Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmiana przeznaczenia

 

zmiana przeznaczenia 1114 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.446.2019.2.IP
     ∟Prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów towarów i/lub usług dokonywanych w związku z realizacją projektu (…) z uwagi na zmianę przeznaczenia infrastruktury edukacyjno-badawczej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.380.2019.2.EB
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.355.2019.2.HW
     ∟Ustalenie, czy w związku ze zmianą przeznaczenia świetlic w roku 2015, Gmina ma prawo do odliczenia w kolejnych latach okresu korekty wieloletniej rocznie 1/10 kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z Inwestycją, a w konsekwencji 8/10 ww. kwoty oraz prawa do odliczenia części kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z Inwestycją.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1473/14-2/19-S/AJ
     ∟Wskazana w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego usługa przesyłu energii cieplnej, świadczona przez Gminę na rzecz Spółki z wykorzystaniem majątku Inwestycji, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. Gmina będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję, z uwzględnieniem zasad tzw. korekty wieloletniej, wynikających z art. 91 ust. 1-7 ustawy o VAT, tj. z pominięciem tej części VAT naliczonego, która przypada na okres, w którym Inwestycja nie była/nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nieodpłatne przekazanie przez Gminę majątku Inwestycji do użytkowania Spółki nie stanowiło/nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.297.2019.4.KK
     ∟Brak uznania darowizny na rzecz męża nieruchomości, budowli stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie żony za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.534.2019.1.MN
     ∟Braku obowiązku korekty podatku z tytułu nabycia środków trwałych, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wyborem zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 tej ustawy po upływie 5 lat licząc roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-903/15/19-S/AW
     ∟1) Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki 2) Opodatkowanie usług przesyłu wody i ścieków świadczonych na rzecz Spółki 3) Prawo do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-934/15-2/19-S/IK
     ∟Gminie będzie przysługiwało prawo do częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabytej usługi wybudowania wodociągu poprzez dokonanie wieloletniej korekty podatku naliczonego oraz prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od nabytej usługi wybudowania otworu studziennego w 2014 r.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.258.2019.2.KP
     ∟korekty podatku z tytułu kosztów zakupu lokalu mieszkalnego z uwagi na zmianę przeznaczenia tego lokalu oraz korekty podatku z tytułu kosztów zakupu miejsca garażowego z uwagi na zmianę przeznaczenia tego miejsca postojowego

2019.09.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.54.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dokonaną modernizacją budynku pałacu i tym samym zmianą jego charakteru z mieszkalnego na niemieszkalny, Spółka prawidłowo ustaliła nową stawkę amortyzacji dla budynku na poziomie nie wyższym niż 33,33%

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.392.2019.2.MM
     ∟Podatnik zobowiązany jest do korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z zakupem lokalu przeznaczonego do działalności opodatkowanej w przypadku przeznaczenia tego lokalu do działalności zwolnionej od podatku i każdej kolejnej zmiany przeznaczenia tego lokalu.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.363.2019.2.ŻR
     ∟prawo do dokonania korekty podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie PSZOK, prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PSZOK

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-578/14/19-S/MN
     ∟1) opodatkowanie usługi przesyłu wody 2) prawo do odliczenia w drodze korekty

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.194.2019.2.MN
     ∟Obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług oraz brak możliwości zastosowania indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji przy dokonywaniu ww. korekty.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.191.2019.3.MJ
     ∟brak obowiązku dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego w przypadku podjęcia decyzji przez władze Uniwersytetu o częściowej zmianie wykorzystania budynków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-104/15-6/19-S/AW
     ∟Opodatkowanie usług przesyłu świadczonych przez Gminę na rzecz Spółdzielni Odliczenie podatku w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-377/14/19-S/MN
     ∟1. Czy dzierżawa Infrastruktury pomiędzy Gminą a Zakładem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej? 2. Czy w związku z wydzierżawieniem Infrastruktury Gmina będzie uprawniona do korekty podatku naliczonego na zasadach, o których mowa w ad. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.210.2019.2.KB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z rejestracją Wnioskodawcy jako podatnik VAT czynny.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.147.2019.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz korekta podatku naliczonego.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.195.2019.1.KOM
     ∟prawo do odliczenia podatku z tytułu kosztów budowy budynków oraz korekta podatku z uwagi na zmianę ich przeznaczenia

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1696/14-1/19-S/AJ
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty w związku ze zmianą przeznaczenia powstałej w ramach realizacji projektu infrastruktury.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.165.2019.1.KOM
     ∟sposób opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego przekazania do używania z działalności męża do działalności żony dwóch nieruchomości zabudowanych, korekta podatku naliczonego z tytułu odpłatnego przekazania do używania do działalności gospodarczej żony ww. nieruchomości

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.194.2019.1.MN
     ∟Obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług oraz brak możliwości zastosowania indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji przy dokonywaniu ww. korekty.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.104.2019.2.RK
     ∟Dokonanie korekty podatku o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT dotyczącej środków trwałych oraz dokonania korekty rocznej.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.121.2016.11.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania korekty podatku naliczonego w związku z centralizacją rozliczeń Gminy.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.77.2019.1.MN
     ∟- stosowanie korekty wieloletniej, o której mowa w art. 90c ustawy oraz sposobu określania proporcji - brak obowiązku dokonania korekt podatku odliczonego od wydatków na nabycie środków trwałych, które zarówno przed centralizacją, jak i po niej są i były wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.144.2019.1.KK
     ∟Zwolnienie od podatku przekazania do majątku osobistego zabudowanych nieruchomości gruntowych nr 1 i nr 2 oraz korekta odliczonego podatku naliczonego.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.67.2019.1.AGW
     ∟Brak opodatkowania pozostawienia nakładów poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego od tej inwestycji w okresie 5 lat od daty oddania do użytkowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj