∟wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odzyskania nienależnego podatku od towarów i usług.

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-591/13-2/PR
     ∟Czy otrzymany zwrot podatku powstały w wyniku dokonania korekty zadeklarowanego VAT należnego (zmiana stawki VAT ze stawki podstawowej na obniżoną) jest neutralny dla Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-262/10-8/14/S/GJ
     ∟CIT - Ordynacja podatkowa

2013.12.19 - Minister Finansów - PT8/033/291/940/PSG/13/RD132295
     ∟obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu towarów

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-202/13-5/MC
     ∟Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych?

2013.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-581/13/PP
     ∟Czy dochód z tego tytułu winien być rozliczony w podatku CIT za rok 2013 w którym wystąpił, czy w poszczególnych latach, czyli 2008 – 2011 r.? Jeżeli w poszczególnych latach, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę podatku CIT za te lata?

2013.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-19/12-6/13-S/KJ
     ∟1. Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała w pełni podatku naliczonego od towarów i usług i kwoty nieodliczonego podatku naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku od towarów i usług jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze?2. W sytuacji, gdy odpowiedz na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Spółka powinna rozpoznać kwoty zwróconego podatku od towarów i usług jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywisteg...

2013.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-348/13-2/MM
     ∟uprawnienie do wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku VAT i sporządzania korekt deklaracji VAT przez spółkę komandytowo-akcyjną, do której swoje przedsiębiorstwo wniosła osoba fizyczna

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-347/13-2/KOM
     ∟uprawnienie do wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku VAT i sporządzania korekt deklaracji VAT przez spółkę komandytowo-akcyjną, do której swoje przedsiębiorstwo wniosła osoba fizyczna,

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-82/13/BJ
     ∟Czy nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów rozliczone z mieszkańcami poprzez obniżenie bieżących zaliczek, stanowią dla właścicieli lokali podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a wspólnota jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C?

2013.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1004/12-2/AWa
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym pobrana kwota podatku VAT w wysokości 154.000,00 zł, przy sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji numerem działki 205/3 położonej w (…) była kwotą podatku nadpłaconego, a Województwu (…) przysługuje prawo zwrotu nadpłaconej kwoty, tj. podatku VAT.

1 2 3 4

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj