Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kontrola

 

kontrola 77 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2017.9.S/AG
     ∟w zakresie nie uznania Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.166.2019.3.MM
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w estońskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będzie posiadał ponad 50% praw głosu w organie zarządczym.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.25.2017.8.S/AG
     ∟ustalenie kwoty wolnej od podatku

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.650.2018.2.AG
     ∟Zastosowanie ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów nabywanych od podmiotu powiązanego usług finansowych, prawnych i regulacyjnych, HR oraz kompleksowych usług wsparcia operacyjnego.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.406.2018.2.APA
     ∟ustalenie czy do opłat z tytułu licencji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.556.2018.2.AS
     ∟Brak zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 do kosztów usług kontroli i audytu wewnętrznego.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.3.2018.1.PP
     ∟nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego oraz współzależnego; możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.2.2018.1.AG
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.756.2018.2.MSU
     ∟prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.474.2018.2.ISK
     ∟w zakresie momentu zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.243.2018.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług finansowo-podatkowych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem kwalifikacji tych opłat do katalogu kosztów wymienionego w art. 15e ust. 1 updop.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.330.2018.1.AZ
     ∟Czy TFI i Fundusze inwestycyjne stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop oraz mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.181.2018.2.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.176.2018.2.IP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług: kontroli dokumentów przewozu osób środkami komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz windykacji należności opłat za brak odpowiedniego dokumentu.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2018.1.AG
     ∟Nieuznanie Spółek za podatników zależnych oraz współzależ-nych oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowa-nia podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.80.2018.1.MK
     ∟Obowiązek przechowywania wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.291.2017.2.HD
     ∟1. Czy Spółka, pełniąca funkcje płatnika, w przypadku dokonania w jednym z miesięcy bieżącego roku wpłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2012-2016, może dokonać korekty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia za poprzednie miesiące tego roku i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconych zaległych składek zdrowotnych, ograniczonych do wysokości 7,75% podstawy wymiary składek? 2. Czy w przedstawionym przypadku Spółka może dokonać pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia w miesiącu wpłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2012-2016 i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconych zaległych składek zdrowotnych, ograniczonych do wysokości 7,75% podstawy wymiary składek? 3. Z uwagi na wysokość kwoty zaległych składek, w przypadku ich nieodliczenia w poprzednich miesiącach – czy Spółka może dokonać pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia w kolejnych miesiącach 2017 r. następujących po miesiącu wpłaty zaległych składek zdrowotnych i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconych zaległych składek zdrowotnych, ograniczonych do wysokości 7,75% podstawy wymiary składek?

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.112.2017.2.AZ
     ∟w zakresie określenia czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z faktem posiadania pośrednich udziałów w kapitale M R SRO i M S SRO oraz określenia czy poprzez posiadanie udziałów pośrednich w M R SRL oraz M S SRO Wnioskodawca pośrednio bierze udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.125.2017.2.MH
     ∟Czy właściwym jest zaliczenie całej kwoty wynikającej z Porozumienia z dnia 8 maja 2017 r., pomimo że dotyczy okresu od dnia 3 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2017 r., do przychodu za rok 2017, czy też kwota w częściach powinna korygować przychody za lata 2014-2017 w zależności od roku, którego te części dotyczą?

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.211.2017.1.JK2
     ∟W zakresie powstania przychodu z tytułu stosunku pracy w związku z wypłatą pracownikom (kontrolerom ruchu lotniczego) ryczałtu stanowiącego koszt skierowania na obóz kondycyjny.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2017.1.AG
     ∟w zakresie nie uznania Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.25.2017.1.AG
     ∟Ustalając zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ponif nadwyżkę sumy aktywów ponad wartość aktywów wolną od opodatkowania, sumowaniem należy objąć wszystkich podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5-8 ww. ustawy należących do „grupy podmiotów powiązanych ze sobą”, tj. Z., U., T., A. Oddział oraz I. Oddział – a po połączeniu T. i U.: Z., U., A. Oddział (do czasu jego wykreślenia z KRS) oraz I. Oddział.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-62/16-2/SM
     ∟Wymogi dotyczące wyposażenia składu podatkowego

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-61/16-2/SM
     ∟warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-226/16-5/AG
     ∟1. Czy Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów? 2. Czy Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów? 3. Jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów, to czy ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości o całą kwotę 2 mld zł?

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-130/16-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-16/16-2/MC
     ∟Obowiązek prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-18/16-4/RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności audytu i kontroli.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-661/15/MO
     ∟Czy dla potrzeb ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), Wnioskodawca powinien traktować odsetki, które w wyniku zastosowania Mechanizmu Odsetkowego stają się podstawą do naliczania dalszych odsetek, jako skapitalizowane w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-660/15/MO
     ∟Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w tym ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien brać pod uwagę jedynie te przychody zagranicznych spółek kontrolowanych, których data powstania ustalona zgodnie z przepisami ustawy o CIT przypada po dniu 31 grudnia 2014 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj