Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: niewykonanie umowy

 

niewykonanie umowy 42 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.393.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu rozwiązania umów najmu.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.366.2018.2.EJ
     ∟Czy kara z tytułu niewykonania robót budowlanych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.176.2018.1.MJ
     ∟Uznanie pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty, prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.16.2018.2.MM
     ∟w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedpłat utraconych w związku z niewykonaniem umowy przez kontrahenta

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.346.2017.1.KS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-59/16-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-58/16-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-546/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-281/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-277/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2015.06.18 - Minister Finansów - DD10.8221.43.2015.MZO
     ∟Czy kwoty pieniężne wypłacone (oraz które będą potencjalnie wypłacane w przyszłości) przez Spółkę na rzecz kontrahentów tytułem odszkodowań (z przyczyn wymienionych przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-24/15-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań wypłaconych na rzecz klientów.

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-583/14/SD
     ∟Czy wymienione w opisanym stanie faktycznym obciążenia finansowe będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-290/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego.

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-152/13-2/JG
     ∟Czy kwoty pieniężne wypłacone (oraz które będą potencjalnie wypłacane w przyszłości) przez Spółkę na rzecz kontrahentów tytułem odszkodowań (z przyczyn wymienionych przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1192/12/MS
     ∟- uznanie noty księgowej za dokument nie dający podstawy do obniżenia podatku należnego z tytułu przyznania kontrahentom bonusów (rabatów),- uznania obniżenia podstawy opodatkowania w związku z udzielonym bonusem (rabatem) za prawo podatnika, a nie zasadę wynikającą z przepisów podatkowych.

2013.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-635/12-4/MD
     ∟Czy osiągany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu wynagrodzenia za ryzyko rozpoznawany powinien być dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 14 ust. le ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie pożyczki?

2012.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-346/12-3/EK
     ∟Czy kara umowna naliczona w postaci odsetek za dni zwłoki z tytułu nieterminowego wykonania usługi budowlanej będącej przedmiotem umowy stanowi koszt uzyskania przychodu?

2012.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-605/12-2/AD
     ∟Czy w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, Wnioskodawca może anulować faktury VAT wystawione w dniu 12 października 2011 r. oraz dokonać korekty deklaracji VAT złożonej za ten miesiąc?

2012.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-307/11-2/GG
     ∟Czy kara umowna faktycznie zapłacona za nieterminowe wykonanie usługi podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1385/11/CzP
     ∟„Czy można zaliczyć do koszów podatkowych wydatki bezpośrednie związane z wykonanymi pracami oraz karę za odstąpienie od umowy?”

2011.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-360/10-6/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie otrzymanej kary umownej za nieterminowe lub nienależyte wykonanie usługi w części dotyczącej środka trwałego finansowanego z dotacji oraz w części dotyczącej środka trwałego finansowanego środkami własnymi Wnioskodawcy.

2011.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-360/10-5/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie otrzymanej kary umownej za nieterminowe lub nienależyte wykonanie usługi w części dotyczącej środka trwałego finansowanego z dotacji oraz w części dotyczącej środka trwałego finansowanego środkami własnymi Wnioskodawcy.

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1669/10-2/MN
     ∟Anulowanie faktury – nie doszło do wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami, na skutek opóźnienia w rozładunku towar uległ zniszczeniu, kontrahent odesłał wnioskodawcy fakturę dokumentującą wykonanie usługi transportowej.

2010.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-932/10-4/AO
     ∟W jakim momencie Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od kwot zatrzymanych tytułem odszkodowania i ewentualnie od jakiego czasu liczyć odsetki za zwłokę w płatności podatku dochodowego?

2010.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-296/10-4/AO
     ∟Jaki obowiązek podatkowy ciąży od otrzymanego zadatku będącego częścią dochodu z planowanego źródła dochodu stanowiącego sprzedaż udziałów Spółki z o.o. , w jakim czasie należy uregulować płatność podatku licząc od daty rozwiązania umowy i czy można odliczyć od podstawy opodatkowania koszt usługi za pośrednictwo i sprzedaż udziałów?

2009.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1622/09/BG
     ∟Czy kwota Gwarancji wykorzystana przez Wnioskodawcę w całości lub części na pokrycie wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu jest wyłączona z opodatkowania, natomiast przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu jest kwota Gwarancji w części wykorzystanej na pokrycie kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 4)

2009.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1620/09/BG
     ∟Czy kwota otrzymanej Gwarancji jest wyłączona z przychodów podatkowych Wnioskodawcy w części niewykorzystanej zgodnie z Umową i podlegającej zwrotowi na rzecz towarzystwa ubezpieczeń bądź Kontrahenta?

2009.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1619/09/BG
     ∟Czy kwota otrzymanej Gwarancji jest wyłączona z przychodów podatkowych Wnioskodawcy w części niewykorzystanej zgodnie z Umową i podlegającej zwrotowi na rzecz towarzystwa ubezpieczeń bądź Kontrahenta?

2009.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1618/09/BG
     ∟Czy kwota Gwarancji jest wyłączona z opodatkowania w chwili jej otrzymania przez Wnioskodawcę i podlega opodatkowaniu dopiero w chwili i w zakresie jej ostatecznego rozliczenia na poczet szkód, w tym wydatków Wnioskodawcy, wynikających z niewykonania Umowy przez Kontrahenta? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj