Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zagospodarowanie przestrzenne

 

zagospodarowanie przestrzenne 155 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.273.2019.1.AG
     ∟Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.224.2019.2.JKU
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu OSP ...”.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.126.2019.4.MGO
     ∟Dotyczy zwolnienia od podatku VAT zbycia niezabudowanej działki gruntu.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.164.2019.1.KT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.659.2018.2.JKU
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z inwestycją pn. „Zagospodarowanie działki (…)".

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.682.2018.1.AR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu.

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.622.2018.1.EJ
     ∟Brak zwolnienia od podatku dla dostawy działki

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.637.2018.1.ŻR
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.491.2018.1.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.461.2018.1.ŻR
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.340.2018.1.RG
     ∟zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania polegającego na urządzeniu zieleni wokół Przedszkola w …. w ramach zagospodarowania terenu wokół przedszkola

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.185.2018.2.EZ
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.155.2018.1.JD
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.508.2017.1.KM
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu pn. „X – zagospodarowanie zielenią”.

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.483.2017.1.MJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.168.2017.1.MC
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1068.2016.1.MST
     ∟Czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę w okolicznościach opisanych w niniejszym Wniosku), stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku?

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-557/16-2/AM
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla usług zagospodarowania terenów zieleni

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-397/16-2/IG
     ∟Czy możliwe jest zwolnienie dostawy ww. działki z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, co do 70% powierzchni działki, która nie może zostać zabudowana, z uwagi na zapis miejscowego planu mówiący, że powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowanych działek nie może być mniejsza niż 70% ich powierzchni?

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-370/16-3/AO
     ∟Czy w odniesieniu do opisanego przedsięwzięcia istnieje możliwość odliczenia przez Gminę podatku VAT?

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1125/15-2/MM
     ∟Czy wydatki na rewitalizację parku stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia czy o wartość wydatków należało zwiększyć nakłady inwestycyjne?

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-950/15-2/BS
     ∟W przedmiotowej sprawie ma miejsce dostawa nieruchomości w zamian za zwrot odszkodowania. W tym przypadku zwaloryzowane odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. Wynagrodzenie to ma charakter wzajemny i ekwiwalentny, co oznacza, że z tytułu zwrotu nieruchomości, dla oddającego wynika bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść. A zatem istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów (oddaniem nieruchomości) a otrzymanym z tego tytułu wynagrodzeniem, które przybiera postać zwróconego odszkodowania. Z tego względu mamy więc do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2015.11.24 - Minister Finansów - DD9.8222.2.192.2015.BRT
     ∟Czy Wnioskodawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością usługową szczegółowo wymienioną w pozycji 68 jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-919/15-2/KOM
     ∟Stawka podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-17/12/15-S/MM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących zwrotu Gminie zapłaconych przez nią odszkodowań na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w granicach terenu objętego zmianą MPZP.

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-25/15-2/DG
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedanej w 2010 r. działki w części stanowiącej teren leśny a w części teren budowlany.

2015.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1185/14-4/AP
     ∟stawka podatku mająca zastosowanie do sprzedaży kompleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej, wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą na terenie działki oraz gruntem

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1427/14/EJ
     ∟odliczenie podatku przy wydatkach Gminy na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości, brak prawa do odliczenia przy nabyciu gruntów, budowie układu drogowego wokół Inkubatora oraz brak prawa do odliczenia podatku przy zagospodarowaniu terenu wokół Inkubatora

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-520/14-4/MS
     ∟Przedmiotowe zwolnienie nie znajduje zastosowania do wartości gruntu nabytego przez Wnioskodawcę na skutek zamiany, gdyż jak Wnioskodawca wskazał, w wyniku zamiany nabył udział w działce rolnej, a wydzielone z niej działki w przyszłości zamierza przekształcić w działki budowlane i uzyskać warunki zabudowy. Cytowany uprzednio przepis art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych operuje bowiem zamkniętym katalogiem nieruchomości i praw majątkowych, których nabycie w drodze zamiany uprawnia do zwolnienia z opodatkowania, przy czym w odniesieniu do nieruchomości gruntowych obejmuje on wyłącznie taki grunt lub udział w gruncie, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, który - w momencie zamiany – przeznaczony jest (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy) pod budowę budynku mieszkalnego. Zatem istotne dla skorzystania z omawianego zwolnienia podatkowego jest to, aby przedmiotem nabycia w drodze zamiany były wyłącznie nieruchomości i prawa majątkowe (lub udział w nieruchomościach i prawach), wymienione w tym przepisie.

2014.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-193/14-6/GG
     ∟Czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego budynku administracyjnego powinny być kosztem uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne od budynku administracyjnego, do którego wartości początkowej winno się je zaliczyć, czy też winny to być koszty uzyskania przychodu zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj